January sobbing.

February 01, 2017

It's time to abandon the boring "summary of *a month*" and enter a new more appropriate title for past months. 2017 started really well and the month of January was even better. So why so many tears and drama?
Czas zrezygnować z nudnych "summary of *month*" i wprowadzić nazwy bardziej adekwatne do przeżytych miesięcy. 2017. zaczął się naprawdę dobrze i cały styczeń był jeszcze lepszy. Dlaczego więc tyle płaczu i dramatyzmu?

Music.

January was full of great comebacks and songs. I'll start with the two no-kpop ones that particularly appealed to me.
Styczeń był pełen wspaniałych comebacków i piosenek. Zacznę od dwóch nie-kpopowych, które szczególnie przypadły mi do gustu.
1. Sia - Never Give Up


2. Kyary Pamyu Pamyu - Harajuku Iyahoi
It's probably one of the most boring music videos of Kyary and another song that doesn't make any sense. So something in my style.
To chyba jeden z najnudniejszych teledysków Kyary i kolejna piosenka, która zupełnie nie ma sensu. Czyli coś w moim stylu.


And now, what everyone is waiting for!
A teraz to, na co wszyscy czekają!
3. SEVENTEEN - BOOMBOOM
So the song that was with me from the first day of the new year. Hit of New Year's Eve and Hit of January. Aju Nice!
Czyli piosenka, która była ze mną od pierwszego dnia nowego roku. Hit Sylwestra i Hit Stycznia. Aju Nice!

4. NCT 127 - Limitless
In the beginning I didn't really liked the song, as opposed to the earlier songs of NCT that at once didn't want to leave my head. But hey, NCT, it's youuu.
Na początku piosenka w ogóle do mnie nie trafiła, w przeciwieństwie do wcześniejszych piosenek, które od razu zostawały mi w głowie. Ale cóż, NCT, it's youuu.

5. AOA - Excuse Me
(Annoying songs always don't want to leave your head and a ninja will always be a ninja)
(Irytujące piosenki zawsze nie chcą dać spokoju, a ninja na zawsze zostanie ninją)

6. DAY6 - I Wait
Actually not a pop but still "k". And still JYP.
Właściwie nie pop, ale wciąż "k". I wciąż JYP.


7. Ravi - BOMB (feat. San E)

8. Jun. K - alive pt2

9. CLC - 도깨비(Hobgoblin)
The girls have come up with the perfect way to promote themselves, releasing a song under the same title as the drama, about which I wrote in my last post. Also, everyone writes that CUBE creates new 4MINUTE. No wonder, because the song is quite in their climate, and everyone hears Hyuna there, even though she's not there.
Dziewczyny wymyśliły idealny sposób na promowanie się, wydając piosenkę pod takim samym tytułem jak drama, o której pisałam w ostatnim poście. Do tego wszyscy piszą, że CUBE tworzy nowe 4MINUTE. Nie dziwię się, bo piosenka jest zupełnie w tym klimacie i każdy słyszy w tym Hyunę, mimo że jej tam nie ma. 


10. Heize - Round and round (Feat. 한수지)
A very controversial song. I'm not surprised that everyone felt betrayed because to the beginning and the end, so the original sung by Sooji, which appeared in the drama, inserted the rest sung by Heize. Hearing this for the first time felt strange. The whole seemed to be strangely blank. Now I got used to it. But there is nothing surprising in this, since I listened to it over and over again from the moment in which it was released. I'm curious about situation in the nearest future and whether the version of Sooji alone will be released.
Piosenka bardzo kontrowersyjna. Nie dziwię się, że wszyscy poczuli się oszukani, bo do początku i końca, czyli oryginału śpiewanego przez SooJi, który pojawiał się w dramie, wstawiono całą resztę śpiewaną przez Heize. Słysząc to po raz pierwszy też poczułam się dziwnie. Całość wydawała się jakaś pusta. Teraz już się przyzwyczaiłam. Ale nie ma w tym nic dziwnego, skoro słuchałam tego w kółko od momentu w którym zostało wypuszczone. Jestem ciekawa, jak dalej potoczy się sytuacja i czy zostanie wydana wersja z samą SooJi.11. 2NE1 - Goodbye
Yes. Haven't realize that this is the last song of 2NE1 and we will not see them anymore yet. Actually it should be released as "CL & Park Bom - Boodbye (feat. Dara)"... but it's beautiful. Nice to hear those familiar voices after such a long time.
Tak. Jeszcze nie dociera do mnie to, że jest to ostatnia piosenka 2NE1 i już się więcej nie zobaczymy. Co prawda powinna być wydana jako "CL & Park Bom - Boodbye (feat. Dara)"... ale jest piękna. Miło usłyszeć te znajome głosy po tak długim czasie.TV Shows.

