Oh for now I wish upon a star. ☆

July 08, 2017

I'm late once again. In May, the delay was caused by the drama of June. This time it was my ambitions that killed me and the three works turned out to be a little bit too overwhelming. But I'm already starting with something closest to my heart, that is (I'll surprise you one more time) music! I warmly invite you to read, maybe you will find something for you. c:
Znowu jestem spóźniona. W maju opóźnienie spowodowane było dramami czerwca. Tym razem to moje ambicje mnie zabiły i trzy prace trochę przytłoczyły. Ale już jestem i zaczynam od czegoś najbliższego memu sercu, czyli (uwaga, zaskoczę was już któryś raz) muzyki! Serdecznie zapraszam do czytania, może znajdziecie coś dla siebie. c:

Music.

Last month there weren't many music favorites so you can expect musical overwhelm. Here we go.
W zeszłym miesiącu nie było wielu muzycznych ulubieńców więc możecie się spodziewać muzycznego przytłoczenia. Zaczynamy.

1. iKON - album NEW KIDS : BEGIN
I've always had crush on Bobby, but Bobby in white-and-black hair like Cruella De Vil is really cute. As if the youth would said a few years ago - fuckable.
Od zawsze leciałam na Bobby'iego, ale Bobby w biało-czarnych włosach niczym Cruella De Vil to doprawdy piękno. Jakby to młodzież powiedziała kilka lat temu - ruchable.


2. B.I.G - Hello Hello
The chorus of this song is so catchy that I hummed it all the time. And it was on repeat, interlaced with other songs, to not make it too monotonous.
Refren tej piosenki jest tak chwytliwy, że nuciłam to cały czas. I miałam na zapętlaniu, poprzeplatane innymi piosenkami, żeby nie było monotonnie.


3. EXO - Ka-CHING! & Diamond Crystal

4. DAY6 - album SUNRISE
DAY6 is a funny band. Every other month they release really great pieces. And between them some boring songs. For a summary of six months of intense activity they released an album with all the songs released since January and some old or brand new ones. As I didn't really like I Smile, the whole album is really good. I'm glad boys are finally getting more popular.
DAY6 to śmieszna kapela. Co drugi miesiąc wypuszczają naprawdę świetne kawałki. A pomiędzy nimi jakieś nudne piosenki. Na podsumowanie sześciu miesięcy intensywnej działalności wydali album z wszystkimi utworami wydanymi od stycznia i kilkoma starymi czy zupełnie nowymi. O ile I Smile nie bardzo mi się spodobało, cały album jest naprawdę dobry. Cieszę się, że chłopcy w końcu zaczynają być bardziej popularni.

5. FTISLAND - album OVER 10 YEARS
So the next summary, but this time the 10 years of activity. Who would have thought FTISLAND had been playing already for so long? This is probably the first k-rock band I've met and I really like their music or any other activities (let's talk about You're Beautiful? :D). To this Wind is an amazing song that was also nicely promoted.
Czyli kolejne podsumowanie, ale tym razem 10 lat działalności. Kto by pomyślał, że FTISLAND grają już tak długo. To chyba pierwszy k-rockowy zespół jaki poznałam i bardzo lubię ich muzykę czy jakiekolwiek inne działalności (porozmawiajmy o You're Beautiful? :D). Do tego Wind to naprawdę śliczna piosenka, która została też ładnie wypromowana.


6. NCT127 - Cherry Bomb
Taeyong is my inner idol wannabe.
Taeyong to moje wewnętrzne idol wannabe.

7. G-Dragon - INTRO. 권지용 Middle Fingers-Up       & 개소리 (BULLSHIT)

8. MAMAMOO - AZE GAG


Still don't know how to call this category.

TOP and his overdose affair. So the news that came out of nowhere. At least I didn't expect anything. TOP suddenly was transported to the hospital, I suddenly found out about the investigation and also suddenly a mysterious trainee who got him into it all appeared? Sad, but I'm usually all about justice, though on the other hand the boy did nothing wrong. His image will only get a little tugged and hard to say what YG will do in such a situation and how will BIGBANG's fate turn out (looking at Park Bom, whose affair wasn't so loud and until today we can't see the singer on stage). Although it's BIGBANG, they can't stop performing just like that.
Chungha didn't appear in the music part, because her song (or maybe the whole album) is just good but not more than that. But I wanted to write that the music video is really cute (despite the fact that it feels like Taeyeon x Tiffany), as well as the outfits that enchanted me.
TOP i jego przedawkowanie. Czyli wiadomość, która pojawiła się znikąd. A przynajmniej ja niczego się nie spodziewałam. TOP nagle wylądował w szpitalu, nagle dowiedziałam się o śledztwie i nagle pojawiła się też tajemnicza trainee, która go w to wszystko wciągnęła? Smutne, ale jestem zazwyczaj za wymierzaniem sprawiedliwości, choć z drugiej strony chłopak nie zrobił nic złego. Jego wizerunek zostanie tylko trochę nadszarpnięty i ciężko powiedzieć, co YG zrobi w takiej sytuacji i jak potoczą się losy BIGBANG (patrząc chociażby na Park Bom, której afera wcale nie była aż tak głośna a do dziś nie widać piosenkarki na scenie). Chociaż to BIGBANG, oni nie mogą od tak przestać działać.

