Halloween: anime.

October 20, 2014

Honestly, Halloween is one of my favorite feast. That's why I suffer, because in Poland it's not celebrated. Ah, I so much envy you, readers from America or other distant countries, where skeletons and queens are walking on the streets at night and steal sweets. (_ _)
Still, for a few years I invite friends to my house and we sit all night watching a little scary horror movies (cartoons or comedies actually), talking and eating. Not so ambitious, but still. This year, I decided to care more about all.
So let's begin a series about Halloween!
Szczerze, Halloween jest jednym z moich ulubionych świąt. Dlatego cierpię, bo w Polsce się go nie obchodzi. Ah, tak bardzo zazdroszczę Wam, czytaczom z Ameryki czy innych dalekich krajów, gdzie kościotrupy i królewny chodzą nocą po ulicach i kradną słodycze. (_ _)
Mimo wszystko od kilku lat zapraszam do siebie znajomych i siedzimy przez całą noc oglądając mało straszne horrory (tudzież bajki lub komedie), rozmawiając i jedząc. Mało ambitnie, ale jednak. W tym roku postanowiłam jednak lepiej się za wszystko zabrać.
Tak więc zaczynamy serię o Halloween!

Anime, about which I'll speak are not incredibly terrible. I don't like to be scared, and already enough things scares me in everyday life. I don't know how can there be people who like to be scared. ><
Maybe you will find something for yourself what you haven't known. And if you have already known it, it might be time to refresh something. ^-^
Anime, o których będę mówić nie są niesamowicie straszne. Nie lubię się bać, a już i tak wystarczająco dużo rzeczy przeraża mnie w życiu codziennym. Nie wiem, skąd biorą się ludzie, którzy lubią się bać. ><
Może znajdziecie dla siebie coś, czego nie znacie. A jak znacie, to może czas sobie odświeżyć. ^-^


1. Another.


12 episodes, classified as a horror and drama. Presents the history of class in which a student died, and his friends and teachers agree to behave as if he was still with them. Sick, but well, in this way they agree to honor the memory of him. All trying to escape death, the dead people are back alive, students begin to freaking out, killing each other and of all they're blaming the mysterious Misaki to which no one speaks, because she doesn't even exist.
12 odcinków, zakwalifikowane jako horror i dramat. Przedstawia historię klasy, w której umiera uczeń, a jego koledzy i nauczyciele postanawiają zachowywać się tak, jakby on wciąż był wśród nich. Chore, ale cóż, w ten sposób postanawiają uczcić pamięć o nim. Wszyscy starają się uniknąć śmierci, martwi zmartwychwstają, uczniowie zaczynają wariować, zabijają się nawzajem i o wszystko obwiniają tajemniczą Misaki, do której nikt się nie odzywa, bo ona przecież nie istnieje.


2. Elfen Lied.


This is one of my first anime. I watched it when Naruto was broadcasted on TV. So probably somewhere in elementary school.
This time we are dealing with a sad history of Lucy who is a monster. Well, maybe not exactly, but from her back grow invisible arms which kills everybody around. To this she has two personalities. She falls in love, memories come back to her and people from the laboratory, from which she ran away, look for her with the help of other Dicloniuses.
It's a really sad story. But maintained in such a climate that you can calmly watch it.
And main song which runs through the whole anime: click.
To jedno z moich pierwszych anime. Oglądałam je, gdy jeszcze w telewizji emitowali Naruto. Więc pewnie jakoś w podstawówce.
Tym razem mamy do czynienia ze smutną historią Lucy, która jest potworem. Cóż, może nie do końca, ale z pleców wyrastają jej niewidzialne ramiona, którymi zabija wszystkich dokoła. Do tego ma dwie osobowości. Zakochuje się, wracają do niej wspomnienia, a ludzie z laboratorium, z którego uciekła, szukają jej wraz z pomocą innych Dicloniusów.
To naprawdę smutna historia. Ale utrzymana w takim klimacie, że spokojnie możecie po nią sięgnąć.
I przewodnia piosenka, która przewija się przez całe anime: klik.


3. Kuroshitsuji.


I just couldn't refrain from putting here this title. Although it's not strictly a horror film, it's not even scary. Talks about young master who lost his parents and in fact everything he had. Was treated like living flesh until he sold his soul to the devil. But the devil Sebastian rarely shows his true nature.
Currently, the series has 3 seasons, where Ciel and Sebastian solve puzzles for the Queen and by the way, the mystery of the young master. Everything is kept in a mysterious atmosphere. To this there's a beautiful soundtrack. And Ciel is such a wonderful, cruel child. <3
Po prostu nie potrafiłam powstrzymać się przed umieszczeniem tutaj tego tytułu. Mimo, że absolutnie nie jest horrorem, nie jest nawet straszny. Opowiada o paniczu, który stracił rodziców, a właściwie wszystko, co tylko miał. Był traktowany niczym żywe mięso, aż w końcu sprzedał swoją duszę diabłu. Ale diabeł Sebastian rzadko pokazuje swoją prawdziwą naturę.
Aktualnie seria ma 3 sezony, w których Ciel i Sebastian rozwiązują zagadki dla Królowej, a przy okazji i tajemnicę Panicza. Wszystko utrzymane jest w tajemniczym klimacie. Do tego ma piękną ścieżkę dźwiękową. A Ciel jest takim wspaniałym, okrutnym dzieckiem. <34. Higurashi no Naku Koro Ni.


