Running Man, BTS Naver Starcast, Borek?!

July 19, 2015
Already some of you could figure out that yesterday I came back from artistic workshops. For the first time I went there to help teachers (because as we know, without mature exam you can not be a camp counselor), and there I did a lot of things. Amazingly, I will not now write about dance classes or other classes (because this will be later), but about the game.
Już niektórzy z was zdążyli się zorientować, że wczoraj wróciłam z warsztatów artystycznych. Po raz pierwszy pojechałam jako pomoc wychowawcy (bo jak wiadomo, wychowawcą bez matury być nie można) i w związku z tym robiłam mnóstwo rzeczy. O dziwo, wcale nie będę teraz pisać o zajęciach tanecznych czy innych lekcjach (bo o tym będzie później), a o grze terenowej.
Two days before leaving I watched 254. episode of Running Man, because of Minho which was appearing in it. It is this one with Girls Generation, which have been transferred to the virtual world, together with the RM group. I immediately knew that I would like to do something like this with kids.
Dwa dni przed wyjazdem obejrzałam 254. odcinek Running Mana, ze względu na występującego w nim Minho. To ten z Girls Generation, które zostały przeniesione do świata wirtualnego wraz z całą ekipą RM. Od razu wiedziałam, że chciałabym zrobić coś takiego z dzieciakami.

Whole was divided into two parts - the sport in which teams fought for tips and proper terrain game. Unfortunately, I have no pictures of the second part, but we can deal with it.
They were organized three events, all for time. But before that, I divided the kids into four groups, mixing the older with younger. We went on a go-kart track and started the first competition. It was supposed to be similar to that which SNSD had to deal with.
Całość została podzielona na dwie części - sportową, w której drużyny walczyły o wskazówki i właściwą grę terenową. Niestety, nie mam żadnych zdjęć z części drugiej, ale poradzimy sobie bez tego.
Zostały zorganizowane trzy konkurencje, wszystkie na czas. Wcześniej jednak podzieliłam dzieciaków na cztery grupy, mieszając młodszych ze starszymi. Przeszliśmy na tor gokartowy i ruszyliśmy z pierwszą konkurencją. Miała być ona podobna do tej, z którą musiały się zmierzyć SNSD.


It is true that in our game nobody had to hang on their hands, or look for sock in the mud, but I allowed myself to borrow an item from the roll over the participant. The fact that all the teams are engaged in the entire mileage is great, so nobody gets bored and doesn't disconnect from the group. And trust me, that taking control of 46 children is really difficult.
But coming back - during the first competition all members of the team had to overcome a whole go-kart track. Along the way, they had to run slalom between children from the other team, then select the strongest person that precipitation of the balance three members of the third team, and finally send three puppies who on spoons carried small items, to throw themselves to the finish line. And all counted in time.
Co prawda, u nas nikt nie musiał wisieć na rękach, czy szukać skarpetki w błocie, ale pozwoliłam sobie pożyczyć element z przewracaniem uczestnika. Świetne jest w tym to, że wszystkie drużyny zaangażowane są w cały przebieg, więc nikt się nie nudzi i nie odłącza od grupy. A uwierzcie, że zapanowanie nad 46. dziećmi jest trudne.
Ale wracając - podczas pierwszej konkurencji wszyscy członkowie danej drużyny mieli pokonać cały tor gokartowy. Po drodze musieli przebiec slalomem pomiędzy dziećmi z drugiej drużyny, następnie wybrać najsilniejszą osobę, która wytrąciła z równowagi trzech członków trzeciej drużyny, a na końcu wysłać trzech maluszków, którzy na łyżeczkach przenosiły małe przedmioty, by w końcu rzucić się do mety. A to wszystko na czas.


Winning the team that in the shortest time arrived at the finish line.
Ah, well, only three teams were involved in the running, but that's because the fourth team rested on.
Wygrywała drużyna, która w najkrótszym czasie dotarła na metę.
Ah, no dobrze, tylko trzy zespoły zaangażowane były w bieg, ale to dlatego, że drużyna czwarta odpoczywała, o.

The second competition was something we called "movement deaf phone". The whole I introduced for children on the tutors, but you can simply click on the video in which BTS played in this game.
Drugą konkurencją było coś, co nazwaliśmy "ruchowym głuchym telefonem". Całość przedstawiłam dzieciom na wychowawcach, ale wy możecie po prostu kliknąć w filmik na którym w grę grają BTS.
The game is really simple. At the beginning carers of groups, which are the oldest kids which asked for help in the organization, selected the category. There were animals, sports competitions, professions and feelings. Then they set up their group in a row, patting the arm of the person in front of them, showed inscription and the next person also via a pat on the shoulder, forcing the person in front of him/her to turn away in his/her direction and by movement reproduce the word that he/she saw. A child at the end of the chain had to guess the password. It was quite funny, and surprisingly, won the group, which draw feelings. I was betting on sports and animals.
Each group had 6 passwords (we are lazy, didn't want to invent more) and won the team which guessed the most words in three minutes.
Gra jest bardzo prosta. Na początku opiekunowie grup, czyli najstarsze dzieciaki, które poprosiłam o pomoc w organizacji, losowali kategorię. Były to zwierzęta, konkurencje sportowe, profesje i uczucia. Następnie ustawiali swoje grupy w rząd, klepali w ramię osobę przed sobą, pokazywali napis i następna osoba również poprzez klepnięcie w ramię, zmuszała osobą przed sobą do odwrócenia się w jej stronę i ruchem oddawała słowo, które zobaczyła. Dziecko na końcu tego łańcuszka musiało odgadnąć hasło. Było całkiem zabawnie i o dziwo, wygrała grupa, która wylosowała uczucia. Obstawiałam sporty i zwierzęta.
Każda grupa miała 6 haseł (jesteśmy leniwi, nie chciało nam się wymyślać więcej) i wygrywała drużyna, która odgadła jak najwięcej słów w ciągu trzech minut.