Chungha nie zagościła w muzycznych ulubieńcach, bo jej piosenka (czy też może cała płyta) jest po prostu ładna, ale bez rewelacji. Za to chciałam napisać, że teledysk jest naprawdę śliczny (pomimo, że ma się wrażenie, że to takie Taeyeon x Tiffany), podobnie jak i outfity, które mnie urzekły.

And smoothly we can go to 1MILLION Dance Studio. My favorite dance studio, which somehow doesn't surprise me at all nowadays. I'm a big fan of Yoojung, Mina and of course Lia... and finally one of them created something interesting enough that I would like to dance it! It's not my climate though, and I don't even know how to think that fast and so move, but I admire Lia and her work.
I płynnie przechodzimy do 1MILLION Dance Studio. Moje ulubione studio taneczne, które wcale jakoś specjalnie mnie nie zaskakuje ostatnimi czasy. Jestem wielką fanką Yoojung, Miny i oczywiście Lii (głupio wygląda odmienione, prawda?)... i w końcu któraś z nich wymyśliła coś ciekawego, co sama chciałabym zatańczyć! To trochę nie moje klimaty i nawet nie umiem tak szybko myśleć, a co dopiero się ruszać, ale jak najbardziej podziwiam i doceniam.TV Shows & K-dramas.

There's going to be a lot, be prepared.
After a few months the Produce 101 finally came to an end. I wrote a separate post about it, so if you haven't seen it yet, click here. I worked with html to create a hidden room, so appreciate it. But in short - I had to sleep and think about results and I'm able to accept them right now. Although we see when WANNA ONE will debut and Kim Samuel will do likewise. Then I'll finally be able to tell if the results really worked out for everyone.
What as well came to it's end, this time not after a few months but after a few years? Of course Pretty Little Liars, what was already mentioned here. My first thought was like "what a shit, I'm waiting for answers", but I assume that nothing can be done about it. I will happily think about the time spent on this show, and especially the first seasons.
Będzie tego dużo, przygotujcie się.
Po kilku miesiącach końca dobiegło Produce 101. Napisałam o tym osobny post, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, kliknijcie tutaj. Męczyłam się z html'em, żeby stworzyć ukrytą komnatę, więc to doceńcie. Ale w skrócie - przespałam się z wynikami i jestem w stanie je jak najbardziej zaakceptować. Chociaż jeszcze zobaczymy, jak WANNA ONE zadebiutują i podobnie zrobi Kim Samuel. Wtedy ostatecznie będę mogła stwierdzić, czy wyniki rzeczywiście wszystkim wyszły na dobre.
Co jeszcze się skończyło, tym razem nie po kilku miesiącach, a po kilku latach? Oczywiście Pretty Little Liars, o którym też była już mowa tutaj. Moja pierwsza myśl to "co za shit, czekam na odpowiedzi", ale zakładam, że już nic nie da się z tym zrobić. Będę miło wspominać czas spędzony przy tym serialu, a w szczególności pierwszych sezonach.

I rarely watch movies, and I also rarely go to the cinema. However, there are movies that have to be seen on the big screen. Best with subtitles and 2D version. But, well, only the first part went well, because in my village they prefer 3D's artificiality. Not to mention that I didn't see the subtitles with my nearsightedness, and Jack Sparrow really speaks like after a few bottles of rum. But it was possible to survive and understand more than less.
I lovePirates of the Caribbean from the baby, although I don't really remember what happened in every part and I should change it immediately. But on the other hand I can (or maybe I could in high school) name each individual OST's piece created by Hans Zimmer. I was the best in the second part of the movie. Although the third one was good as well.
Raczej rzadko oglądam filmy, a jeszcze rzadziej chodzę do kina. Jednak są takie filmy, które trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Najlepiej w wersji z napisami i 2D. Ale cóż, udała się tylko ta pierwsza część, bo u mnie na wsi preferują jednak sztuczność 3D. Nie wspominając o tym, że nie widziałam napisów z moją krótkowzrocznością, a Jack Sparrow naprawdę mówi jak po kilku butelkach rumu. Ale dało się przeżyć i zrozumieć.
Piratów z Karaibów kocham od dziecka, mimo że nie bardzo kojarzę co się działo w jakiej części i powinnam to natychmiastowo zmienić. Doskonale natomiast potrafię (czy też może potrafiłam w gimnazjum) nazwać każdy poszczególny kawałek z OST stworzonego przez Hansa Zimmera. Najlepiej z drugiej części. Chociaż z trzeciej też mi nieźle szło.

