MAMA 2017 - fav performances and strange results.

December 22, 2017

This year we were gifted with recordings from the MAMA from Japan and Hong Kong. I know it was three weeks ago, but you have to forgive me for this sudden loss in space-time. Anyway, I managed to watch all performances. While most of them were rather average, some of them drew my attention. It's nice that idols don't perform with their "standard" arrangements for songs, and try to change something. Let's look at these more interesting changes. c:
W tym roku zostaliśmy obdarowani nagraniami z gali MAMA z Japonii i Hongkongu. Wiem, że było to prawie trzy tygodnie temu, ale musicie mi wybaczyć to nagłe zagubienie w czasoprzestrzeni. Tak czy owak, udało mi się obejrzeć wszystkie występy. O ile większość z nich była raczej przeciętna, część z nich zwróciła moją uwagę. Miło, że idole nie występują ze swoimi "standardowymi" układami do piosenek, a starają się coś pozmieniać. Przyjrzyjmy się tym ciekawszym zmianom. c:

We're going to start with SEVENTEEN's cooperation with NU'EST W. W. The song itself is average, but it was a nice surprise to see older and younger members of Pledis together on stage.
Zaczniemy od współpracy SEVENTEEN z NU'EST W. Sama piosenka jest średnia, ale bardzo miłym zaskoczeniem było zobaczyć starszych i młodszych członków Pledis razem na scenie.


You won't be surprised that I liked the second performance of SEVENTEEN even more. Just because the title has "seventeen", "rock" and "clap" in it.
Nie zdziwi was też to, że jak najbardziej spodobał mi się drugi występ SEVENTEEN. Chociażby dlatego, że w tytule mamy samo "seventeen", "rock" i "clap".


As for the Japanese MAMA, I have to mention two things. The first of these is the camera work, which was awful. They probably didn't really know what they were doing and why they were doing it. The fact that someone was singing wasn't important, if they already managed to catch someone else. Although, we usually deal with one shot from a distance there. Bravo.
The second issue is the performance of MONSTA X with DRAMARAMA. I understand that it's Wonho, abs and the fans. But isn't that much?
Co do japońskiej MAMA, muszę się przyczepić dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest praca kamery, która była okropna. Panowie chyba nie bardzo wiedzieli co robią i dlaczego to robią. Fakt, że ktoś akurat śpiewa absolutnie nie był istotny, jeżeli już udało im się złapać kogoś innego. Choć zazwyczaj mamy do czynienia z jednym ujęciem z oddali. Brawo.
Drugą kwestią jest występ MONSTA X z DRAMARAMA. Ja rozumiem, że Wonho, że absy i że fanki. Ale czy to nie za wiele?

I was positively surprised by the performance of BoA and her Only One with Minhyun. And even more by the presence of Hyukoh. They are so lovely.
Byłam za to pozytywnie zaskoczona występami BoA i jej Only One z Minhyunem. A jeszcze bardziej obecnością Hyukoh. Oni są tacy kochani.

Apart from the work of the camera, which still wasn't the best, we go to Hong Kong,DAY6 and GOT7. I can see some pattern in the band names of JYP, hm.
Pomijając pracę kamery, która dalej nie należała do najlepszych, przechodzimy do Hongkongu oraz DAY6 i GOT7. Dostrzegam pewien schemat w nazwach zespołów JYP, hm.I know it may be strange to you, but I won't place Taemin here. His segment with Sunmi was good, but he didn't touch me in any way. Door is a good song (not released yet, because I haven't heard it before) but this performance... it's not my aesthetic. Although the song is really pretty. I need it on the next album.
But I didn't know I needed The 7th Sense reversed version. I definitely needed it.
Wiem, że to może być dla was dziwne, ale nie umieszczę tu Taemina. Jego segment z Sunmi był dobry, ale nie dotknął mnie w żadnym stopniu. Door jest dobrą piosenką (jeszcze nie wydaną, bo wcześniej jej nie słyszałam) ale ten performance... to nie moje aesthetic. Choć piosenka jest naprawdę ładna. Potrzebuję jej na płycie. 
Ale nie wiedziałam natomiast, że potrzebowałam The 7th Sense reversed version. A zdecydowanie potrzebowałam.Wanna One didn't disappointed me as well, though the second part of their performance (ie not Beautiful) appealed to me more. Although I can't say that I wouldn't like something that has Daniel and Ong in it.
Nie zawiodłam się też występem Wanna One, choć druga część (tj. nie Beautiful) bardziej mi się spodobała. Choć nie mogę powiedzieć, że nie podobałoby mi się coś, co ma w sobie Daniela i Onga.


