Why am I making vlogs?

October 12, 2016

As you know and have already noticed - I bought a new camera, especially for recording vlogs and taking good quality pics. The goal was: start filming finally.
Jak już wiecie i zdążyliście zauważyć - kupiłam nowy aparat, specjalnie do nagrywania vlogów i robienia dobrych zdjęć. Cel był jeden: zacząć w końcu filmować.

I missed sitting for hours and editing.
This is the part of history that is not usually speak. Anyways, for about three years I was part of a children's television and all the time I was creating materials from various ceremonies, which I was later editing and adding on the website. I liked it. Recording and performing in front of the camera and later the editing process. In fact, I was doing everything by myself with a little help from my friends when I didn't have a tripod.
All stopped exist and I forgot about the subject. Just at the end of the second year of high school I had the opportunity to create a short film. I began to think about film school and about all the things I enjoyed.
Then I found Gonciarz. Actually, I'd found him much earlier. But I didn't like him and it seems to me that I even went out of his panel at a convention. And here bum! Sztuka Składania Historii turned out to be something completely different than not pleasing Beczka. Later his daily vlogs, which are really nice, began to appear. And that's what made me realize that I have something like that which I created a few years ago and why shouldn't I come back to this.
Brakowało mi siedzenia godzinami i edytowania.
To jest ta część historii, o której raczej nie mówię. W każdym razie przez jakieś trzy lata byłam częścią dziecięcej telewizji i cały czas tworzyłam materiały z różnych uroczystości, które później montowałam i wstawiałam na stronę. Bardzo to lubiłam. I nagrywanie i występowanie przed kamerą jak i później samo montowanie. Właściwie wszystko robiłam sama z małą pomocą znajomych, gdy nie miałam statywu.
Wszystko przestało istnieć, a ja zapomniałam o temacie. Dopiero pod koniec drugiej klasy liceum miałam okazję stworzyć jakiś krótki film. Zaczęłam myśleć o szkole filmowej i o tym wszystkim, co sprawiało mi przyjemność.
I wtedy trafiłam na Gonciarza. Właściwie z Gonciarzem miałam już styczność dużo wcześniej. Nigdy za nim nie przepadałam i wydaje mi się, że nawet wyszłam z jego panelu na jakimś konwencie. A tu bum! Sztuka Składania Historii okazała się być czymś zupełnie innym niż nie trafiająca do mnie Beczka. Później zaczęły pojawiać się daily vlogi, które były ładne. I właśnie to uświadomiło mi, że ja przecież tworzyłam już coś takiego kilka lat temu i czemu by do tego nie wrócić.

I'm in England.
People like to watch videos from places they don't know and in which they haven't been. They also like to record things, to be able to return to the memories and the adventures later. So I do 2 in 1 -> I film for you and for myself.
Jestem w Anglii.
Ludzie lubią oglądać filmy z miejsc, których nie znają i w których nie byli. Lubią też nagrywać, żeby móc później wrócić do wspomnień i swojej przygody. Robię więc 2 w 1 -> nagrywam dla was i dla siebie.You want to know how am I doing.
I rather try not to talk about personal topics or what I'm doing and how my life looks like. These vlogs are an ideal source of information for family, friends and you, the readers who want to know what's happening with me so that you don't need to ask about it every day.
Chcecie wiedzieć, co u mnie słychać.
Raczej staram się nie poruszać tematów osobistych czy tego, co robię i jak wygląda moje życie. Takie vlogi to idealne źródło informacji dla rodziny, znajomych i was, czytelników, którzy chcą wiedzieć, co się u mnie dzieje tak, żeby nie pytać o to każdego dnia.

I hope that we will support each other and see you soon! .。₀
Mam nadzieję, że będziemy się wzajemnie wspierać i do zobaczenia wkrótce! .。₀

No comments:

Powered by Blogger.