Ah, I forgot to mention the next production that came to its end in June. This time it's the second season of Shingeki no Kyojin. I was enjoying this sudden continuation, but I would have preferred it to not happened. Everything we learned during these 12 episodes could equally be broadcasted in two. Loss of time and prolongation of strength. Next year a third season is planned and maybe we'll find out what the titans are up to. And for those who don't want to wait, manga remains. Because it was all about it - to promote the manga.
Ah, zapomniałam całkiem wspomnieć o kolejnej produkcji, która w czerwcu dobiegła końca. Tym razem był to drugi sezon Shingeki no Kyojin. Cieszyłam się na tą nagłą kontynuację, ale jednak wolałabym, gdyby jej nie było. Wszystko, czego dowiedzieliśmy się w trakcie tych 12. odcinków, równie dobrze mogło zostać wyemitowane w dwóch. Strata czasu i przedłużanie na siłę. Za rok wychodzi sezon trzeci i może tam dowiemy się, o co chodzi z tymi tytanami. A dla tych, którzy nie chcą czekać, pozostaje manga. Bo przecież o to w tym wszystkim chodziło - żeby wypromować mangę.

I remember that for a moment in June I was irritated by the direction the Running Man went. As far as the project of sending participants to some scary place was quite interesting, repeating this once again gets boring. When I finally lost hope, there was a couple race with a light note of the real Running Man. Now I just miss the traditional way of ripping out name tags. I hope that after the completion of this next big project, the scriptwriter will return to the previous form of the show.
Pamiętam, że przez chwilę w czerwcu irytowało mnie, w którą stronę idzie Running Man. O ile projekt polegający na wysłaniu uczestników w jakieś przerażające miejsce był całkiem ciekawy, powtarzanie tego kolejny raz robi się nudne. Kiedy już całkiem traciłam nadzieję, pojawił się couple race z lekką nutą prawdziwego Running Mana. Teraz tylko brakuje mi tradycyjnego biegu ze zrywaniem name tagów. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego kolejnego wielkiego projektu, scenarzyści powrócą do poprzedniej formy.


And finally a k-drama. About Man to Man I've already wrote in May's summary, because that's the time when I started watching this production. In June I had the opportunity to finish the show and, in fact, my opinion hasn't changed in any way. It's all right. As I wrote before - the romance went in an annoying way, but they surprised me and changed a track a little bit. And of course the pros for referring to DOTS or recruiting Song Joong Ki as a bank employee.
I w końcu k-drama. O Man to Man pisałam już w maju, bo właśnie wtedy zaczęłam to oglądać. W czerwcu miałam okazję skończyć produkcję i właściwie moja opinia jakoś specjalnie się na jej temat nie zmieniła. Jest całkiem w porządku. Jak już wcześniej pisałam - romans szedł w irytującą stronę, ale zaskoczono mnie i trochę zboczono z toru. I oczywiście plusy za nawiązania do DOTS czy zwerbowanie Song Joong Ki do roli pracownika banku.


Life.

At the beginning of June I had some misunderstandings going on, which led to delays in the May's post and writing it in some depressing way. I apologize for that. ;;
But apart from that, June started super-duper well, cause with a kitten I went to the other part of Poland to my cousin's wedding. Although I'm scared of water, I like to hang out around lakes. I think it's because I spent a lot of holidays near Czorsztyn. Time for reflection and melancholy. Reading books. Great feeling.
At the wedding itself I had fun mainly because my cousins (hashtag tenshinators) were with me. In the end I could dance (though on all the videos of the night which I saw, I have my high heels on, on which I could barely walk, not talking about dance, so I look like a fool who's trying to move c':). I have a pretensions to a cat who to dance no, to interactions no, but I can't tell him anything, cause he was so good that took me to the other end of Poland during the exams session.
Na początku czerwca miałam trochę nieporozumień, co doprowadziło do opóźnienia podsumowania maja i napisania go w jakiś taki depresyjny sposób. Najmocniej za to przepraszam. ;;
Ale oprócz tego, czerwiec rozpoczął się super-duper dobrze, bo razem z kotem pojechałam na mazury na ślub kuzyna. Pomimo, że boję się wody, lubię przesiadywać nad jeziorem. Tak mi chyba zostało z tego spędzania wakacji każdego roku nad Czorsztynem. Czas na zadumę i melancholię. Czytanie książek. Wspaniałe uczucie.
Na samym weselu bawiłam się dobrze, bo były ze mną moje kuzynki (hasztag tenshinators). W końcu mogłam potańczyć (choć na wszystkich filmikach z nocy, które do mnie dotarły, mam na sobie buty, w których ledwo mogłam chodzić, a co dopiero tańczyć, więc wyglądam jak ofiara losu, która stara się poruszać c':). Mam hejta na kota, który tańce nie, interakcje nie, ale nic nie mogę mu powiedzieć, skoro był taki dobry i mnie zabrał na drugi koniec Polski w trakcie sesji.