I regret that right now, but this month I watched SIXTEEN and Produce 101, which are programs through which TWICE and I.O.I were created. While I'm happy that finally I could get to know girls from JYP better, they don't end a career this year. In contrast to I.O.I.
I had no favorites in SIXTEEN and knew TWICE well enough to know who would be elected. But even more I could fancy Dahyun and solve Momo's riddle. c:
Żałuję, że dopiero teraz, ale w tym miesiącu obejrzałam SIXTEEN i  Produce 101, czyli programy, dzięki którym powstało TWICE i I.O.I. O ile jestem szczęśliwa, że w końcu mogłam poznać dziewczyny z JYP trochę lepiej, to one nie kończą kariery w tym roku. W przeciwieństwie do I.O.I.
Nie miałam faworytów w SIXTEEN i właściwie znałam TWICE na tyle dobrze, że i tak wiedziałam, kto zostanie wybrany. Za to jeszcze bardziej mogłam polubić Dahyun i zagadka Momo została rozwiązana. c:


With Produce 101 was a little bit different, because I.O.I was synonymous with Somi for me. I didn't know anyone else. However, it turns out that there are a lot of talented girls. In addition to, of course, Somi, I liked Kim Sohye who couldn't do absolutely nothing, but she was charming and made amazing progress VERY MUCH. Noticed Kim Sejeong at the moment when she helped Sohye. I said then that she must be really kind and I think about her like that till today. The third favorite girl was Choi Yoo-jung.
Watching Produce 101 was even nicer thanks to the MC. Jang Geun Suk, Asia Prince. c':
Is started to paid attention to I.O.I during their promotion with Whatta Man (without Mina and Sejeong that probably were busy promoting with Gugudan, Chaeyeon with DIA and Yeonjung with WJSN). Looking at it now, I don't believe that Sohye made such a progress.
As for the performances, really touched me their cover of Yanghwa Bridge and the final song Fingertips.
Z Produce 101 było trochę inaczej, bo I.O.I równoznaczne było dla mnie z Somi. Nie znałam nikogo innego. Tymczasem okazuje się, że jest tam mnóstwo uzdolnionych dziewczyn. Oprócz oczywiście Somi, BARDZO spodobała mi się Kim Sohye, która nie umiała absolutnie nic, ale była urocza i zrobiła niesamowite postępy. Kim Sejeong zauważyłam w momencie, w którym pomagała Sohye. Stwierdziłam wtedy, że musi być naprawdę kochana i tak myślę o niej do dziś. Trzecią faworytką została Choi Yoo-jung. 
Oglądanie Produce 101 było jeszcze milsze dzięki prowadzącemu. Jang Geun Suk, Asia Prince. c':
Na I.O.I zwróciłam uwagę dopiero podczas promocji z Whatta Man (bez Miny i Sejeong, które pewnie były zajęte promocją z Gugudan, Chaeyeon z DIA i Yeonjung z WJSN). Patrząc na to teraz, nie wierzę, że Sohye zrobiła takie postępy.
Jeżeli chodzi o występy, naprawdę dotknął mnie ich cover Yanghwa Bridge i finałowa piosenka Fingertips.K-dramas.

GOBLIN! <3
Pseudo-review about the drama you can read here.
In addition to this hit of January I also finished The Legend of the Blue Sea (about what I'm already preparing a new post) and Moonlight Drawn by Clouds. But to don't bother you over and over again by one and the same topic, I'll add a post about the drama in a few days.
Out of curiosity, I watched a First Kiss for the Seventh Time. Short production. 8 episodes of 10 minutes involving the most popular stars in a playful way to promote Lotte Duty Free Mall. I won't go back to that again, but it was quite an interesting experience to watch the actors for so short in such strange situations.
GOBLIN! <3
Pseudo-recenzję na ten temat możecie przeczytać tutaj.
Oprócz tego hitu, w styczniu skończyłam też The Legend of the Blue Sea (na temat czego już przygotowuję post) i Moonlight Drawn by Clouds. Ale żeby was tak w kółko nie męczyć jednym i tym samym, dodam post o dramie dopiero za kilka dni.
Z ciekawości obejrzałam też First Kiss for the Seventh Time. Krótka produkcja. 8 odcinków po 10 minut, angażująca najbardziej popularne obecnie gwiazdy, aby w żartobliwy sposób promować Lotte Duty Free Mall. Nie wrócę do tego ponownie, ale było to dość ciekawym doświadczeniem, oglądać aktorów tak krótko w tak dziwnych sytuacjach.

