ZFA and ARMY meet 2015.

August 26, 2015

I don't know why, but everyone expects from me that I would write how hopeless was at this year's meet of Asia fans (zlot fanów Azji - zfa), because I did that a year ago. But you know what, I don't want to forcibly invent charges, no exaggeration.
Nie wiem dlaczego, ale wszyscy oczekują ode mnie, że napiszę im, jak beznadziejne było w tym roku na Zlocie Fanów Azji, bo przecież dokładnie tak zrobiłam rok temu. Ale wiecie co, nie chce mi się na siłę wymyślać zarzutów, już bez przesady.


Anyway, I almost wasn't at ZFA. At the same time there was BTS fans meeting and becuase BTS are good guys and the whole event was organized by my friends, I decided to follow them to the Vistula. In general in terms of location I must commend ARMY, because it's definitely a better place than the crowded main square.
I know that all of you wants to see pictures. As usual, they are at the end of the post. But before that, I'll share with you the rumors, because just a rumors reached me. I wouldn't take it quite seriously.
Zresztą, prawie wcale nie było mnie na ZFA. W tym samym czasie trwało spotkanie fanów BTS, a że BTSy to dobre chłopaki, a całość organizowali znajomi, postanowiłam podążać nad Wisłę za nimi. W ogóle pod względem lokalizacji muszę pochwalić ARMY, bo to zdecydowanie lepsze miejsce niż zatłoczony rynek.
Wiem, że wszyscy chcą zobaczyć zdjęcia. Jak zwykle, są one na końcu wpisu. Ale wcześniej podzielę się z wami tylko plotkami, bo tylko plotki do mnie dotarły. Nie brałabym ich całkiem serio.

People laugh that organizers of ZFA after so many years of organizing rallies should be experienced and know that some things might not go as they planned, and when for one more time things get worse, it means that it's probably time to end everything. A little too strong words, considering that the only tripping, which was told to me, was spoiled speaker. But it's still something that the speaker actually was there, after all, it was the subject of the entire last year's drama.
I can say that the to the main square I went somehow around 2pm and the speaker was working well, cheerfully playing EXO.
There was a speaker, but no people.
It's silly, but they made a lunch break. A break in the meeting, which began a little before 1, and ended around 5. I forgot that it's impossible to survive without food for 4 hours.
But generally people rather praised the ZFA, there were some covers, some teaching dance and a lot of EXO. And if someone didn't like it, passed to the Vistula River to play with BTS. Rumor has it that there were arriving crowds.
Ludzie śmieją się, że organizatorzy ZFA po tylu latach organizowania zlotów powinni mieć doświadczenie w tym, że kilka rzeczy może nie pójść zgodnie z planem, a jak już po raz któryś wszystko się psuje, to znaczy, że chyba czas ze wszystkim skończyć. Trochę za ostre słowa, biorąc pod uwagę, że jedynym potknięciem, które zostało mi przekazane, był psujący się głośnik. Ale to i tak coś, że ten głośnik był, przecież właśnie o niego były całe zeszłoroczne dramy.
Sama mogę powiedzieć, że na rynek wpadłam jakoś koło 14 i głośnik doskonale sobie radził, wesoło wygrywając EXO. 
Głośnik był, ale ludzi nie było. 
To głupie, ale zrobiono przerwę obiadową. Przerwę w spotkaniu, które zaczynało się lekko przed 13, a kończyło koło 17. Zapomniałam, że niemożliwym jest przetrwać bez jedzenia 4 godziny.
Ale ogólnie ludzie raczej chwalili ZFA, były jakieś covery, była nauka tańca i było dużo EXO. A jak się komuś nie podobało, przechodził nad Wisłę, żeby bawić się z BTS. Plotka głosi, że przybywały tam tłumy.


As for the ARMYs meeting - everyone had a wonderful time there. It was a small group, maybe thirty people so it was easy to control it and make contact and everyone was involved in the attractions. There were some attractions and also prizes for taking part in them.
Co do spotkania ARMY - wszyscy dobrze się tam bawili. To była mała grupa, może trzydziestoosobowa, więc było łatwo nad nią zapanować i nawiązać kontakt, więc każdy był zaangażowany w trwające akurat atrakcje. A atrakcje były, były też nagrody za branie w nich udziału.

Ah, if someone is interested, I attach links to a few words and images from previous years:
Ah, gdyby ktoś był zainteresowany, załączam linki do kilku słów i zdjęć z poprzednich lat:
2013
2014
and finally this year photos. c:
i w końcu tegoroczne zdjęcia. c:

No comments:

Powered by Blogger.