The obligatory program's point, Super Junior. This is a kpop I know. This is the SM which I'll be missing.
Obowiązkowy punkt programu, czyli Super Junior. To jest kpop, który znam. To SM za którym będę tęsknić.And what everyone was waiting for - BTS. I couldn't decide, because everything they presented was great. And extremely rude. Look at their facial expressions. I could sue them.
Their last performance was undeniably the best. And that's why it's in the end.
No i to, na co wszyscy czekali - BTS. Nie mogłam się zdecydować, bo wszystko co zaprezentowali było super. I niezwykle niegrzeczne. Patrzcie na ich mimikę. Pasowałoby ich pozwać.
Ich ostatni występ jest niepodważalnie najlepszy. I dlatego jest na końcu.

And now we're moving to the winners. You can read about my favorites here.
So let's analyze inaccuracies.
I przechodzimy do zwycięzców. Moich tegorocznych faworytów znajdziecie tutaj.
A teraz przeanalizujmy te nieścisłości.
awesome, well..., nah

Firstly, odd categories besides categories (what is completely senseless and was created to give every artist an award to not make them into victims, MAMA isn't a prestigious event indeed):
Najpierw dziwne kategorie poza kategoriami (które są całkowicie bez sensu i zostały stworzone po to, żeby każdy coś dostał i nikt nie został pokrzywdzony, MAMA nie jest prestiżowym wydarzeniem jednak):
Best Asian Style Japan/Hongkong - EXO-CBX, BTS
Best of Next Female - Chungha
Best of Next Male - Wanna One
2017 MAMA Mwave Global Fans' Choice - EXO
Worldwide Favorite Artist - SEVENTEEN
Discovery of the Year - NU'EST W (how a group which is existing for several years now can be a "discovery of the year"?)
Best Concert Performer - MONSTA X
New Asian Artist - NCT 127
Style in Music - Sunmi
World Performer - GOT7
Qoo10 Album of the Year - EXO (The War)

1. Best New Male Artist - Wanna One
2. Best New Female Artist - PRISTIN
3. Best Male Group - Wanna One
4. Best Female Group - Red Velvet
5. Best Male Artist - ZICO
6. Best Female Artist - IU
7. Best Dance Performance - Taemin
8. Best Dance Performance Group - SEVENTEEN
9. Best Dance Female Group - TWICE
10. Best Vocal Performance Male Solo - Yoon Jongshin
11. Best Vocal Performance Female Solo - Heize
12. Best Vocal Performance Group - Bolbbalgan4
13. Best Band Performance - HYUKOH
14. Best HipHop & Urban Music - Heize (was she even nominated?)
15. Best Collaboration - Dynamic Duo & Chen
16. Best Music Video - BTS (Spring Day)
17. Best OST - Ailee
18. Qoo10 Song of the Year - TWICE (Signal)
19. Qoo10 Artist of the Year - BTS

As you can see, this year's results was quite strange. And how G-Dragon would sum this up It's been a year MAMA, seems like you're giving out big awards, you band it out generously so your children won't fight.
Jak widzicie, tegoroczne wyniki były dość dziwne. I jak by to podsumował G-Dragon It's been a year MAMA, seems like you're giving out big awards, you band it out generously so your children won't fight.

No comments:

Powered by Blogger.