I think I'm moving but I go nowhere.

June 08, 2017

The beginning of June got me so bad that I didn't have the strength to write a summary of May. But May was a really nice month! I spent half of it at home, and the other two weeks were very intense, in terms of trips and social. As if it wasn't possible to spread it all in time.
Początek czerwca tak bardzo na mnie wpłynął, że nie miałam siły zabierać się za podsumowanie maja. A maj był naprawdę przyjemnym miesiącem! Jego połowę spędziłam w domu, a pozostałe dwa tygodnie miałam bardzo intensywne, i pod względem wyjazdowym, i pod względem towarzyskim. Jakby nie można było tego wszystkiego porozkładać w czasie.


Music.

I tried to pick only the gems, to not hit you with too much music again. I feel that in next month I'll have much more to share, but now I invite you to this modest list.
Postarałam się wybrać same perełki, tak, żeby was znowu nie zasypywać muzyką. Czuję, że w przyszłym miesiącu będzie tego znacznie więcej, tymczasem zapraszam was na tę skromną listę.

1. FTISLAND - Shadows

2. Jonghyun - Let Me Out
Finally, I was able to hear Jonghyun's new album. Unfortunately, he went in the direction that was predictable, that is, most of the songs are ballads. At least on the album there is also one pearl.
W końcu udało mi się przesłuchać nowy album Jonghyuna. Niestety, poszedł on w kierunku, który był do przewidzenia, czyli większość płyty to ballady. Przynajmniej na płycie jest też ta jedna perełka.


3. HYUKOH - album 23
Probably spending too much time with Ola affects my music taste, because I start to like such things. There is no bad song on this album. If I had to pick up one, it would be Die Alone, which appeared in the Infinity Challenge.
Chyba zaczyna udzielać mi się gust muzyczny Oli, bo podobają mi się takie rzeczy. Na tej płycie nie ma żadnej złej piosenki. Gdybym miała jakąś wyróżnić, byłoby to Die Alone, które pojawiło się w Infinity Challenge.


4. TWICE - Signal and ONLY 너
Signal is a strange song in which I didn't even see the melody and didn't know what was going on. After the third time, it became bearable, then I hummed it.
Signal to dziwna piosenka, w której w ogóle nie widziałam melodii i nie wiedziałam, co się dzieje. Po trzecim razie zaczęła być znośna, potem już ją nuciłam.

5. SEVENTEEN - album Al1
Boys came back with something completely new and I like it.
Chłopcy wrócili z czymś zupełnie nowym i bardzo mi się to podoba.


Besides that, the SF9 comeback was pretty okay, and SNUPER's fascinating me cause it's such a small INFINITE. Of course I must mention that quite often in May Grace was singing for me, as well as DAY6, surprisingly, not with their tracks for this month but with this cover:
Oprócz tego, comeback SF9 był całkiem okay, a SNUPER urzekło mnie tym, że to takie małe INFINITE. Oczywiście muszę wspomnieć, że dość często w maju śpiewała u mnie Grace, a także DAY6, o dziwo nie ze swoimi kawałkami na ten miesiąc, a z tym coverem:
K-dramas.