Crime, riddles, mystery, horror. A couple of seasons, because it's one story presented in a variety ways. And every time the characters lose their memory. Every time they kill each other. Nobody knows who will be psychedelic killer in the next version.
Aww, I love this anime. Now I don't exactly remember what was it all about. It was probably a theory with aliens, and another with some gases. I really don't know. In any case, without a doubt suitable for Halloween (though not for all, because shown disgusting torture, guts, blood, and characters running around with sticks and knives).
And beautiful AMV to This is Halloween -> click.
Kryminał, zagadki, tajemnica, horror. Kilka sezonów, bo to wciąż jedna historia przedstawiona na różne sposoby. I za każdym razem bohaterowie tracą pamięć. Za każdym razem mordują się nawzajem. Nikt nigdy nie wie, kto w następnej odsłonie okaże się psychodelicznym mordercą.
Aww, kocham to anime. Teraz już nie do końca pamiętam, o co w tym wszystkim chodziło. Była chyba jakaś teoria z kosmitami, a inna z jakimiś gazami. Naprawdę nie wiem. W każdym razie bez dwóch zdań nadająca się na halloween (choć nie dla wszystkich, bo w anime pokazane są wstrętne tortury, flaki, krew, a postaci biegają z kijami i nożami).
I piękne AMV do This is Halloween -> kilk.5. Hellsing.


The most beautiful Alucard. All gifs are with his character, because I could be drool over his ideality. So sweet.
It's a classic so I think everyone already watched it. I did it a long time ago and think that it's time to do it again.
The title itself - Hellsing, should sounds familiar to you. Even my dad knew that it's about the organization which kills vampires. I was shocked. And the fun with words? Alucard -> Dracula. Something great.
Each of these titles are different from each other, but this is the one that is not suitable for watching at night. At least not for me.
Briefly - lady boss of Hellsing found Alucard when her relatives was trying to kill her. A vampire protects her until the end of her days and executes all of her orders. Such obedient. Line will not please everyones taste, because doesn't belong to these beautiful and sweet. But I can't imagine how ridiculous it might look like if the characters have huge eyes and colorful hair. ><
The first better AMV.
Najpiękniejszy Alucard. Wszystkie gify są z jego postacią, bo mogłabym się rozpływać nad jego idealnością. Taki słodki.
To klasyka, więc myślę, że każdy już to obejrzał. Sama zrobiłam to dawno temu i chyba czas zrobić to jeszcze raz.
Sam tytuł - Hellsing, powinien być Wam znany. Nawet mój tata wiedział, że chodzi o organizację zabijającą wampiry. Byłam w szoku. A zabawa słowami? Alucard -> Dracula. Coś świetnego.
Każdy z wymienionych tytułów różni się od siebie, ale ten jest tym, który nie nadaje się na oglądanie w nocy. Przynajmniej nie dla mnie.
W skrócie - pani szefowa Hellsinga znajduje Alucarda, gdy jej krewny próbuje ją zabić. Wampir ją ochrania aż do końca jej dni i wykonuje wszystkie jej rozkazy. Taki posłuszny. Kreska może nie przypaść wszystkim do gustu, bo nie zalicza się do tych pięknych i słodkich. Ale nie wyobrażam sobie, jak śmiesznie mogłoby to wyglądać, gdyby postaci miały ogromne oczy i kolorowe włosy. ><
Pierwsze lepsze AMV.
1 comment:

  1. Aww.. Kuroshitsuji! <3 Wielbię to anime.. :D Choć nikt nie rozumie, czemu lubię postacie, których inni nie lubią... xD
    Ja też ubolewam nad faktem, że w Polsce nie ma Halloween.. :c Dlatego, stwierdziłyśmy z koleżankami, że będziemy sobie robić takie prywatne.. I Co roku chodzimy przebrane na spacerek.. xD A fakt, że w oknie każdego mijanego domu ktoś czatuje jest najlepszą zachętą! xD
    Miny ludzi, kiedy idą ulicą trzy anioły, albo średniowieczne damy.. xDD

    ReplyDelete

Powered by Blogger.