The best Korean ASMR channels of 2015.

November 15, 2015
Do you remember, when at the beggining of this year I wrote something about ASMR? It was short post, just explaining what this ASMR is. And I also told you that it's a little bit like being trapped or without free space for me. For more - there's a link to that entry.
But you know what? Now I'm a freakin' expert of Korean ASMR and it's freaking me out.
Pamiętacie kiedy na początku tego roku pisałam wam trochę na temat ASMR? To był krótki post, wyjaśniający tylko, czym jest to ASMR. Powiedziałam wam też, że to trochę jak bycie uwięzionym lub bez wolnej przestrzeni. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji - tutaj jest link to tego wpisu.


In this amazing, rotten and speeding world I have to relax sometime. Just like you all. But I do not have many options, so I get into this suspicious ASMR world. I'm entering this when I'm studing or when I'm really tired, but cannot get asleep. Instead of listening to music. But it's not about me, it's about the best channels of this year! 
W tym niesamowitym, zepsutym i pędzącym świecie, muszę czasem się trochę zrelaksować. Jak każdy z was. Ale nie mam zbyt wiele opcji, więc weszłam w ten podejrzany świat ASMR. Wstępuję tam gdy się uczę lub gdy jestem zmęczona, a nie bardzo mogę zasnąć. Tak zamiast słuchania muzyki. Ale to nie o mnie, a o kanałach tego roku!

The best thing is that Korean ASMR has a pretty good quallity of videos and sound. There are more and more new creators, but there's one amazing girl, who is a mother of all of this little ASMR kids.
It's of course Miniyu from Miniyu ASMR. She's adding new video 3-6 times a week (this is a lot) even if she's sick. And she's also trying to add English subtitles to her episodes. She's working on two mics - on a normal one and on the 3DIO which is probably the best one. At least for me. c:
Najlepszą rzeczą jest to, że koreańskie ASMR ma bardzo dobrą jakość obrazu i dźwięku. Jest tam też coraz więcej twórców, ale jest też jedna niesamowita dziewczyna, która jest matką tych wszystkich ASMRowych dzieci.
To oczywiście Miniyu z kanału Miniyu ASMR. Dodaje ona nowe wideo 3-6 razy w tygodniu (to naprawdę dużo) nawet, gdy jest chora. Stara się też wzbogacać je o angielskie napisy. Pracuje na dwóch mikrofonach - jakimś standardowym i 3DIO, który jest prawdopodobnie najlepszym mikrofonem. Przynajmniej dla mnie. c:
The second cute girl is Eraing from Eraing ASMR. She's not adding much videos, actually she can add nothing in a whole month (or few months). Her sound is also not that deep (if I can say so), but I like her. She's just so adorable.
Drugą słodką dziewczyną jest Eraing z kanału Eraing ASMR. Nie dodaje ona wiele, właściwie może nie dodawać nic przez cały miesiąc (lub kilka miesięcy). Jej dźwięk też nie jest taki głęboki (jeżeli mogę tak powiedzieć), ale ją lubię. Jest po prostu urocza.

This two girls are the youtubers which I watch the most. Of course, when it goes to ASMR, not to the whole youtube. ^-^
Te dwie dziewczyny są youtuberkami, które oglądam najczęściej. Oczywiście, jeżeli mówimy o ASMR, nie o cały youtube. ^-^

There are probably four other creators which I sometimes watch. But first, I want to tell you, why do I watch only this Korean, not other ASMR. It's not because it's Korean. There is, of course, one really good Polish creator and a lot of English youtubers who also have good quality and amazing sound, but when I watch them, I have to concentrate at what are they saying to me. And when I still can't understand Korean and it's a really pretty language for me, I'm watching that, not other videos. It's mainly because of language, you know. But when I want to have fun at some SPA or psychiatrist, I'm just turning on some video which I can understand. c:
So, about this four other creators - it's Soy ASMR, Dana ASMR, ASMR THOMWHAT and 뽀모 PPOMO. They are quite similiar, but the last one is the girl with so annoying voice, that I coudn't stand it. I've been watching a lot of her videos to understand what was going on and now I'm almost used to her increasing ends of words. Just listen to it. To this accent. ;;
Są jeszcze prawdopodobnie cztery inne twórczynie, które czasem oglądam. Ale wcześniej chcę wam powiedzieć, dlaczego oglądam tylko te koreańskie. nie inne ASMR. To nie dlatego, że jest koreańskie. Oczywiście, jest jedna świetna twórczyni z Polski i wiele innych youtuberów nagrywających w języku angielskim z wspaniałą jakością i obrazu i dźwięku, ale kiedy ich oglądam, muszę koncentrować się na tym, co oni do mnie mówią. A kiedy wciąż nie umiem zrozumieć koreańskiego, a jest to naprawdę ładny język dla mnie, po prostu oglądam te, a nie inne filmiki. To głównie ze względu na język. Ale kiedy chcę się zabawić w jakimś SPA czy u psychiatry, włączam nagranie, które jestem w stanie zrozumieć. c:
Więc, jeżeli chodzi o tych wcześniej wspomnianych czterech twórców - jest to Soy ASMR, Dana ASMR, ASMR THOMWHAT, i 뽀모 PPOMO. Są one do siebie trochę podobne, ale ostatnia dziewczyna ma tak bardzo denerwujący głos, że nie mogłam go znieść. Oglądałam jej wideo w kółko, żeby zrozumieć o co chodzi i już prawie przyzwyczaiłam się do tym wznoszących się końcówek zdań. Po prostu tego posłuchajcie. Tego akcentu. ;;
There's also one more person. She's new to me, because she started recording 3 months ago. And even it she's in this buissnes only that 3 months, she has a lot of materials, because she's adding like almost everyday! I'm writing about girl from ASMR rappeler. It's hard to stand out, but she with her amout of videos already did that. I'm impressed.
Jest jeszcze jedna dziewczyna. Jest ona nowa dla mnie, bo zaczęła nagrywać dopiero 3 miesiące temu. I mimo, że jest w tej branży dopiero 3 miesiące, ma mnóstwo materiału, bo dodaje filmy niemalże codziennie! Piszę o dziewczynie z kanału ASMR rappeler. Ciężko jest się wybić, a ona ze swoją ilością filmów już to zrobiła. Jestem pod wrażeniem.

So yes, that's all what I wanted to say to you. c:
It's actually quite strange subject but I think that you can deal with it. 
Have a nice day!
Więc tak, to wszystko co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. c:
To właściwie trochę dziwny temat, ale myślę, że sobie z nim poradzicie.
Miłego dnia!

No comments:

Powered by Blogger.