December Favorites [2014]

December 26, 2014
I was thinking about two things: should I add favorites of December and if yes, can I do it earlier than usual? As you can see, I answered the two questions in the affirmative. Otherwise you would not be here now.
Zastanawiałam się nad dwoma rzeczami: czy w ogóle dodawać ulubieńców grudnia, a jeżeli tak, to czy mogę zrobić to dużo wcześniej niż zazwyczaj? Jak widzicie, na oba pytania odpowiedziałam twierdząco. Inaczej by Was tutaj teraz nie było.


December was very difficult for me, because I had a half-yearly exams. In addition to this, I had to lead a "normal" school life. So even though I don't necessarily want to, I had to attend at all classes as possible, focus on the lessons, write tests, although internally I was still concerned about the upcoming performances. Fortunately, I have done with it and I passed everything beautifully.
Therefore, today (how exceptionally) I'll endow you mostly by music (although there're not so much). But before that, first cosmetics.
Grudzień był dla mnie bardzo trudny, bo miałam egzaminy półroczne. Oprócz tego, musiałam prowadzić "normalne" szkolne życie. Więc mimo, że niekoniecznie chciałam, musiałam uczęszczać możliwie na wszystkie zajęcia, uważać na lekcjach, pisać sprawdziany, mimo iż wewnętrznie wciąż byłam zaniepokojona nadchodzącymi występami. Całe szczęście mam to już za sobą i wszystko pięknie zdałam.
W związku z tym, dzisiaj (jakże wyjątkowo) obdaruję Was głównie muzyką (choć i jej nie ma aż tak dużo). Ale zanim to, najpierw kosmetyki.

I don't know how many times I repeated to you, that all the Christmas gifts you'll see in a separate post (which will be released next week, because I'm still waiting for the postman), but somehow I lied, because you've already seen one gift. I'm speaking about pallet ICONIC 2 of Makeup Revolution, which is a cheaper replacement for NAKED 2 from Urban Decay. Know, I could afford to buy the original which cost 54$, but why when I could wish for something completely new, which costs about 5$. Revelation to me. About these shadows is lound for a long time, so I will not write much. Maybe someday I'll do a more detailed review. I will confirm only that it is worth to purchase one of these palettes and try it. Well, unless you are men. Then try on your girlfriend or secretly. Well, unless you're Korean men. Then there is no problem.
Nie wiem, ile razy powtarzałam Wam, że wszystkie świąteczne prezenty zobaczycie w osobnym poście (który ukaże się w przyszłym tygodniu, bo wciąż czekam na listonosza), ale poniekąd kłamałam, bo przecież już jeden upominek widzieliście. Mowa o paletce ICONIC 2 od Makeup Revolution, która jest tańszym zamiennikiem NAKED 2 od Urban Decay. Wiadomo, mogłabym sobie kupić oryginał kosztujący 200zł, ale po co, skoro mogłam zażyczyć sobie coś zupełnie nowego, kosztującego 20zł. Jak dla mnie rewelacja. Na temat tych cieni jest już od dłuższego czasu głośno, więc nie będę się rozpisywać. Może kiedyś zachce mi się zrobić bardziej szczegółową recenzję. Potwierdzę tylko, że warto nabyć sobie jedną z tych paletek i wypróbować na sobie. No chyba, że jesteście mężczyznami. Wtedy próbujcie na swojej dziewczynie lub po kryjomu. No chyba, że jesteście koreańskimi mężczyznami. Wtedy nie ma problemu.


As bonus I will show another favorite, which is also a gift. Hocus-pocus, focus and you can see the charming slippers. Reportedly friend said that after seeing it, immediately knew that this's the perfect gift for me. Well, it went well in the taste of my baby too, that liked the ears of mice.
W bonusie pokażę jeszcze drugiego ulubieńca, który również jest prezentem. Czary-mary, fokus i już widzicie urocze kapcie. Ponoć koleżanka po ich zobaczeniu od razu wiedziała, że to idealny prezent dla mnie. Cóż, świetnie trafiła też w gust mojego maleństwa, które polubiło się z uszami tych myszek.


