Black Butler: Kuroshitsuji Live Action Movie.

November 12, 2014

After almost a year, in the end I decided to watch this movie. I couldn't understand, from where there's so much hate and criticism towards it. Now I know.
Po prawie roku w końcu zdecydowałam się obejrzeć ten film. Nie bardzo rozumiałam, skąd tyle nienawiści i krytyki wobec niego. Teraz już wiem.

At the beginning I was struck by the form of Sebastian. Don't kid ourself, the actor absolutely didn't fit him. Below beautiful juxtaposition.
Na początku uderzyła mnie postać Sebastiana. Nie oszukujmy się, aktor absolutnie do niego nie pasował. Poniżej piękne zestawienie.The case little changes when the viewer realizes that this is not the same Sebastian. It's not even the same story. Everyone is trying to embed the action in reality of Ciel Phantomhive. It's true that bites a little bit with the real end of Kuroshitsuji, where Ciel theoretically should be immortal and forever stand by the Sebastian's side. Meanwhile, the butler found a new soul, in modern times (and even in the future, as we have here 2020 year) - Shiori Genpo.
We have a repeat of entertainment, because her parents were murdered, she made a pact with the devil and decided that will find killers. And to take over the family business and become a Queen's Dog, started to pretend boy, Kiyoharu. Of course she is a descendant of the family of Phantomhive, Sebastian after all will not take just anyone. c:
And actually everything what I wrote above is not okey to some people. "They destroyed the story." Without a doubt, I'm sure they did. After all, embed action in another time, another place, divided the world into East and West, is evil. Funny. At the moment there are 3 seasons of Kuroshitsuji and two musicals. Everything according to written history. So I don't understand why someone doesn't like that the film shows something else.
Of course we have references to earlier story. There are a lot of it, but are also a lot of changes. Since we started from a butler, take a look at the rest of the staff:
Sprawa trochę się zmienia, gdy widz uświadomi sobie, że to nie jest ten sam Sebastian. To nawet nie jest ta sama historia. Wszyscy próbują osadzać akcję w rzeczywistości Ciela Phantomhive. Prawdą jest, że gryzie się to trochę z prawdziwym zakończeniem Kuroshitsuji, gdzie Ciel teoretycznie powinien być nieśmiertelny i po wieczne czasy trwać przy boku Sebastiana. Tymczasem kamerdyner znajduje sobie nową duszę, w czasach współczesnych (a nawet w przyszłości, gdyż mamy tutaj 2020 rok) - Shiori Genpo.
Mamy powtórkę z rozrywki, bo jej rodzice zostali zamordowani, ona zawarła pakt z diabłem i postanowiła, że odnajdzie zabójców. A żeby przejąć rodzinny interes i zostać Psem Królowej zaczęła udawać chłopaka, Kiyoharu. Oczywiście jest potomkiem rodziny Phantomhive, przecież Sebastian nie weźmie byle kogo. c:
I właściwie wszystko, co napisałam powyżej nikomu nie odpowiada. "Zniszczyli tą historię". Niewątpliwie, na pewno tak jest. Przecież osadzenie akcji w innym czasie, innym miejscu, podzielenie świata na Wschód i Zachód to zło. Śmieszne. Na chwilę obecną dostępne są 3 sezony Kuroshitsuji i dwa musicale. Wszystko wedle napisanej historii. Nie rozumiem więc, dlaczego komuś nie odpowiada, że film pokazuje coś innego.
Oczywiście mamy nawiązania do wcześniejszych opowieści. Jest ich mnóstwo, ale jednocześnie jest też wiele zmian. Skoro już zaczęłam od kamerdynera, to spójrzmy na resztę służby:


Mr. Tanaka was great. I'm not surprised that they decided to put him in the movie, in the end he's the character who's always here and doing nothing. c:
Pan Tanaka wypadł świetnie. Nie dziwię się, że akurat jego postanowili umieścić w ekranizacji, w końcu to taka postać, która zawsze jest i nic nie robi. c:


Meirin was replaced by Lynn. It's actually the same name and the same person.
In the whole mansion, only they are working. Finny and Bard doesn't exist.
Meirin została zastąpiona Lynn. To właściwie to samo imię i ta sama osoba.
W całej posiadłości pracują tylko oni. Finny i Bard nie istnieją.