The third and also the last competition were typical sports categories, ie, jumping in sacks until mid-pitch, 10 jumping by skipping rope and throw into the basket. Each team was setting up before the court and sent one by one of its members. And all this, of course, on time.
Trzecią i jednocześnie ostatnią konkurencją były kategorie typowo sportowe, czyli skoki w workach do połowy boiska, 10 skoków na skakance i rzut do kosza. Każda drużyna ustawiała się przed boiskiem i wysyłała po kolei swoich członków. A to wszystko oczywiście na czas.

We wanted to give away tips to three groups, because that should be according to the numbers, but the boys of two teams followed us after dinner when we started to hide codes for the terrain game. Well, their teams have been punished because of them and the two tips of went to third team, and one to second team.
Ok, so move on to the fun part.
Chcieliśmy rozdać wskazówki trzem grupom, bo właśnie tak powinno być według liczb, ale chłopcy z dwóch drużyn ruszyli za nami, gdy po kolacji zaczęliśmy kryć kody na grę terenową. Cóż, ich drużyny zostały za to ukarane i dwie podpowiedzi powędrowały do drużyny trzeciej, a jedna do drugiej.
Ok, więc przejdźmy do tej ciekawszej części.


Outdoor game was inspired by the last part of Running Man, in which participants were looking for codes at the mall, to be able to transfer to reality. A day earlier we were on a trip to the salt mine in Bochnia (which had changed since my last visit. I didn't like these changes, I preferred when the guide, not computers, talk about everything), from which we did not go back to the future, because by starting sightseeing you are receding into the past. Nobody thought about it, to let the visitor back to the twenty-first century. But that's okay, I could come up with a storyline.
Four teams got different ribbons which they tied on their hands. In the RM everyone has their name attached with velcro on the back, but we had to deal with it somehow, so it fell on the ribbons. Actually, they were a big hit among girls.
Gra terenowa została zainspirowana ostatnią częścią Running Mana, w której uczestnicy szukali kodów w centrum handlowym, żeby móc się przenieść do rzeczywistości. Dzień wcześniej byliśmy na wycieczce w kopalni soli w Bochni (która bardzo się zmieniła od mojej ostatniej wizyty. Te zmiany jednak nie bardzo mi się spodobały, wolałam gdy przewodnik, nie komputery, o wszystkim opowiadał), z której nie wróciliśmy do przyszłości, gdyż zaczynając zwiedzanie jest się cofniętym w przeszłość. Nikt nie pomyślał o tym, żeby pozwolić zwiedzającemu wrócić do XXI wieku. Ale to dobrze, mogłam wymyślić fabułę.
Cztery drużyny dostały różne wstążki, które zawiązały sobie na rękach. W RM wszyscy mają swoje imię przyczepione na rzepie do pleców, ale my musieliśmy sobie poradzić jakoś inaczej, więc padło na wstążki. Tak właściwie były one hitem wśród dziewczynek.


Borek has an amazing playground. It was obvious that this will our mall. Just take a look.
Borek dysponuje niesamowitym placem zabaw. Oczywiste było, że to właśnie on zostanie naszym centrum handlowym. Sami spójrzcie.In Running Man teams did not know about the existence of the guards. If I remember correctly, on one floor was marching the whole army of masked men, on the other one was running Minho, and on the ground floor was sowing fear guarding giant.
We had to resign from the army, but we had four running around guards. One was trapped in the castle, the other was wathing the portal, which was at the center of playground on a swing, while the other two was running wherever they wanted. They stood out because were covered with purple powder which certainly you can associated with the festival of colors. And you guessed it, the guardians was the caregivers of the earlier four groups. So how big surprise for children was the fact, when after presenting the rules and sprinkled a powder on myself, one of them came up to me (because the ribbon was lost, they do not know where the group is, they want something to drink), and I tried deprive them of life. I mean the ribbon. (¬‿¬)
And even more interesting was when the words "GUARDIANS WERE FREED" were spoken. ψ ( `∇') ψ
W Running Manie drużyny nie wiedziały o istnieniu strażników. O ile dobrze pamiętam, po jednym piętrze maszerowała sobie cała armia zamaskowanych ludzi, po drugim biegał Minho, a parteru pilnował siejący postrach olbrzym.
Musieliśmy zrezygnować z armii, ale za to mieliśmy czterech biegających strażników. Jeden uwięziony był w zamku, drugi pilnował portalu, który był przy huśtawce w samym centrum placu zabaw, a pozostała dwójka biegała, gdzie tylko chciała. Wyróżniało ich to, że pokryci byli fioletowym proszkiem, który na pewno kojarzycie z festiwalu kolorów. I jak się domyślacie, strażnikami byli wcześniejsi opiekunowie czterech grup. Jakże więc wielkie było zdziwienie dzieci, gdy po przedstawieniu zasad gdy i obsypaniu się proszkiem, któreś z nich podeszło do mnie (a bo wstążka się rozwiązała, a bo nie wiedzą, gdzie jest grupa, a bo chce im się pić), a ja próbowałam pozbawić ich życia. To jest wstążki. (¬‿¬ )
A jeszcze ciekawiej było, gdy padły słowa "STRAŻNICY ZOSTALI UWOLNIENI". ψ(`∇´)ψ