Issues.

Honestly, I can't keep up. Less than two weeks ago in The Voice Turkey someone called Kursun used the whole instrumental of VIXX Dynamite, saying that this is not plagiarism but creativity. All fans united, fighting for #JusticeForVIXX. Kursun wrote a diss track about the fandom. Now his pathetic composition has been removed just as the majority of his posts full of hate.
He also delated the previous version of the performance from his channel just to add a new, properly signing the composer. Oh, so he didn't composed this song, but a man named Andrew Choi did that?Kursun, how, you said, it's yours, "you have no brain in your head but bonbon" (translation thanks to Shownism -> text)
Szczerze, już nie nadążam. Niecałe dwa tygodnie temu w The Voice Turkey niejaki Kursun użył całego podkładu z Dynamite VIXX, mówiąc że to nie plagiat a kreatywność. Wszyscy fani zjednoczyli się, walcząc o #JusticeForVIXX. Kursun napisał diss track jeżdżacy po całym fandomie. Obecnie jego żałosna kompozycja została usunięta, podobnie jak większość postów pełnych nienawiści.
Usunął on też poprzednią wersję występu ze swojego kanału tylko po to, żeby dodać nową, z właściwie podanym kompozytorem. Oh, więc to jednak nie on skomponował tę piosenkę, a niejaki Andrew Choi? Jak to, Kursun, przecież mówiłeś, że to Twoje, "you have no brain in your head but bonbon!" (tłumaczenie dzięki Shownism -> cały tekst)

Link <- turned the option to share video on different pages, oh.
           wyłączył możliwość udostępniania video na stronach, oj.

A similar situation met the group just a few days ago, when in some chinese (?) program someone used their song with choreography. But this don't appear to me. Just like another scandal - #JusticeForBAP. Again, in a  Chinese film IP Man 3 there is a beat of No Mercy. Every fan can see similarity, but I don't know what to think about it.
Podobna sytuacja spotkała zespół zaledwie kilka dni temu, kiedy w jakimś chińskim (?) programie użyto ich piosenki z choreografią. To jednak do mnie aż tak nie przemawia. Zupełnie jak kolejna afera, czyli #JusticeForBAP. Znów, w chińskim filmie IP Man 3 pojawia się bit z No Mercy. Każdy fan dostrzeże podobieństwo, ale nie wiem, co o tym myśleć.


Life.


Have you figured out the title already? To a large extent it's connected with the disbanding of 2NE1 and I.O.I, and of course Goblin. But it's not everything!
The whole month I was in Poland and met with all my friends. And my dogs. I missed them all. But the fact that we had to say goodbye just 3 days ago, didn't affect the fact that January was really good.
Finally, I put myself together and made a few changes. Actually, all those personal things that I'm still able to occasionally write about, you can read on my Tumblr. Under this layer of spam and Jimins reposted by Olasbannanas there sometimes hide posts written by me.
You will find there, among other things, what #dancegoals did I have forJanuary (well... one day I'll do it), which charity had I supported (besides WOŚP) or who recently invited me on a date. Just kidding.
Rozgryźliście już tytuł? W dużym stopniu jest on połączony z rozpadem 2NE1 i I.O.I, i oczywiście Goblinem. Ale to nie wszystko!
Cały miesiąc byłam w Polsce i spotkałam się z wszystkimi przyjaciółmi. I moimi psami. Tęskniłam za nimi wszystkimi. To, że musieliśmy się pożegnać zaledwie 3 dni temu, nie wpłynęło jednak na to, że styczeń stał się w jakimkolwiek stopniu gorszy.
W końcu zebrałam się w sobie i dokonałam kilku zmian. Właściwie o wszystkich bardziej osobistych rzeczach, o których jeszcze jestem w stanie od czasu do czasu napisać, możecie przeczytać na moim Tumblrze. Pod tą warstwą spamu i Jiminach repostowanych przez Olasbannanas, czasami kryją się posty pisane przeze mnie.
Dowiecie się tam między innymi, jakie miałam #dancegoals na styczeń (well... kiedyś mi się uda), jaką akcję charytatywną wsparłam (nie licząc WOŚP) czy kto zaprosił mnie ostatnio na randkę. Just kidding.

And how was your January? Is new year new you?
A wam jak minął styczeń? Czy nowy rok to nowy Ty?

No comments:

Powered by Blogger.