But this I can't forgive creator. How they can did from such a beloved Undertaker something like that?! D:
Ale tego już nie potrafię wybaczyć twórcom. Jak można z takiego kochanego Undertakera zrobić coś takiego?! D:


Ke looks like a circus performer, instead of jokes takes money, and the only thing that is correct, is the fact, that works with the dead and eats biscuits for the dogs.
And as already about dead... I didn't quite know what to expect, so I was really scared when in the first minutes of the film I saw something like that. c':
Wygląda jak cyrkowiec, zamiast żartów bierze pieniądze, a jedyne co się zgadza, to fakt, że pracuje przy zmarłych i je ciastka dla psów.
A jak już o zmarłych... Nie bardzo wiedziałam czego się spodziewać, dlatego naprawdę się przeraziłam, gdy w pierwszych minutach filmu zobaczyłam coś takiego. c':


Of course, the whole movie is about the solution of some mystery. So complete normality in the world of Kuroshitsuji. However, in the title, we have "Live Action". So in addition to all that we have here a lot of fights acrobatics, shots and slow motion.
Oczywiście w całym filmie chodzi o rozwiązanie jakiejś zagadki. Czyli zupełna normalność w świecie Kuroshitsuji. Jednak w tytule mamy "Live Action". Tak więc oprócz tego wszystkiego, dostaniemy tutaj mnóstwo walk, akrobacji, strzałów i slow motion.


Strange is juxtaposition as though two different eras. The main character, Sebastian and staff dress like in the nineteenth century England. Also live in a giant mansion and drive old cars. But where? To gigantic, glass skyscrapers.
Dziwnie jest zestawienie jakby dwóch różnych epok. Bohaterka, Sebastian i służba ubierają się tak, jak w XIX wiecznej Anglii. Mieszkają też w gigantycznej rezydencji i jeżdżą starymi samochodami. A gdzie? A do gigantycznych, szklanych wieżowców.


What annoyed me is heroines pentagram, which there really wasn't exist. Even her eye, which should be the illustration of the oath was made only by a weak lens.
Kiyoharu wasn't also as cruel as Ciel. But what can you do? Nothing, cause in the end it wasn't Ciel.
The last scenes were predictable (here again, I don't understand why people complain that there are lots of gay situations, since the main HEROINE is a GIRL).
Sebastian, not knowing why, seems to me a little terribly milksop. Such a fool. All, of course, was just a game, to get what he intended. After all, knowing that this is other times, I have a real weakness for real Sebastian. I'm not saying that this was awful. Probably I react in this way, because I'm used to that earlier butler.
To, co mnie denerwowało, to pentagram bohaterki, którego tak naprawdę nie było. Samo jej oko, które powinno być zilustrowaniem przysięgi, było stworzone jedynie za pomocą słabej soczewki.
Kiyoharu nie był też tak okrutny jak Ciel. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, w końcu to nie Ciel.
Ostatnie sceny były natomiast do przewidzenia (tutaj znów nie rozumiem, dlaczego ludzie zarzucają, że jest tu mnóstwo pedalstwa, skoro główną BOHATERKĄ jest DZIEWCZYNA).
Sebastian, nie wiedząc dlaczego, wydał mi się natomiast strasznie fajtłapowaty. Taka ofiara. Wszystko oczywiście było tylko grą, żeby zdobyć to, co zamierzał. Mimo wszystko, wiedząc, że to inne czasy, mam słabość do prawdziwego Sebastiana. Nie twierdzę, że ten był okropny. Pewnie reaguję w ten sposób, bo jestem przyzwyczajona do tego wcześniejszego kamerdynera.


To sum up: I know why people write bad about this production, but I don't understand, is it either from their ignorance, or the lack of acceptance. If you watch the movie attentively, surely notice that the heroine tied bandage on the chest, so it's a girl, not Ciel. And as for the lack of acceptance - it seems to me ridiculous. I personally like, how they play with everything, not destroying anything (except the Undertaker, anyway).
It's a nice springboard. And anyone who knows Kuro, subconsciously can also solve the mystery. c:
Podsumowując: wiem, dlaczego ludzie źle piszą o tej produkcji, ale nie rozumiem, czy to z ich niewiedzy, czy z braku akceptacji. Jeżeli oglądają uważnie film, na pewno zauważą, że bohaterka zawiązuje bandaż na klatce piersiowej, więc jest dziewczyną, nie Cielem. A co do braku akceptacji - to wydaje mi się śmieszne. Mi osobiście podoba się to, w jaki sposób pobawiono się wszystkich, nie psując niczego (oprócz Undertakera, tak).
To miła odskocznia. A ten, kto dobrze zna Kuro, podświadomie zna i rozwiązanie zagadki. c:

No comments:

Powered by Blogger.