In April I couldn't recommend you much, because I didn't watch much. May is the month in which my friend has a birthday, so following her recommendation, I started watching the Healer. At the beginning the action was going really slow. Only in the halfway it became more dynamic. I have objections to the end because everything was so poorly planed in time. They let us see what we could simply guess - the fate of the main couple and their life plans. Completely omitted a very important topic of supporting roles. We don't know what happened to Moon Ho and with his brother or his noona. And about his older brother and noona, the whole family drama shouldn't be missed. Especially since it just started to begin. A nice touch at the end was seeing that the next broadcasted drama would be Blood, which you know I love.
Healer as a superhero was super cool and I'm glad he stared in the similar production called K2. I haven't watched it but from what I can see, he will also be a super bad guy there. Probably not as cool as a healer, but you can't have everything.
In general, it's a good production, but I was expecting something better. However, there is no denying that a healer will surely steal your heart.
W kwietniu nie mogłam wam wiele polecić, bo też nie za dużo obejrzałam. Maj to miesiąc mojej przyjaciółki, która ma w tym czasie urodziny, więc idąc za jej rekomendacją, zaczęłam oglądać Healer. Na początku akcja trochę mi się dłużyła. Dopiero w połowie zaczęło być bardziej dynamicznie. Mam zastrzeżenia do końcówki, bo trochę źle wszystko rozplanowano w czasie. Pokazano nam tylko to, na co mogliśmy wpaść sami - los głównej pary i ich plany życiowe. Całkowicie pominięto bardzo ważny temat bohaterów drugoplanowych. Nie wiemy, co stało się z Moon Ho, tym bardziej z jego bratem i nooną. A temat jego starszego brata i noony, czyli cała drama rodzinna nie powinna być pominięta. Zwłaszcza, że dopiero zaczynało się coś dziać. Miłym akcentem na koniec było przynajmniej zobaczenie, że następną emitowaną dramą będzie Blood, które wiecie, że uwielbiam.
Healer jako superbohater był super ekstra i cieszę się, że wystąpił w takiej samej produkcji zwanej K2. Nie oglądałam, ale z tego co widzę, tam również będzie super bad guyem. Prawdopodobnie nie tak cool jak healer, ale nie można mieć wszystkiego.
Ogólnie, jest to dobra produkcja, ale spodziewałam się czegoś lepszego. Nie da się jednak zaprzeczyć, że healer na pewno skradnie wasze serca.In May, Lookout started to be broadcasted, which is an another drama starring SHINee's Key. It seems that Defendant and Healer were mixed up. The main character tries to prove the guilt to the boy who murdered her daughter. The people acting in the hiding are helping her. Only the actors have been altered and that's all, everything's ready. I like it so far, but we'll see what happens next.
Seeing Healer in May was a suspicious case. People would say it's a destiny. Even looking at a  Lookout, but also because Ji Chang Wook currently plays a leading role in the Suspicious Partner. This time he plays a lawyer who was previously a prosecutor. I'll surprise you, but behind all this murder is hiding again. And even more than one. And of course love for a woman, a little drama from the past and a light note of comedy.
W maju zaczęto emitować Lookout, czyli kolejną dramę w której gra Key z SHINee. Wydaje mi się, że po prostu pomieszano Defendant i Healer. Główna bohaterka stara się udowodnić winę chłopcu, który zamordował jej córkę. Pomagają jej w tym ludzie działający w ukryciu. Pozmieniano tylko aktorów i już, wszystko gotowe. Jak na razie mi się podoba, ale zobaczymy, co będzie się działo dalej.
Obejrzenie Healera w maju było podejrzanym przypadkiem. Ludzie powiedzieliby, że to przeznaczenie. Chociażby właśnie przez te nawiązania w Lookout, ale także dlatego, że sam Ji Chang Wook gra obecnie rolę pierwszoplanową w Suspicious Partner. Tym razem wciela się w postać adwokata, który wcześniej był prokuratorem. Zaskoczę was, ale za tym wszystkim znów ukrywa się morderstwo. A nawet ich kilka. I oczywiście miłość do kobiety, trochę dram z przeszłości i lekka nuta komedii.


And finally the last drama I'm trying to follow. Man to Man, a series written by a girl, responsible for Descendants of the Sun and Goblin. So two best dramas, not to mention that going back to Goblin still hurts me, it was so beautiful. This time, however, they were again directed towards DOTS. The main character of Man to Man is an agent entrusted with some super secret mission. I don't know why he's after wooden figures and rings, but let's say it's really important stuff. So far it's okay, although the romance that hangs in the air is absurd for me. At least I could have a little laugh at the beginning when there were several scenes from the DOTS.
I wreszcie ostatnia drama, którą staram się śledzić. Man to Man, czyli serial napisany przez dziewczynę, odpowiedzialną za Descendants of the Sun i Goblina. Czyli dwie lepsze dramy, nie wspominając o tym, że wracanie do Goblina wciąż mnie boli, takie to było piękne. Tym razem jednak znowu skierowano się bardziej w stronę DOTS. Główną postacią Man to Man jest agent, któremu powierzono jakąś super tajną misję. Trochę nie orientuję, dlaczego on lata za drewnianymi figurkami i pierścionkami, ale powiedzmy, że to naprawdę istotne przedmioty. Jak na razie jest w porządku, chociaż romans, który wisi w powietrzu jest dla mnie absurdalny. Przynajmniej mogłam się chwilkę pośmiać na początku, kiedy pojawiło się kilka scen z DOTS.


Some category which I don't know how to call.


