Oh my God, Leon at Infinite Challange!

August 24, 2015
I wanted to play a title that title, which should looks "맙소사, 레옹 at Infinite Challenge', but
firstly - none of you (ok, with some exceptions) can't read hangul,
secondly - none of you (without exceptions) don't know that Mapsosa (Oh my God) and Leon are the titles of songs written for this mentioned program.
I'm a little sad now. ;//
Chciałam się pobawić tytułem, który powinien wyglądać "맙소사, 레옹 at Infinite Challenge", ale 
po pierwsze - nikt z was (ok, z wyjątkami) nie potrafi czytać hangula,
po drugie - nikt z was (bez wyjątków) nie wie, że Mapsosa (Oh my God) i Leon to tytuły piosenek napisanych dla wspomnianego programu.
Trochę mi teraz smutno. ;//

Let's go to the point, because you do not know what's going on. But I'm going to tell you right away!
Well, Infinite Challenge, which is a entertainment program from South Korea in every few years does a festival that involves the whole crew with the invited stars. Normally I don't watch IC, but I saw that something is turning around IU and GD, and so I fell into.
Przechodzimy do sedna, bo mniejsza z tym, że nie wiecie o co chodzi. Już wam mówię!
Otóż Infinite Challenge, czyli taki tam program rozrywkowy z Korei Południowej robi co kilka lat festiwal, w którym bierze udział cała ekipa wraz z zaproszonymi gwiazdami. Normalnie nie oglądam IC, ale zobaczyłam, że coś się kręci wokół IU i GD, i tak wpadłam.This year was engaged JYP, IU, G-Dragon with Taeyang, Yoon Sang, Hyukoh and Zion.T. I was trying to put myself in the situation of people from IC. With JYP, IU, GD and Zion.T choice is not simple. All are amazing artists. I'm not able to comment on Yoon Sang and Hyukoh because I simply don't know them.
Anyway, materials from the concert which took place on 13 August are finally available. For the last two months, viewers have followed the formation of groups, songs and choreography for the festival, and now got the whole concert and a CD with new songs. I note that with new ones, because in the IC they presented several songs from previous years. All materials are available on the channel of MBC, and I'll put now the new ones, about which you have to pay attention!
W tym roku zaangażowany został JYP, IU, G-Dragon z Taeyangiem, Yoon Sang, Hyukoh i Zion.T. Starałam się postawić w sytuacji ludzi z IC. Przy JYP, IU, GD i Zion.T wybór nie jest prosty. Oni wszyscy są niesamowitymi artystami. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat Yoon Sanga i Hyukoh, bo po prostu ich nie znam.
W każdym razie, w końcu udostępniono materiały z koncertu, który miał miejsce 13 sierpnia. Przez ostatnie dwa miesiące widzowie śledzili powstawanie grup, utworów i choreografii do festiwalu, a teraz w końcu dostali cały koncert, jak i płytę z nowymi piosenkami. Zaznaczam, że nowymi, bo w IC przedstawiono też kilka utworów z wcześniejszych lat. Wszystkie materiały dostępne są na kanale MBC, a ja zamieszczam wam nowości, na które musicie zwrócić uwagę!맙소사 (Oh My God) written by G-Dragon and Taeyang for Hwang Kwanghee began the whole festival. The members of the Big Bang was trying to spend a lot of time with a member of ZE:A to find out exactly what he expected of them. They created something perfect and even referred to the BangBangBang at the end, because Kwanghee wanted something in this climate, engaging the Fantasic Baby. Besides that, the whole audience singing along with them and having a great time!
맙소사 (Oh My God) napisana przez G-Dragona i Taeyanga dla Hwang Kwanghee rozpoczynała cały festiwal. Członkowie Big Bang wcześniej starali się spędzać dużo czasu z członkiem ZE:A, żeby dowiedzieć się, czego dokładnie on od nich oczekuje. Stworzyli coś idealnego i nawet nawiązali do BangBangBang na końcu, bo Kwanghee chciał coś w tym klimacie, zahaczającego o Fantasic Baby. Poza tym cała widownia śpiewa razem z nimi i świetnie się bawi!
