Get it beauty with Dara. ^-^

October 08, 2014
Dara from 2NE1 is known for her young-looking face. 3 weeks ago on ibuybeauti channel appeared two parts of the episode (unfortunately, I don't know, where second part can be), in which the singer reveals her secrets. I thought it'll be a great idea to try them out and see if actually work. And if I'm going to take on the challenge, then why also you don't try it? ^-^
Dara z 2NE1 znana jest ze swojej młodo wyglądającej twarzy. 3 tygodnie temu na kanale ibuybeauti pojawiły się dwie części odcinka (niestety, nigdzie nie ma drugiej części), w którym wokalistka zdradza swoje sekrety. Pomyślałam, że to świetny pomysł, żeby je wypróbować i sprawdzić, czy faktycznie działają. A skoro ja mam zamiar zmierzyć się z wyzwaniem, to dlaczego by i Was w to nie wciągnąć? ^-^Interesting informations appear in the 7:15 minute of video (of course encourage you to watch the whole c:).
Interesujące nas informacje pojawiają się w 7:15 minucie filmiku (oczywiście zachęcam do obejrzenia całości c:).

3D Volume Up Massage begins with a simple pressing the two points for about 5 seconds. The first is located in the corners of the eyes, the other at the end of the jaw. This has reduced the tension around the eyes and get rid of shadows under the eyes. As for the jaw - squeezing end of it prepare cheeks to "lifting".
3D Volume Up Massage rozpoczynamy od bardzo prostego naciskania dwóch punktów przez około 5 sekund. Pierwszy znajduje się przy kącikach oczu, drugi na końcu żuchwy. Ma to zmniejszyć napięcie wokół oczu i pozbyć się cieni pod oczami. Co do żuchwy - uciskanie jej końca ma przygotować policzki do ich "podnoszenia".The second stage is also simple. Lightly clench your fist, put to face and kneading from the end of the jaw toward the ears. Dara says that we should do it as if we want to push and rub our skin in the same time. This step is designed to lifting our already prepared cheeks.
Etap drugi jest równie prosty. Lekko zaciskamy pięści, przykładamy do twarzy i ugniatamy od końca szczęki w stronę uszu. Dara mówi, iż powinniśmy to robić, jakbyśmy jednocześnie chcieli naciskać i pocierać naszą skórę. Ten krok ma za zadanie podnieść nasze przygotowane już policzki.And last, the third step. It's a massage the place where "smiley wrinkle" appear. Massage by (again) pressing these places by two fingers. Down and up. In this way, we loosen muscles and soften wrinkles (which formation we prevent to later not have to combat, right?)
I ostatni, trzeci krok. Jest to masaż miejsca, w którym pojawiają się "smiley wrinkle". Masujemy poprzez (znów) uciskanie tych miejsc dwoma palcami. W dół i w górę. W ten sposób rozluźniamy mięśnie i łagodzimy zmarszczki (których powstawaniu zapobiegamy, żeby później nie musieć zwalczać, prawda?)Of course, before all wash your hands and face.
I hope that you give a chance to Dara's 3D Volume Up. I'm wondering if I'll see any results. c:
Oczywiście przed wszystkim myjemy ręce i twarz.
Mam nadzieję, że dacie szansę Darze i jej 3D Volume Up. Sama jestem ciekawa, czy zobaczę jakieś efekty. c:

1 comment:

Powered by Blogger.