I wanted to move only two topics. The first one is Hyuna. While her songs with Triple H are just okay, so there's nothing to recommend, her concept for this comeback is amazing. I really like how the whole thing was composed. And hair, and make-up, and outfits. Everything is beautiful.
Chciałam poruszyć tylko dwa tematy. Pierwszym z nich jest Hyuna. O ile jej piosenki z Triple H są po prostu okay, więc nie ma ich co polecać, tak jej koncept na ten comeback jest niesamowity. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób skomponowano całość. I włosy, i makijaż, i ubiór. Wszystko jest piękne.The second topic is Kim Woo Bin, of course. :c I realize that with TOP's situation, few people remember Woo Bin's case, but TOP is the subject for the June. When I first read about this cancer, I thought it was another fake news. Because how Uncontrollably Fond can happen in real life? To let you know - in this drama, Kim Woo Bin was the main character, and he played a star that was deadly ill and at the end... without spoilers. I'm sorry and I hope the actor will recover.
Drugim tematem jest oczywiście Kim Woo Bin. :c Zdaję sobie sprawę z tego, że przy sytuacji TOPa już mało kto pamięta o Woo Binie, ale TOP to temat dopiero na czerwiec. Kiedy pierwszy raz przeczytałam o tym raku, pomyślałam, że to kolejny fake news. Bo jakże to tak Uncontrollably Fond w prawdziwym życiu? Przypominając - w tej dramie główną rolę grał właśnie Kim Woo Bin, a wcielił się w gwiazdę, która była śmiertelnie chora i koniec końców... bez spojlerów. Jest mi przykro i mam nadzieję, że aktor wyzdrowieje.


Youtube.

It was a big surprise to me that SM started releasing its own ASMR! Only two are available for the moment, but I feel that with the comebacks of SM's artists, the number of movies will increase.
Wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że SM zaczęło wypuszczać swoje własne ASMR! Co prawda na chwilę obecną dostępne są tylko dwa, ale czuję że wraz z comebackami artystów z SM, ilość filmików będzie wzrastać.I also have to admit that when Babzi added his movie where he is doind his makeup, I almost cried. I regret that he publishes so rarely, because his voice is really nice, the quality is very good and it's nice to look at such a cute face.
Muszę też przyznać, że gdy Babzi wrzucił swój filmik, w którym się maluje, I almost cried. Żałuję, że publikuje on tak rzadko, bo głos ma naprawdę miły, jakość bardzo dobrą i do tego miło się patrzy na taką śliczną buźkę.

Btw, because of my trip I have huge backlogs on YouTube once again. c':
Btw, przez mój wyjazd znów mam ogromne zaległości na YouTube'ie. c':


Life.

May 11th, exactly one month after me, birthday had my beloved Ola. It happened that the day before I had to be in Krakow, so we were able to meet. What's more, we finally met in almost full group (it's hard to tell how our group really looks like), because Mati and Martusia also came for a lunch! The first freshly after visiting Iceland, the other one on the way to create a work assignment. I got some photos on which she worked and I'm sure she did great! Not only because the main hero of photography is Ola.
11. maja, dokładnie miesiąc po mnie, urodziny miała moja kochana Ola. Tak się złożyło, że dzień wcześniej akurat musiałam być w Krakowie, więc udało nam się spotkać. Co więcej, w końcu spotkałyśmy się w niemalże pełnym gronie (ciężko powiedzieć, jak naprawdę wygląda nasze pełne grono), bo na obiad wpadła też Mati i Martusia! Ta pierwsza świeżo po wizycie na Islandii, ta druga w drodze do stworzenia pracy zaliczeniowej. Dostałam kilka zdjęć nad którymi pracowała i jestem pewna, że świetnie jej poszło! Wcale nie dlatego, że głównym bohaterem fotografii jest Ola.


As for the gift, I fucked up a little bit. I wanted to make her a CD, because we always joke that I would set up a label and make her a trainee. We even have a nickname or song titles. The plan was so that it would all come to life. And well, I did it. But I started a day before, so unfortunately I didn't make a photobook, as for a real kpop album. Let's say her messages convinced me she liked the CD. And to this, she received her own miniature Jimin! ♥
Co do prezentu, trochę zawaliłam. Chciałam zrobić jej płytę, bo już od dawien dawna żartujemy, że założę wytwórnię i zrobię z niej trainee. Mamy nawet gotowy pseudonim czy tytuły piosenek. Plan więc był taki, żeby to wszystko wdrążyć w życie. I well, zrobiłam to. Tylko zabrałam się za całość dzień wcześniej, więc niestety nie udało mi się zrobić photobooka, jak na prawdziwy album kpopowy przystało. Powiedzmy, że jej wiadomości przekonały mnie, że jednak jej się podoba. Do tego, otrzymała swojego własnego miniaturowego Jimina! 

