Halloween with Tenshi.

November 09, 2014

I know that many of you are waiting for this post, so sorry that you had to wait.
To tell you the truth, this's a double relation. Why? Well, as you know (or don't know), I always organize Halloween but this year I was also invited by a classmate. And there is a problem, because it's rather hard to participate in two events, in addition in different places, at the same time. And I couldn't leave my party. So girls found a wonderful solution and decided that will organize their Halloween day before, ie. 30 November. This is so nice of them. \(*o*)/
Wiem, że wiele z Was czeka na ten post, więc przepraszam, że kazałam Wam czekać.
Prawdę powiedziawszy, to podwójna relacja. Dlaczego? Otóż, jak wiecie (lub nie wiecie), zawsze sama urządzam Halloween, ale w tym roku zostałam także zaproszona przez koleżanki z klasy. I pojawił się problem, gdyż raczej ciężko uczestniczyć w dwóch imprezach, na dodatek w różnych miejscowościach, w tym samym czasie. A swojego przyjęcia opuścić raczej nie mogłam. Dziewczyny znalazły cudowne rozwiązanie i stwierdziły, że zorganizują swoje Halloween dzień wcześniej, tj. 30 listopada. To takie kochane z ich strony. \(*o*)/

Do you know what's so great about participating in two events? The fact that you can dress up twice! <3
Admittedly, my first costume wasn't particularly fancy. I just wore a skirt and a top. But to wasn't so boring I decided that I need to change my make-up. Here, too, I had a little limited field of action, because in a dormitory I don't have all my cosmetics. So f(x)'s makeup from Red Light I had to do with gray shadow, black pencils and eyeliner. But I was satisfied with final effect. c;
Wiecie, co jest wspaniałego w uczestniczeniu w dwóch takich wydarzeniach? To, że możecie się dwa razy przebrać! <3
Co prawda mój pierwszy kostium nie był specjalnie wyszukany. Założyłam po prostu spódniczkę i top. Ale żeby nie było tak nudno, stwierdziłam, że muszę zmienić makijaż. Tutaj też miałam trochę ograniczone pole działania, bo w bursie nie mam wszystkich kosmetyków. Tak więc makijaż f(x) z Red Light musiałam wykonać za pomocą szarego cienia, czarnej kredki i eyelinera. Ale byłam nawet zadowolona z efektu. c;I took Klaudia with me. You know, she's so indecisive and I have amazing powers of persuasion.
"Come with me to Ola.
Well... okay. "
So Klaudia came after me and together we toddled to the place where we had to meet with Ola. In the end, none of us knew where she lives exactly. ><
As it turned out - it's pretty close to my dormitory. Maybe I should come to Ola for lunch?
And as already about food... jelly, crisps, cakes (even with semolina), soups, juices, jelly beans... do I forgot about something?
Wyciągnęłam ze sobą Klaudię. Wiecie, ona jest taka niezdecydowana, a ja mam niesamowity dar przekonywania.
"Chodź do Oli.
No... no dobra."
Tak więc Klaudia przyszła po mnie i razem podreptałyśmy pod miejsce, w którym miałyśmy się spotkać z Olą. W końcu żadna z nas nie miała pojęcia, gdzie dokładnie ona mieszka. ><
Jak się okazało - to całkiem blisko mojej bursy. Może powinnam wpadać do Oli na obiady?
A jak już o jedzeniu... galaretki, chipsy, ciasta (nawet z grysikiem), zupy, soki, żelki... czy o czymś zapomniałam?And now let me add a few pictures from the event. Those less compromising. EXO Growl, Ola flying on the Kai during the performance with Pretty Boy and her dance, make-up zone, and something that can not be described.
A teraz pozwolę sobie wstawić kilka zdjęć z imprezy. Tych mniej kompromitujących. EXO Growl, Olę lecącą na Kai'a podczas występu z Pretty Boy i jej tańca, strefę make-up, i coś, czego nazwać nie potrafię.

