Summer Fantasy with Boyfriend.

July 31, 2015
I had two tickets for the festival. I wrote to the Korean Cultural Center in Warsaw, if I can return one ticket and went by the one that I got from a friend participating in the K-pop Cover Dance, but I received a reply that you can not resign from the black ticket (a normal one) for green ticket (for participants guests). It's a bit sad, because in this way one ticket was wasted, and after all I could go where I wanted. And so I chose a place on the balcony, because there was a better view, and even though there should be 300 people, there was plenty of free space. I don't know why.
Na festiwal miałam dwa bilety. Napisałam do Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie, czy mogę zwrócić jeden bilet i wejść na ten, który dostałam od znajomej biorącej udział w K-pop Dance Cover, ale otrzymałam odpowiedź, że nie można zrezygnować z czarnego biletu (normalnego) na rzecz zielonego (dla gości uczestników). To trochę przykre, bo w ten sposób zmarnował się bilet, a ostatecznie mogłam wejść, gdzie chciałam. I tak wybrałam miejsce na balkonie, bo stamtąd był lepszy widok i mimo, iż miało zmieścić się tam 300 osób, było mnóstwo wolnego miejsca. Nie wiem, dlaczego tak się stało.Although to the place we could enter at 14:30, the whole starts at 17:00. I quietly arrived to Warsaw on 14, get something to eat and came just before the beginning.
I was very surprised, because I expected that organizationally it all will fail. Really. Even by giving all the information at the last minute or not to giving them at all. Meanwhile, the whole thing was carefully planned.
I went to the club, I got my gadgets and sat in front of telebim. It's a bit unfair, because the place from 1 to 1200 in addition to the informant and glowing bracelets, were getting T-shirt, lightstick and a piece of paper on the event with a paper airplanes during ON & ON, while the place from 1201 to 1500 received a poster. It's sad. And it didn't look good, what you'll see in the pictures below, where the lights are only on the ground floor and the balcony is lost in the darkness. ;;
Ah, and numbers 1-1200 were admitted to enter for the K-pop Dance Cover. But it's nothing, I don't like to push myself into the crowd, and the fact that we couldn't enter our balcony then was great solved!
Pomimo, iż na miejsce wpuszczano od 14:30, całość zaczynała się o 17:00. Spokojnie przyjechałam do Warszawy o 14, poszłam coś zjeść i przyszłam przed samym rozpoczęciem.
Byłam bardzo zaskoczona, bo spodziewałam się, że organizacyjnie wszystko się posypie. Naprawdę. Chociażby przez podawanie wszystkich informacji w ostatniej chwili lub nie podawanie ich wcale. Tymczasem całość była dokładnie zaplanowana.
Weszłam do klubu, dostałam swoje gadżety i usiadłam przed telebimem. To trochę niesprawiedliwe, bo miejsca od 1 do 1200 oprócz informatora i świecącej bransoletki dostawały koszulkę, lightstick i kartkę papieru na event z papierowymi samolocikami podczas ON&ON, podczas gdy miejsca 1201-1500 otrzymywały plakat. To smutne. I nie wyglądało to fajnie, co sami zobaczycie na poniższych zdjęciach, gdzie świeci się tylko parter, a balkon ginie w ciemnościach. ;;
Ah, no i numery 1-1200 zostały wpuszczone na K-pop Dance Cover. Ale to nic, nie lubię się cisnąć w tłumie, a to, że nie mogliśmy jeszcze wejść na nasz balkon zostało świetnie rozwiązane!


A great surprise for me was the information given in the booklet. Why? Because there was a Boyfriend's concert measured to the minute and there were also given all the songs that boys was going to perform.
Ogromnym zaskoczeniem były dla mnie informacje podane w informatorze. Dlaczego? Bo koncert Boyfriend był tam odmierzony co do minuty i podane były wszystkie piosenki, które chłopcy mieli wykonać.