A week later Grace had her concert in Cracow and I made a separate post about it, and even prepared a short video, so if you haven't seen it yet, I invite you here. c: You'll also see that SHINee had their 9th Anniversary! It's great to see that, despite all these dramas in kpop, they still hold on. I'm proud being a Shawol.
Also, it's time for applying to universities so if you were wondering what my plans for the next time are - yes, I applied to some unis. In Poland. In Cracow. Surprise.
Tydzień później Grace miała swój koncert w Krakowie i na ten temat zrobiłam oddzielny post, a nawet przygotowałam krótki filmik, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, zapraszam tutaj. c: Zobaczycie tam też, że SHINee miało swoją dziewiątą rocznicę! To wspaniałe widzieć, że pomimo tych wszystkich dram w kpopie, oni wciąż się trzymają. Jestem dumna będąc Shawolem.
Ruszyły też zapisy na studia, więc jeżeli zastanawialiście się, jakie mam plany na najbliższy czas - tak, biorę udział w rekrutacji. W Polsce. W Krakowie. Niespodzianka.


June 1st Kyo celebrates his birthday. Unfortunately, on the first weekend of June I was away, so a modest party was scheduled for the weekend before. I got a little cold, but everything was fine. I just let them know that I would rather not overdo myself. However, my body totally screwed me up and said it was time to die.
Coming to the place, and later for dinner, I felt good. It means quite normal. Nothing besides a little headache was going on. We went into the store to buy some food and drink for the evening. And at this point, if there was no Martynka, who went out with me to sit down, and Kyo, who took care of my things, I would probably faint. I really don't know what was the cause, but I barely clung to my feet. I was put in bed with tea and medicine. Fortunately, in the evening I was already feeling better and we could play game I chose for the Kyo. I'm a bit ashamed that they had to take care of me and we couldn't make better use of time and I'm obviously grateful at the same time because I don't know what I would do without them. ;;
1. czerwca urodziny obchodzi Kyo. Niestety, w pierwszy weekend czerwca byłam na wyjeździe, więc skromne przyjęcie zaplanowaliśmy na weekend wcześniejszy. Trochę się przeziębiłam, ale wszystko było w porządku. Dałam tylko znać, że wolałabym się nie przemęczać. Jednak mój organizm całkowicie ze mnie zakpił i stwierdził, że czas umierać.
Jadąc na miejsce, a później na obiad, czułam się dobrze. Znaczy zupełnie normalnie. Nic mi nie było oprócz tego, że może trochę bolała mnie głowa. Weszliśmy do sklepu, żeby kupić jakieś jedzenie i picie na wieczór. I w tym momencie gdyby nie było przy mnie Martynki, która razem ze mną wyszła, żeby usiąść i Kyo, który zajął się moimi rzeczami, prawdopodobnie bym zemdlała. Naprawdę nie wiem, co było przyczyną, ale ledwo trzymałam się na nogach. Zostałam wsadzona do łóżka z herbatą i lekarstwami. Całe szczęście, wieczorem już czułam się lepiej i mogliśmy zająć się grą, którą wybrałam dla solenizanta. Trochę mi głupio, że tak musieli się mną zajmować i nie mogliśmy lepiej wykorzystać czasu i jestem oczywiście jednocześnie bardzo wdzięczna, bo nie wiem, co bym bez nich zrobiła. ;;

On Facebook I made a small giveaway. This was obviously associated with charity action for this month. And so one of my readers won, and her bunnies got a little help. c:
*I could pay only via paypal, and I don't want to upload screenshots of my account here, so there will be no photo :c *
Na Facebooku zrobiłam małe rozdanie. Było to związane oczywiście z akcją charytatywną na ten miesiąc. I tak oto wygrała jedna z moich czytelniczek, a jej króliczki zyskały małą pomoc. c:
*możliwość wpłaty na króliczki była tylko za pomocą paypala, a nie chcę tu wrzucać screenów konta, więc nie będzie zdjęcia :c*

See ya next time! 

No comments:

Powered by Blogger.