The second position was the song that won my heart.
IU is my ideal, but despite this, I wound choose the GD x Taeyang. But that's only because Ji-eun outshine everybody with her vocal. So yes, 레옹 (Leon) by IU and Myeong Soo Park is the second festival song and the second song that can't get out of my head.
Besides, isn't she lovely? Especially for the performance agreed on short hair and even allowed the EDM at the end. <3
Drugą pozycją była piosenka, która zdobyła moje serce.
IU jest moim ideałem, ale mimo to, do zespołu wybrałabym GD i Taeyanga. Ale to tylko dlatego, że Ji-eun przyćmi każdego swoim wokalem. Więc tak, 레옹 (Leon) IU z Myeong Soo Parkiem to druga festiwalowa piosenka i druga piosenka, która nie może mi wyjść z głowy.
Poza tym, czy ona nie jest kochana? Specjalnie na potrzeby występu zgodziła się na krótkie włosy i nawet pozwoliła na EDM na końcu. <3The third position of the festival was Eutteugeottasi, or Zion.T and HaHa and their $ponsor. Zion.T is a professional with whom everyone wants to work. He creates great music, sometimes too melancholic and monotonous, but you can't deny that it's great.
Trzecią pozycją festiwalową byli Eutteugeottasi, czyli Zion.T i HaHa i ich $ponsor. Zion.T jest profesjonalistą, z którym każdy chce pracować. Tworzy świetną muzykę, momentami zbyt melancholiczną i monotonną, ale nie można zaprzeczyć, że jest świetna.
Then appeared HaHa with his song from 2007 and G-Dragon with Park Myeong Soo and IU instead of Park Bom in Having an Affair.
Yoo Jae-suk decided to put everbody to sleep by his false in As I Said, but fortunately, later improved.
When he finished, on the scene entered Hyung Don Jeong i Yoon Sang who with the Hyolin's help performed My Life. Surprisingly, rap was good, the composer had a pleasant voice, all great, but in audio version Hyolin's strong vocal is too strong. One gets the impression that she's screaming to the rdecipient. Although the performance went really okay.
Następnie wystąpił HaHa ze swoją piosenką z 2007 roku i G-Dragon z Myeong Soo Parkiem i IU zamiast Park Bom w Having an Affair.
Yoo Jae-suk postanowił wszystkich uśpić swoim fałszem w As I Said, ale całe szczęście, później się poprawił.
Kiedy skończył, na scenę wkroczyli Hyung Don Jeong i Yoon Sang, którzy z pomocą Hyolin wykonali My Life. O dziwo, rap się udał, kompozytor miał przyjemny głos, całość super, ale w wersji audio mocny wokal Hyolin jest jednak zbyt mocny. Odnosi się wrażenie, że krzyczy na odbiorcę. Mimo, że występ wyszedł naprawdę okay.
And now at once the two last positions. These are I'm so sexy by JYP and JSY and Wonderful Barn by Hyeong Don Jeong and Hyukoh. For me JYP hasn't used his abilities and put too much on dance (but that Seok Jae Yoo wanted), while Hyukoh took up the challenge and took care of style, which do not usually have to deal with. And this came out very well.
A teraz od razu dwie ostatnie pozycje. Są to I'm so Sexy JYP i JSY oraz Wonderful Barn Hyeong Don Jeong i Hyukoh. Według mnie JYP nie wykorzystał swoich zdolności i zbyt bardzo postawił na taniec (ale tego życzył sobiJae Seok Yoo), natomiast Hyukoh podjęli wyzwanie i zajęli się stylem, z którym nie mają zazwyczaj do czynienia. I wyszło im to bardzo dobrze.

Today, everywhere is loud about songs from the festival, because at an alarming rate are conquering the charts. In fact, all go crazy about Oh My God. Yes, it is definitely the best presented a song right next to Leon.
Obecnie wszędzie jest głośno o piosenkach z festiwalu, bo w zastraszającym tempie wzbijają się na listy przebojów. Tak naprawdę, wszyscy szaleją za Oh My God. Tak, to zdecydowanie najlepsza zaprezentowana piosenka tuż przy Leonie.

No comments:

Powered by Blogger.