-Showcase-
19:00-19:05 ♬ Witch
19:05-19:10 Powitanie
19:10-19:20 ♬ I yah, Obsession
19:20-19:40 1) Q&A
                    2) Losowanie szczęśliwego kuponu i event
19:40-19:45 ♬ Bounce
19:45-19:50 ♬ ON&ON

But before about the concert, maybe a few words about K-pop Dance Cover? c:
Honestly, I would have a problem to choose the winners, and if I wondered, my judgment would be completely different from the judges one. But that's not important. All participants gave their best and I know how much nervous they were. And four teams got awards, including the winner of a trip to South Korea.
Ale zanim o samym koncercie, może kilka słów o K-pop Dance Cover? c:
Szczerze powiedziawszy, sama miałabym problem z wyłowieniem zwycięzców, a gdybym już się zastanawiała, mój osąd byłby zupełnie inny niż jurorów. Ale to nie istotne. Wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko i wiem, jak bardzo się denerwowali. I cztery zespoły dostały nagrody, w tym zwycięzcy wyjazd do Korei Południowej.

K-pop Cover Dance was over, Random Dance Play as well, even Mr. Magician ended up his magic on stage, so all from the foyer of the club rushed up to the stairs, so as soon as possible be recessed into the hall.
Meanwhile, Boyfriend as if nothing will happen, came in their black van and entered the building from the kitchen. Yup.
Ah, it is worth to mention that during this time the participants of K-pop Dance Cover were locked in their waiting rooms behind the stage, to not accidentally go out and do not pounce on the band.
And it began.
K-pop Dance Cover się skończył, Random Dance Play też, nawet pan magik skończył czarować na scenie, więc wszyscy z foyer klubu rzucili się na schody, żeby jak najszybciej zostać wpuszczonym na salę.
Tymczasem Boyfriendy jak gdyby nigdy nic, przyjechali swoim czarnym vanem i weszli do budynku od kuchni. No przecież.
Ah, warto wspomnieć, że w tym czasie uczestnicy K-pop Dance Cover zostali zamknięci w swoich poczekalniach za sceną, żeby przypadkiem nie wyjść i nie rzucić się na zespół.
I się zaczęło.

cr: CKK

I've never heard such whining noise.
More than 1,000 girls were squealing at the sight of boys. Really. Frightening. ._.
It was so loud that boys had to start twice. Although, to tell the truth I don't know if it's because they didn't hear the music, or perhaps because they weren't ready. But earlier they nicely set up, so is it actually fans fault? In any case, only a little saw that something happened.
Jeszcze nigdy nie słyszałam takich pisków.
Ponad 1000 dziewczyn piszczących na widok chłopaków. Naprawdę. Przerażające. ._.
Było tak głośno, że chłopcy musieli zaczynać dwa razy. Choć prawdę powiedziawszy nie wiem, czy to dlatego, że nie słyszeli muzyki, czy może dlatego, że nie byli gotowi. Ale przecież wcześniej ładnie się ustawili, więc czy to faktycznie wina fanek? W każdym razie mało która zobaczyła, że coś jest nie tak.

It's a shame that repeatedly was spoken that during the concert we can not take pictures or record anything. For this reason, several girls were ejected from main board. On the balcony we ended up at warnings.
This doesn't mean that the balcony was better because it turns out that girls who have become on it can't read. :D Why? As you know, everything has been carefully written out in a booklet, and scared fans  by the fact that the band began to say goodbye in the penultimate song, panicked and threw their airplanes. Event sprawling.
In general, now I wonder if they accidentally sang one extra song.
Przykre jest to, że wielokrotnie mówione było, iż podczas tego koncertu nie można robić zdjęć, ani niczego nagrywać. Z tego powodu kilka dziewczyn z płyty głównej zostało wyproszonych. Na balkonie skończyło się na upomnieniach.
To nie znaczy, że balkon był lepszy, bo wychodzi na to, że dziewczyny, które na nim stały nie potrafią czytać. :D Dlaczego? Jak wiecie, wszystko zostało dokładnie rozpisane w informatorze, a fanki przerażone tym, że zespół zaczął się żegnać w przedostatniej piosence, spanikowały i rzuciły swoimi samolocikami. Event rozwalony.
W ogóle teraz zastanawiam się, czy oni przypadkiem nie wykonali jednej nadprogramowej piosenki.

