After 4 months: How to take care of hair after brazilian keratin straightening treatment?

October 12, 2014
Actually, I don't know how I should say - brazilian blow dry, keratin straightening, keratin treatment, brazilian hair straightening, or what. (_ _) In Polish it's much easier, cause we have only one name for it. ;; Of course, I'm going to talk about this treatment in which by using heat from straightener, we're adding keratin into the structure of the hair.
I made this treatment almost 4 months ago, exactly on June 25th, what you could read in this post.
*wywody na temat angielskiej nazwy keratynowego prostowania włosów*
Wykonałam ten zabieg prawie 4 miesiące temu, dokładnie 25 czerwca, co możecie przeczytać w tym poście.


two weeks after treatment.

1. Don't tie your hair up.
I think it's really important in the first days after completed the treatment. Of course you can't even think about tying it up, when you're during the straightening. But when it ends, it's still new thing for you and for your hair, so give it time to get used to new situation.
1. Nie spinajcie włosów.
Myślę, że to naprawdę ważne w pierwszych dniach po zakończeniu zabiegu. Oczywiście, nie możecie nawet myśleć o wiązaniu włosów w trakcie prostowania. A kiedy się skończy, taka ilość keratyny wciąż jest nowością i dla Was, i dla włosów, więc dajcie im czas do przyzwyczajenia się.


2. Don't dye your hair...
at least two weeks before and two weeks after. Would be the best, if you'll not dye it at all. Or at least don't lighten it, because this's the most drastic thing which you can do.
2. Nie farbujcie włosów...
przynajmniej dwa tygodnie przed i dwa tygodnie po. Byłoby najlepiej, jeżeli w ogóle odpuściłybyście sobie farbowanie. Albo ostatecznie rozjaśnianie, bo to najbardziej drastyczna rzecz, jaką możecie zrobić.


3. Avoid salt like the plague!
I'm talking of course about salt in water and in hair products (it's actually sodium chloride). They accelerate the washing out keratin from your hair.
3. Unikajcie soli jak ognia!
Mówię oczywiście o soli w wodzie i w produktach do włosów (to właściwie sodium chloride). Przyspieszają one wypłukiwanie się keratyny z włosów.


4. Special shampoos and conditioners?
Not at all. You should just use products with more natural composition. Of course without sodium chloride. Would be great if they had keratin. But if no, you can add keratin by yourself. Just buy liquid keratin and add it to shampoo on your hand before washing hair. It's better than adding it directly to the package.
4. Specjalne szampony i odżywki?
Niekoniecznie. Powinniście używać produktów z bardziej naturalnym składem. Oczywiście bez sodium chloride. Byłoby świetnie, jeżeli miałyby w sobie keratynę. A jeżeli nie mają, możecie dodać ją samemu. Po prostu kupcie płynną keratynę i dodajcie ją do szamponu na dłonie przed umyciem włosów. Lepiej jest zrobić to w ten sposób, niż dodawać bezpośrednio do opakowania.


5. Better not sleep with wet hair.
They're not of plastic. It's normal that even after brazilian blow dry can back to waves or your natural texture.
5. Lepiej nie śpij w mokrych / wilgotnych włosach.
One nie są zrobione z plastiku. To normalne, że nawet po keratynowym prostowaniu zaczną się kręcić lub wrócą do swojej normalnej postaci.


6. You can still use your favorite oil.
This doesn't affect on straightening effect. It's not that necessary at the begining, couse your hair will be in really good condition, but after some time you can back to your habits (if u have such).
6. Możeż używać ulubionych olei.
To nie wpływa na efekt prostowania. Nie jest konieczne na samym początku, bo włosy będą w naprawdę dobrym stanie, ale po jakimś czasie możecie wrócić do starych nawyków (jeżeli takie macie).


In addiction to this, I can say, that this treatment could not straighten every hairs. I mean, that this is treatment, not straigtening. This second thing is just an addiction.
On me straight hair remained for 3 months. But until today I still have a problem to comb my bangs to the side. ^-^"
Oprócz tego, powiem Wam, że keratyna niekoniecznie wyprostuje wszystkie włosy. Mam na myśli, że jest to zabieg, nie prostowanie. Ta druga rzecz jest tylko dodatkiem.
U mnie proste włosy utrzymywały się przez 3 miesiące. Ale do dziś wciąż mam problemy z zaczesaniem grzywki na bok. ^-^"


Oh, I want to add this lovely, artistic picture which my best friend took for her sculpture lesson. On my instagram I added another one (they're really similar ^-^").
Oh, chcę jeszcze dodać to słodkie, artystyczne zdjęcie, które wykonała moja przyjaciółka na zajęcia z rzeźby. Na moim instagramie dodałam jeszcze inne (są do siebie podobne ^-^").


I hope, I help you a little.
Have a good day. c:
Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam.
Miłego dnia. c:

No comments:

Powered by Blogger.