Review: COSRX One Step Pimple Clear Pads.

May 22, 2017

Today's the third and at the same time last review of the 'Mr. Rx's Reviews' series. One of the most popular skincare products of 2016. Every self-respecting creator mentioning the subject of Korean cosmetics had to have it and sigh at its sight. But are those pads really that good?
Dzisiaj już trzecia i ostatnia recenzja z serii 'recenzje pana Rx'. Jeden z popularniejszych produktów pielęgnacyjnych 2016 roku. Każdy szanujący się twórca poruszający temat kosmetyków koreańskich musiał go mieć i wzdychać na jego widok. Ale czy te płatki nasączone tonikiem są naprawdę aż takie dobre?

Before that - I have the impression that people still don't quite know what the difference between AHA and BHA is. It may be my fault since I haven't tried to explain it good enough. In short - AHA works on the skin surface, getting rid of dead skins, acne discoloration and all the dirt that collects on the skin. BHA, however, can penetrate the surface of the skin, cleansing the pores and dealing with all that bothers owners of acne prone skin. When using those acids, you have to use sunscreen as well (or better "use sunscreen to protect your skin in daily basis"), although you should definitely be careful about the sun while using BHA. Cosmetics containing this acids are best to use overnight.
Zanim o tym - mam wrażenie, że ludzie wciąż nie bardzo wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy AHA a BHA. Może to też wina tego, że nie starałam się tego wystarczająco dobrze wytłumaczyć. W skrócie - AHA działa na powierzchni skóry, pozbywając się martwego naskórka, przebarwień potrądzikowych i całego brudu, który zbiera się na skórze. BHA natomiast potrafi przeniknąć przez powierzchnię skóry, oczyszczając pory i zajmując się wszystkim tym, co męczy posiadaczy cery trądzikowej. Przy stosowaniu kwasów należy używać kremu przeciwsłonecznego (czy też może "przy normalnym funkcjonowaniu należy używać kremu przeciwsłonecznego, żeby chronić swoją skórę"), chociaż zdecydowanie bardziej powinniście uważać na słońce przy stosowaniu BHA. Kosmetyki zawierające te kwasy lepiej stosować na noc.

And what acid this time COSRX will present us? You should already know that we have to do with BHA, since they are pimple pads.
One Step Pimple Clear Pads costs about 17$ for 70 pads. The product is designed for problematic skin, but it will be good for anyone who tolerates BHA and wants to clean the skin.
A jaki kwas tym razem zaprezentuje nam COSRX? Już powinniście się domyślić, że jeżeli są to pimple pads to mamy do czynieniem z BHA.
Cena One Step Pimple Clear Pads to około 70zł za 70 płatków. Produkt zaprojektowany jest dla skóry problematycznej, ale będzie dobry dla każdego, kto toleruje BHA i chce oczyścić skórę.It's the only COSRX product (which I own) that has a scent. It's chemical, a bit citrusy, but I don't really mind. If you are sensitive about scents, this may be a problem for you.
To jedyny z produktów COSRX (posiadanych przeze mnie), który ma zapach. Jest on chemiczny, trochę cyrtusowy, ale mi nie przeszkadza. Jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy, może być to dla was problemem. 

In addition to salicylate betaine, which has a concentration of 1%, among others we have hyaluronic acid (which is supposed to moisturize), willow water once again in the first place or butylene glycol (which stops evaporation of water from the skin). PH in this case is 4.
This product prevents new breakouts and calms all pimples, which've already appeared on the face. I was very surprised, because before the period there usually appears a few embarrassing points on the cheeks, which last month didn't honor me with their presence. I think I was just lucky because I'm sure COSRX doesn't have the impact to affect the hormones. Minor pimples still occasionally make a visit, but are caused mainly by unhealthy food or irritating cosmetics. In addition, the product brightens the skin.
W składzie oprócz salicylanu betainy, którego stężenie wynosi 1%, mamy chociażby kwas hialuronowy (który ma za zadanie nawilżać), znów wodę wierzbową na pierwszym miejscu czy glikol butylenowy (zatrzymuję wyparowywaniu wody ze skóry). PH w tym wypadku wynosi 4.
Produkt zapobiega nowym wysypom i zdecydowanie uspokaja wszystkie pryszcze, które jednak pojawią się na twarzy. Byłam bardzo zdziwiona, bo przed okresem zazwyczaj pojawia mi się kilka kłopotliwych punktów na policzkach, które w zeszłym miesiącu nie zaszczyciły mnie swoją obecnością. Chyba miałam szczęście, bo jestem pewna, że COSRX jednak nie ma tej siły, żeby wpływać na hormony. Mniejsze zaskórniki wciąż od czasu do czasu składają wizytę, ale wywołane są głównie niezdrowym jedzeniem, albo podrażniającymi kosmetykami. Ponadto, produkt rozświetla skórę.

On one side, the pads have a texture that exfoliates the dead skin, the other side is smooth. Everything is closed in a sealed box so that the tonic doesn't evaporate. The pads are moistened with liquid, so much that you can feel how wet they are, but on the other hand, nothing drips.
Płatki z jednej strony mają taką oto teksturę, która ma za zadanie złuszczać martwy naskórek, druga strona jest gładka. Wszystko zamknięte jest w szczelnym pudełku, żeby tonik nie wyparował. Płatki w całości nawilżone są płynem, do tego stopnia, że czujecie jak bardzo są wilgotne, ale z drugiej strony nic z nich nie kapie.


I like this product very much, but given concentration of BHA is only 1%. I think sooner I'll be tempted to buy BHA Blackhead Power Liquid again where the concentration of BHA is 4%. The ingredients in both products are similar, but the latter gives me definitely better and noticeable moisture.
Overall rating? 4/5.
Bardzo lubię ten produkt, ale biorąc pod uwagę, że stężenie BHA wynosi zaledwie 1%, chyba szybciej skuszę się na ponowny zakup BHA Blackhead Power Liquid, gdzie stężenie wynosi aż 4%. Składy obu produktów są podobne, ale ten drugi daje mi zdecydowanie lepsze i dostrzegalne nawilżenie.
Ogólna ocena? 4/5.

Little tip - you can cut the pads in half. In this way instead of 70 using, you'l have 140, and the amount of product on such a half is enough to completely toning the entire face. c:
Mały trik - możecie poprzecinać płatki na pół. W ten sposób zamiast 70 użyć, będziecie mieli 140, a ilość produktu na takiej połowie w zupełności wystarczy do stonizowania całej twarzy. c:

No comments:

Powered by Blogger.