Produce 101 Season 2 - Noona will take care of you all, boys.

April 25, 2017

After my way too late showing interest in the first edition of Produce 101, I knew that the second one I would follow as the subtitles would allow me to do so. Especially since this is just the beginning of the fun, because everything now goes around boys - from the smallest to the biggest ones. But the assumption was quite simple. Support NU'EST. But I changed my mind in the second episode.
Po spóźnionym wdrożeniu się w pierwszą edycję Produce 101, wiedziałam, że drugą będę śledzić tak, jak pozwalać będą na to subtitles. Zwłaszcza, że tutaj dopiero zaczyna się zabawa, bo wszystko kręci się wokół chłopców - od tych najmniejszych do największych. Założenie jednak miałam dość proste. Wspierać NU'EST. Zmieniłam zdanie w drugim odcinku.

At first it was very bothering that international fans can't vote. It does make sense after all, as the entire program is targeted to "national producers". It's the Koreans who have to decide who will debut and sing for them.
For those who don't know yet what the Produce 101 is - it's one of the reality shows that aims to create a new group, this one of 11 people. They will be selected by the instructors, and above all by the viewers, from 101 trainees. They will get a contract from Mnet for a year, then they will go on their own ways. This is how IOI was created.
Na początku bardzo dotknęło mnie to, że international fans nie mogą głosować. Trochę ma to jednak sensu, bo cały program skierowany jest do "krajowych producentów". To koreańczycy muszą zdecydować o tym, kto zadebiutuje i będzie dla nich śpiewać.
Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Produce 101 - to jeden z kolejnych reality show, który na celu ma stworzenie nowej grupy składającej się z 11 osób. Wytypowani oni będą przez instruktorów, a przede wszystkim przez oglądających, z grupy 101 trainees. Dostaną oni umówę od Mnet na rok, potem rozejdą się w swoje strony. Właśnie w ten sposób powstało IOI, które ostatnio zakończyło działalność.

Now let's summarize these two episodes, which you can easily find with English subtitles. Or rather, I will present you what I wrote while watching these two episodes.
The boy from Fantagio (Ong Seong Woo) is handsome, I can see his good career. But actually, most of these trainees look good. Samuel, the kid I remember from a debut at the age of 14, also appeared, though I'm not sure if it was 14 or so.
Teraz podsumujmy te dwa odcinki, które bez problemu możecie już znaleźć z angielskimi napisami. A raczej przedstawię wam, co pisałam w trakcie oglądania tych dwóch odcinków.
Chłopiec od Fantagio (Ong Seong Woo) jest przystojny, wróżę mu dobrą karierę. Ale tak właściwie większość tych trainee wygląda dobrze. Pojawił się też Samuel, dzieciak, którego pamiętam z jakiegoś debiutowania w wieku 14 lat, choć nie jestem pewna.

HOTSHOT and NU'EST... I don't like that they are using a program to promote grups that already exist. This is for trainees who haven't yet had a chance to stand on stage. On the other hand, it's a great way to get new fans. It's a shame tho that NU'EST wasn't very good at the beginning and was assigned to fairly low categories.
HOTSHOT i NU'EST... nie podoba mi się, że wykorzystują program do promowania zespołów, które już istnieją. To jest dla trainee, którzy jeszcze nie mieli okazji stanąć na scenie. Choć z drugiej strony, to świetny sposób na zdobycie nowych fanów. Szkoda tylko, że NU'EST już na wstępie się nie popisali i zostali przydzieleni do dość niskich kategorii.


Yuehua trainees are cute and sweet Ong from Fantagio was assigned to A! So nice people can be great after all.
HOTSHOT in the second episode, finally. I liked them. And surprisingly, they are really good. They showed how the level of the band that had already made their debut should have looked like. In contrast to NU'EST.
FNC's trainee sings Replay, meh.
Yuehua trainees są uroczy, a sweet Ong od Fantagio dostał się do A! Jednak ładni ludzie mogą być super.
HOTSHOT w drugim odcinku, no w końcu. Lubiłam ich. I o dziwo, są naprawdę dobrzy. Pokazali, jak powinien wyglądać poziom zespołu, który już zadebiutował. W przeciwieństwie do NU'EST.
FNC's trainee śpiewa Replay, meh.

And finally it's time for BRAND NEW. Four boys along with the one who was a center in the song promoting second season. The one in a gray hair. As it turns out, he can compose. Moreover, he himself wrote the song with which they performed, and his colleague was made up the choreography. That's how he became one of my favorites.
I w końcu nadszedł czas na BRAND NEW. To czterech chłopców wraz z tym, który został center w piosence promującej drugi sezon. Ten w szarych włosach. Jak się okazuje, sam komponuje. Co więcej, sam napisał piosenkę z którą wystąpili, a jego kolega zajął się choreografię. W ten oto sposób został jednym z moich ulubieńców.


When the first elimination was over, it was time for a quick training and a second evaluation. Well, NU'EST are hopeless, I'm shocked. I secretly believe that they will improve, because there will be no future for them. Meanwhile, I'm waiting for more episodes and so far I'm quite satisfied with the faces and skills of all the boys. Not hiding that I'm still under the charm of Ong Seong Woo and Lee Dae Hwi. I involuntarily had to get interested in a Park Ji Hoo as well, who has not much screen time, almost does't appear in episodes, yet still ranked first.
Kiedy pierwsze eliminacje dobiegły końca, nadszedł czas na szybki trening i rozpoczęcie drugiej ewaluacji. Well, NU'EST są beznadziejni, jestem w szoku. Skrycie wierzę, że jeszcze się poprawią, bo już nie będzie dla nich żadnej przyszłości. Tymczasem czekam na kolejne odcinki i jak na razie jestem całkiem zadowolona z twarzyczek i umiejętności wszystkich chłopców. Nie ukrywając, że wciąż jestem pod urokiem Ong Seong Woo i Lee Dae Hwi. I mimowolnie musiałam zainteresować się niejakim Park Ji Hoo, który ma mało czasu antenowego, prawie się nie pojawia w odcinkach a mimo to wciąż zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. 

1 comment:

Powered by Blogger.