But that's still nothing. Surprise birthday for Minwoo was successful. Everyone raised their banners and sang "happy birthday" in English, Polish and Korean. Later we also gave a birthday cake to Minwoo.
Ale to jeszcze nic. Niespodzianka urodzinowa dla Minwoo się udała. Wszyscy podnieśli swoje banery i zaśpiewali "sto lat" po angielsku, polsku i koreańsku. Później został wręczony tort.

cr: CKK

Boyfriend didn't expect that in Poland we have so many pretty girls. It's probably the only fact that they noticed - beautiful girl. Ok. xd
After all, on their ig are plenty of photos from Poland. It's just one of them, but it seems that they liked our country.
Boyfriend nie spodziewali się, że w Polsce mamy tyle ładnych dziewczyn. To chyba jedyny fakt, który zauważyli - piękne dziewczyny. Ok. xd
Mimo wszystko, na ich ig pojawiło się mnóstwo zdjęć z Polski. To tylko jedno z nich, ale wygląda na to, że im się u nas spodobało.

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jungmin (@boy_jm_)

Ah, referring to the first part - can you see me? Because I can't, even though I'm one of the first people standing on the balcony.
Ah, nawiązując do pierwszej części - widzicie mnie? Bo ja się nie widzę, mimo że jestem jedną z pierwszych osób stojących na balkonie.

cr: CKK

However from talking with the band we found out, that the boys in their free time like to kiss each other and we should ignore them if we'll pass them during their "free time". Because they kiss, confirmed info.
Z rozmowy z zespołem dowiedzieliśmy się natomiast, że chłopcy w wolnych chwilach się całują i mamy ich zignorować, gdybyśmy kiedyś przechodzili koło nich w trakcie ich "wolnych chwil". Bo się całują, potwierdzone info.

As for my personal feelings, I will tell you that doesn't especially moved me the fact that that in front of me Youngmin, Kwangmin, Minwoo, Hyunseong, Jeongmin and Donghyun, which I know well from the monitor were dancing. I was even a little disappointed that they didn't performed a song that was one of the first that I heard, starting listening to k-pop. :c
Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, powiem wam, że nie specjalnie ruszyło mnie to, że tańczą przede mną Youngmin, Kwangmin, Minwoo, Hyunseong, Jeongmin i Donghyun, których doskonale znam z monitora. Byłam nawet trochę zawiedziona, że nie wykonali piosenki, która była jedną z pierwszych, które poznałam, zaczynając słuchać k-popu. :c


I don't understand also, why would I squeal at the sight of boys in almost my age. And even follow and don't allow them to privacy, as yesterday practiced Polish fans.
However, I'm impressed with regard to the quality of their performance. They were singing very well and dancing even better. The biggest impression made for me an ordinary jump in Witch, because it was perfectly equal. And after working with children I know how hard is to achieve this.
Nie rozumiem też, dlaczego miałabym piszczeć na widok niemalże swoich rówieśników. A tym bardziej ich śledzić i nie pozwolić im na prywatność, co wczoraj praktykowały polskie fanki.
Jednak jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość ich występu. Bardzo dobrze śpiewali, a jeszcze lepiej tańczyli. Największe wrażenie zrobił dla mnie zwykły podskok z Witch, bo był idealnie równy. A po pracy z dziećmi wiem, jak ciężko to osiągnąć.


Although we could not take pictures of the band, we could take a picture with the band. I think everyone took advantage of the opportunity.
Pomimo, że zespołowi nie można było robić zdjęć, można było sobie zrobić zdjęcie z zespołem. Chyba każdy skorzystał.


After the 20, boys left the club, exactly the same thing did most of the fans. Only few people came to the party with DJ Espio.
Po tym, jak zespół o 20 opuścił klub, dokładnie to samo zrobiło większość fanek. Mało kto wrócił na imprezę prowadzoną przez DJ'a Espio.


I would like to say that more is on snapchat, but first - 24 hours already have passed and second - I didn't even notice that none of the taken snaps didn't sent. But anyway, if you want to add me, you know (lisatenshi).
Chciałabym napisać, że więcej na snapchacie, ale po pierwsze - już minęły 24 godziny, a po drugie - nawet nie zauważyłam, że żaden ze zrobionych snapów się nie dodał. Ale anyway, jeżeli chcecie, dodawajcie, wiadomo (lisatenshi).

Anyway - I think the whole event was a success and I'm really surprised by its level. While I rather do not listen to Boyfriend so much I liked their performance. And they liked Polish girls.
W każdym razie - całą imprezę uważam za udaną i jestem naprawdę zaskoczona jej poziomem. O ile Boyfriendów raczej nie słucham, o tyle podobał mi się ich występ. A im podobały się polskie dziewczyny.No comments:

Powered by Blogger.