Girls planned everything really good. True, there was a LOT of k-pop, so I don't really know how to Klaudia, who knows only Growl, reacted to that. But she seemed positive, particularly because she didn't gossip about anyone, not expressed her distaste for the world and even said that maybe also should start to listen to this chinese music. And I'll be her godmother. B|
Ah, cats! Ola has two little kittens. Since at home I only have a dog that hates me honestly, I loved this little gray creature.
Dziewczyny świetnie wszystko zaplanowały, naprawdę. Co prawda było DUŻO k-popów, więc nie bardzo wiem, jak zareagowała na to Klaudia, która zna jedynie Growl. Ale wydaje mi się, że pozytywnie, bo wyjątkowo nikogo nie obgadywała, nie wyrażała swojej niechęci do świata i nawet stwierdziła, że może też powinna zacząć słuchać tej chińskiej muzyki. A ja zostanę jej matką chrzestną. B|
Ah, koty! Ola ma dwa małe kotki. Jako, że w domu mam jedynie psa, który mnie szczerze nienawidzi, pokochałam to małe, szare stworzenie.And at every party comes that moment when Lisa gets to the computer / music / whatever. Ola has captured a great moment. Bravo, Ola!
(and cat's sleeping)
I na każdej imprezie przychodzi taki moment, że to Lisa dostaje się do komputera / muzyki / czegokolwiek. Ola uchwyciła wspaniały moment. Brawo, Olu!
(a koteł śpi)


Dominika left earlier and Klaudia about 11pm, so we were in the five. But previously we did a million selfies. And here again, not necessarily all are suitable for publication. (_ _)
Dominika wyszła wcześniej, a Klaudia około 23, więc zostałyśmy w piątkę. Ale wcześniej zrobiłyśmy sobie miliony selfie. I tutaj znów, niekoniecznie wszystkie nadają się do opublikowania. (_ _)


We lay down on sofas. Two. Four on one sofa, and I on the other with cats, which later disappeared somewhere. We started to watch The Ring and we stopped. I don't remember why, but then turned The Woman in Black, and all fell asleep. </3
Położyłyśmy się na kanapach. Dwóch. Cztery na jednej, rozkładanej, a ja na drugiej z kotami, które i tak gdzieś później zniknęły. Zaczęłyśmy oglądać Ring i przestałyśmy. Nie pamiętam dlaczego, ale włączyłyśmy następnie Kobietę w czerni i wszystkie zasnęłyśmy. </3


On the next day I went back to the dormitory, and then drove home. Along the way, I did shopping and turned out that I was at home until the afternoon. Quickly cleaned up, decorated the house and asked my dad for help in cutting pumpkins.
Następnego dnia wróciłam do bursy, a później pojechałam do domu. Po drodze zrobiłam zakupy i wyszło na to, że w domu byłam dopiero po południu. Szybko posprzątałam, ozdobiłam dom i poprosiłam tatę o pomoc w wycinaniu dyń.
As for our movie -> dad said that he has a new horror movie, so I didn't even ask what it is and just took it. It was The Babadook (from what I remember, last year it was The Nightmare Before Christmas). In fact this is film about nothing, but it works on the psyche. There is no blood, no ghosts, only Babadook and a strange mystery that I can't figure out. But the boy who plays in the movie was the best. Especially when he hit the mother in the head or stabbed her in the leg by knife. c:
Kyo brought us strange sweets. He always has some of them.
Co do naszego filmu -> tata powiedział, że ma jakiś nowy horror, więc nawet nie pytałam co to, tylko go wzięłam. Padło na The Babadook (z tego, co pamiętam, w zeszłym roku było to Miasteczko Halloween). Tak naprawdę to film o niczym, ale działa na psychikę. Nie ma krwi, nie ma duchów, jest tylko Babadook i jakaś dziwna tajemnica, której nie potrafię rozgryźć. Ale chłopiec występujący w filmie był najlepszy. Szczególnie, gdy uderzył mamę w głowę, czy wbił jej nóż w nogę. c:
Kyo przyniósł nam dziwne słodycze. On zawsze jakimiś dysponuje.Ah, and yet pictures of my second costume. I had more time, so I played a bit with paints and gelatin. I like the effect, though I miss the fake blood here. Next time I'll think about it earlier.
Ah, i jeszcze zdjęcia mojego drugiego przebrania. Miałam więcej czasu, więc trochę pobawiłam się z farbkami i żelatyną. Podoba mi się efekt, choć brakuje mi tutaj sztucznej krwi. Następnym razem pomyślę o niej wcześniej.And how did you spend Halloween? ^-^
A Wy jak spędziliście Halloween? ^-^

1 comment:

  1. DAIGOOO!!! <3 Mogłaś się wykąpać w węglu, żeby wyglądać straszniej ;D

    ReplyDelete

Powered by Blogger.