The day before I left, I made an appointment with Kamila (the same one who I'm playing on weddings with) about my nails. My second hybrids in life, and the first professional ones. I feel that I will be staying with them, because I don't have to think about my nails for about 3 weeks and I can invent whatever I want, because Kamila will take on every challenge. She probably wouldn't even mind drawing each member of SHINee on every single nail. Price is low, quality very good and I can recommend her as much as possible. I heard that she set up her fanpage so you can look here if you're interested. c:
Dzień przed wyjazdem umówiłam się z Kamilą (tą samą, z którą gram na ślubach) na paznokcie. Moje drugie hybrydy w życiu, a pierwsze profesjonalne. Czuję, że już przy nich zostanę, bo mam spokój na 3 tygodnie i mogę wymyślać, co tylko chcę, gdyż Kamila podejmie się każdego wyzwania. Pewnie nawet nie miałaby nic przeciwko rysowaniu każdego z SHINee na osobnym paznokciu. Cena jest niziutka, jakość bardzo dobra i jak najbardziej polecam. Słyszałam, że założyła swojego fanpage'a, więc możecie tam zajrzeć. c:

I don't know why it's like that but always when I plan to have some meetings / parties or other events, I stuff up all as tight as possible, preferably in one day. Maybe to be able to recharge my introverted batteries later. What have I done in this month? Maybe riding in the morning to Krakow to get to Katowice will be fine? What for? To went to the amusement park. I plan to write a separate post  about it, because not many people knows that in Katowice is an amusement park, and actually it's a really worth a visit one. What was in my schedule after this point? Going back to Krakow, because after all, why should I stay in Kato when in Krakow Wianki's going on. Together with the gnomes we went to see fireworks (which were lovely) and then we went to a pub next to main square for a moment. That weekend is probably the best week of the June's weeks. It's not because I played the Dungeon Keeper, which I sincerely love, for more than a half of a day.
Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze, jak sobie planuję jakieś spotkania / imprezy czy inne eventy, wszystko upycham jak najbardziej się da, najlepiej w jeden dzień. Zapewne, żeby móc później zregenerować moje introwertyczne baterie. Co wymyśliłam w tym miesiącu? Jechanie z samego rana do Krakowa, żeby dostać się do Katowic. A po co? Do parku rozrywki. Planuję napisać o tym osobny post, bo w ogóle mało osób wie, że w Katowicach jest park rozrywki, a naprawdę warto go odwiedzić. Co było w moich harmonogramie po tym punkcie? A no wracanie do Krakowa, bo przecież po co zostawać w Kato, gdy w Krakowie są Wianki. Razem z gnomami wybrałyśmy się na sztuczne ognie (które były śliczne) a potem jeszcze chwilę posiedziałyśmy w knajpie na rynku. Ten weekend jak najbardziej szczytuje w rankingu weekendów czerwca. Wcale nie dlatego, że przez pół niedzieli grałam w Dungeon Keeper, które szczerze uwielbiam.

This summary was much shorter than I expected it would be. I apologize once again for this delay. This time nothing big happened apart from the actual lack of time by sitting at work, so don't worry about anything. c:
See ya next time! <3
To podsumowanie wyszło o wiele krótsze niż się tego spodziewałam. Przepraszam was bardzo za te opóźnienie. Tym razem nic się nie stało oprócz faktycznego braku czasu przez siedzenie w pracy, więc o nic się nie martwcie. c:
Do następnego! <3

1 comment:

  1. Ja tam uwielbiam Chunghae. ❤ zapetlam jej album wraz z nowym kawałkiem blackpink i jaya parka 💋😍
    Świetne pazury 👍 sama ostatnio myślę co by sobie na swoich szponkach zrobić.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.