So four teams were running around the square and looking for codes. They had to collect the code A, B, C and D, and then put them on a swing, so the whole team can move into the future. There were five pieces of each code in the reserve for four teams. They were not so much hidden, plus two teams got tips where to look for them. The problem could be only guards who were ruthless.
Tak więc cztery drużyny biegały po całym placu szukając kodów. Musieli zebrać kod A, B, C i D, a następnie położyć je na huśtawce, żeby cała drużyna mogła przenieść się do przyszłości. Było pięć sztuk każdego kodu, tak w zapasie na cztery drużyny. Wcale nie były tak bardzo poukrywane, dodatkowo dwie drużyny dostały wskazówki, gdzie mają ich szukać. Problem mogli stanowić tylko strażnicy, którzy bywali bezwzględni.


None of the kids tried to bribe us, as girls from Girls Generation have done. Is a pity because it would be ridiculous.
I also borrowed one thing from Running Man, namely angel code. In the RM was a Rubik's cube, which laid in the word "Yoona". We had torn letters of the name "Hania". Of course bound and hidden.
Funny thing was that no one knew what was going on with this code. Hania thought that we ignore her because we do not want to play with her, since we didn't catch her. One of the teams, which found angel code, put it on a swing, thinking that thay've won. They were surprised that I tried to kill them, and it's not the end of the game. _(_^_)_
Żaden z dzieciaków nie próbował nas przekupić, tak jak robiły to dziewczyny z Girls Generation. A szkoda, bo mogło być śmiesznie.
Zapożyczyłam też jedną rzecz z Running Mana, a mianowicie angel code. W RM była to kostka rubika, która układała się w słowo "Yoona". U nas były to podarte litery imienia "Hania". Oczywiście związane i ukryte.
Śmieszne było to, że nikt nie wiedział o co chodzi z tym kodem. Sama Hania myślała, że ją ignorujemy, bo nie chcemy się z nią bawić, skoro jej nie łapiemy. Jedna z drużyn, która znalazła angel code, położyła go na huśtawce myśląc, że już wygrała. Zdziwili się, że próbowałam ich zabić i to wcale nie koniec gry. _(_^_)_


But in the end they realized what's goin on!
Hania's sister, who was in another team, and who was in possession of the code, ran to Hania, shouted that she is her angel and began to pull her in the direction of the swing! However, Hania ran away scared.
Finally won two teams which at the same time brought all four codes.
Ale w końcu się zorientowali!
Siostra Hani, która była w innej drużynie, a która była w posiadaniu kodu, podbiegła do Hani, krzycząc, że jest jej aniołem i zaczęła ciągnąć w stronę huśtawki! Jednak Hania przestraszona uciekła.
Ostatecznie wygrały dwie drużyny, które w tym samym czasie przyniosły wszystkie cztery kody.


In the Running Man Yoona won the game because actually only she has not been eliminated. All she had to did was came to the reader and introduced a code that suddenly appeared on her hand.
If only Hania realized why all the guards ignored her and walked to the swing, her team would win. If she listened to her sister, both of their teams would have won. Meanwhile, Hania did not give up. Believe me, that even now I'm laughing at the enthusiasm with which she was escapinh from the swing, not knowing what was going on. c:
W Running Manie to właśnie Yoona wygrała grę, bo właściwie tylko ona nie została wyeliminowana. Wystarczyło, że podeszła do czytnika i wprowadziła kod, który nagle pojawił się na jej ręce.
Gdyby tylko Hania zorientowała się, dlaczego wszyscy strażnicy ją ignorują i podeszła do huśtawki, jej drużyna by wygrała. Gdyby posłuchała swojej siostry, obie ich drużyny by wygrały. Tymczasem Hania się nie dała. Uwierzcie, że aż do teraz śmieję się z tego, z jakim zapałem uciekała od tej huśtawki, nie wiedząc, co się dzieje. c:

No comments:

Powered by Blogger.