ChouChou like your dreams.

August 30, 2015

A week ago, my friend was celebrating her eighteenth birthday. I had a problem with selecting a present for her, because I wanted it to be something special, but also funny at the same time.
At the beginning I was thinking about Lilou, but it's already well known, so I decided to Chouchou Like Me. ♡
Tydzień temu swoje osiemnaste urodziny obchodziła moja przyjaciółka. Miałam problem z wybraniem prezentu dla niej, bo chciałam, żeby to było coś wyjątkowego, ale jednocześnie zabawnego.
Na początku zastanawiałam się nad Lilou, ale jest ono już zbyt znane, więc zdecydowałam się na ChouChou Like Me. 

Chouchou are bracelets made of stretchy ribbons, which are made to remind us of our dreams in rushing everyday life. They are made for personal order, and on the inner side including our goal to which we aspire. Due to the fact that they are on elastic, when we lose sight of the goal, we should just shoot ourself one wrist by this elastic. In addition, there are tied to knot that reminds that we had to do something.
Bracelet that you can see above is mine, because I admit that when was ordering a gift, I decided to also buy something for myself. This photo I also earlier added to my instagram account, and I didn't want my friend to saw what I was going to give her, so I uncovered only my ribbon. And, well, I don't have to share her present here, because website owners have already done it. I wished to packed bracelet in a gift set and in this way it advertises now their offer. ^-^"
ChouChou to bransoletki zrobione z rozciągliwej tasiemki, które mają przypominać nam o naszych marzeniach w zabieganej codzienności. Wykonywane są pod każdego klienta, a po wewnętrznej stronie zawierają nasz cel, do którego dążymy. Z racji tego, że są na gumce, gdy tracimy cel z oczu, wystarczy strzelić sobie gumką w nadgarstek. Dodatkowo wiązane są na supełek, co przypomina, że mieliśmy coś zrobić.
Bransoletka, którą widzicie wyżej jest moja, bo przyznam, że zamawiając prezent, skusiłam się też na coś dla siebie. To zdjęcie wylądowało też wcześniej na moim instagramie, a nie chciałam, żeby przyjaciółka zobaczyła, co dla niej szykuję, więc odsłoniłam tylko swoją wstążkę. I cóż, nie muszę udostępniać jej prezentu, bo właściciele strony internetowej już to zrobili. Zażyczyłam sobie, żeby zapakowali bransoletkę w zestaw prezentowy i w ten oto sposób, reklamuje ona teraz ich ofertę. ^-^" My Chouchou I got two weeks ago and unfortunately, I'm already able to tell some not very good things about it. The bracelet is elastic, so sooner or later it'll begin to stretch, and the material from which it's made, very easy get dirty. It's a bit problematic, because I don't want to wet the ribbon when there's my dream that can easily be washed off, right?
Swoje ChouChou mam od dwóch tygodni i niestety, jestem już w stanie powiedzieć o nim kilka niezbyt dobrych rzeczy. Bransoletka jest na gumce, więc wcześniej czy później zacznie się rozciągać, a materiał z którego jest zrobiona bardzo łatwo się brudzi. To trochę problematyczne, bo nie chcę moczyć wstążki, skoro widnieje na niej moje marzenie, które z łatwością może się zmyć, prawda?


And when we're already about these dreams - people unlikely want to show what they hide on the inside of the bracelets, but I don't see any problem now. c:
I wished to have dream in Korean, and I know that the owner writes all the dreams personally, so I was curious how will this came out. It's not bad, except that instead of "sip-eo-yo" (I want) there's "sieuyo-eo-yo" (this is even impossible to write, not talking about translate). :D
A jak już o tych marzeniach - ludzie raczej nie chcą pokazywać, co chowają po wewnętrznej stronie bransoletki, ale ja nie widzę w tym żadnego problemu. c:
Zażyczyłam sobie, żeby napis był w języku koreańskim, a że wiem, że właścicielka pisze wszystkie marzenia własnoręcznie, byłam ciekawa, jak jej to wyjdzie. Nie jest źle, oprócz tego, że zamiast "sip-eo-yo" (chcę) powstało "sieuyo-eo-yo" (tego się nawet nie da zapisać, co dopiero przetłumaczyć). :D

So in conclusion, Chouchou is a great idea for a gift, but you have to treat it very gently, because you can easily destroy it. Admittedly, it should be damaged a little to push us to take care of what we really care about.
Some may be surprised about the price of a simple piece of material, but I'm happy with it. Everything is worth as much, as much we value it. And the price of Chouchou shapes their brand.
Więc podsumowując, ChouChou jest świetnym pomysłem na prezent, ale trzeba obchodzić się z nim bardzo delikatnie, bo w łatwy sposób może się zniszczyć. Co prawda, ono ma się niszczyć, żebyśmy w końcu wzięli się za to, na czym nam naprawdę zależy.
Niektórych mogą zdziwić ceny tego kawałka zwykłego materiału, ale ja jestem z nich zadowolona. Wszystko jest warte tyle, na ile to wyceniamy. A cena ChouChou kształtuje ich markę.

No comments:

Powered by Blogger.