I'm sensitive to smells, so again, I'll show you a candle. More specificallywax from Yankee Candle - Snowflake Cookie. This is a very sweet smell. Really sweet. But I like candy, so I don't mind. I do not necessarily associate it with Christmas, because I've never baked these cookies on the holidays. I don't know whether in the smell is anything of cookies. I feel there mostly some frosting, maybe a bit of gingerbread.
Jestem wrażliwa na zapachy, dlatego znów pokażę Wam świeczkę. A konkretniej wosk Yankee Candle Snowflake Cookie. Jest to bardzo słodki zapach. Naprawdę słodki. Ale ja lubię słodycze, więc w niczym mi to nie przeszkadza. Niekoniecznie kojarzy mi się on ze świętami, bo nigdy w święta nie piekłam takich ciasteczek. I sama nie wiem, czy w tym zapachu jest cokolwiek z ciasteczek. Ja tam czuję głównie jakiś lukier, może z odrobiną piernika.


In December, I didn't have time to read books and even more watch movies. Now, in theory, I have plenty of time, so as soon as something suddenly impress me, I'll edit this post and let you know bout it.
W grudniu nie miałam czasu na czytanie książek a tym bardziej oglądanie filmów. Teraz teoretycznie mam mnóstwo tego czasu, więc jak tylko coś nagle mnie zachwyci, edytuję ten post i dam Wam o tym znać.

You already had a chance to see, so I will only mention that there are also my pink hair (don't even know how long I waited for them), and a puppy. She theoretically has a name. But only in theory, because we haven't reached a compromise.
Już mieliście okazję zobaczyć, więc wspomnę tylko, że ulubieńcami są też moje różowe włosy (nawet nie wiecie, ile na nie czekałam) i szczeniak. Ona teoretycznie ma imię. Ale tylko teoretycznie, bo nie doszliśmy do kompromisu.

And finally the music. As you have noticed, I never once mentioned the Kuroshitsuji. But I found that might be sad to leave so suddenly that series, so very gently through the Yuya Matsushita I'll refer to this. He played Sebastian in two released musicals. I have written, I have a weakness for him. What are we?:
I wreszcie muzyka. Jak zauważyliście, ani razu nie wspomniałam o Kuroshitsuji. Ale stwierdziłam, że może być smutno, tak nagle zostawiać tą serię, więc bardzo delikatnie nawiążę do niej dzięki Yuya (to się prawdopodobnie odmienia) Matsushita (to też). Grał on Sebastiana w dwóch wypuszczonych musicalach. Już pisałam, że mam do niego słabość. What are we?:It was triggered by the first week. The second was mastered by Teen Top with Love U and 메리 크리스마스 (Merry Christmas), as well as 손 이 가  by GOT7. In the third week of December Dia totally crushed me by Paradise. I already asked, what do you think about this song. But it's irrelevant now. I know that everyone will love it.
To było puszczane przez pierwszy tydzień. Drugi opanowało Teen Top z Love U i 메리 크리스마스 (Merry Christmas), a także 손이 가 GOT7. W trzecim tygodniu grudnia całkowicie zmiażdżyła mnie Dia z Paradise. Pytałam już, co sądzicie o tej piosence. Ale to obecnie nieistotne. Wiem, że wszyscy ją pokochacie.I don't know if something more will be able to please me to the end of the year, although this is very likely, because I have to listening to two albums. With two plates. SHINee and EXO. So far I only turned on the shiny Spoiler (on the internet is just the whole album, but we're talking about it), and EXOLOGY Machine (click). And what, I'm proud of these kids.
Nie wiem, czy coś jeszcze będzie w stanie spodobać mi się do końca roku, choć jest to bardzo prawdopodobne, gdyż mam do przesłuchania dwa albumy. Po dwie płyty. SHINee i EXO. Jak na razie lśniących włączyłam tylko Spoiler (w internecie jest tylko cały album, ale o tym mówimy), a z EXOLOGY Machine (kilk). I cóż, jestem dumna z tych dzieci.

And finally I throw the view from the window. The whole day I didn't go out of the house, because I don't feel the best, so I was a little surprised by views of the snow.
A na zakończenie wrzucę widok z okna. Cały dzień nie wychodziłam z domu, bo nie najlepiej się czuję, więc się trochę zdziwiłam widokiem śniegu.

No comments:

Powered by Blogger.