Our holiday plans that do not exist.

June 30, 2015
Each of us, when there's only an opportunity, is making a list full of plans. It doesn't matter whether it's a new year, winter break, holiday or birthday. Every reason to start something new is good. But think about it now, how many of those things written on your list did you accomplish? If you are able to mention two, congratulations.
Don't make such lists any longer, they don't make sense.
Każdy z nas, kiedy tylko jest na to okazja, robi sobie listy pełne planów. Nie ważne, czy to nowy rok, ferie zimowe, wakacje czy urodziny. Każdy powód, żeby coś zacząć, jest dobry. Tylko zastanówcie się teraz, ile z tych rzeczy zawartych na waszych listach udało wam się zrealizować? Jeżeli jesteście w stanie wymienić choć dwie, to gratuluję.
Nie róbcie już takich list, one nie mają sensu.


Because you will never be able to plan a longer period. You don'tt know what is waiting for you in next week, not to mention next month.
"I'll lose weight", "I'll go over the sea", "I'll get nice suntan".
It seems to me that for this kind of things you do not need a vacation. They may be even very unhelpful. Why? Because usually are associated with relax and heat. If you want to lose weight, you shouldn't postpone it at the last minute, because nothing will come of it. Most people do not have a strong motivation.
As for the sea - it might work. A suntan? While earlier you didn't spoil the case by running around the yard without any sunscreen, it also might work.
Bo nigdy nie będziecie w stanie z góry zaplanować dłuższego okresu. Nie wiecie, co was czeka za tydzień, a co dopiero za miesiąc.
"Schudnę", "pojadę nad morze", "ładnie się opalę".
Wydaje mi się, że do tego typu rzeczy wcale nie potrzebujecie wakacji. One mogą się nawet okazać bardzo nieprzydatne. Dlaczego? Bo zazwyczaj kojarzą się z wypoczynkiem i gorącem. Jeżeli chcecie schudnąć, nie powinniście odkładać tego na ostatnią chwilę, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Większość ludzi nie ma na tyle silnej motywacji.
Co do morza - to akurat może się udać. A opalenizna? O ile wcześniej nie zepsuliście sprawy, biegając po podwórku bez żadnego kremu ochronnego, to również.

That's what I want to tell you is that you shoudn't plan your whole holiday, because you will feel trapped and at the end you'll do nothing. This doesn't mean that you have to spend your free time unproductively.
To co chcę wam powiedzieć, to żebyście nie planowali sobie całych wakacji, bo będziecie się czuć osaczeni i na końcu i tak nic nie zrobicie. To jednak wcale nie znaczy, że wasze wolne macie spędzić nieproduktywnie.

For me it looks like that for the whole holiday I have planned two trips. The first after a week is an artistic workshops where I'm going to help tutors and I have plans to teach children a simple choreography to compilations created, among others, from B.A.P or G-Dragon. The second is a canoe feast on Czorsztyn. That's all.
Of course, I also have some responsibilities. Getting acquainted with the program for piano, reading several books, going to work.
But apart from this, I'm human too, I want to rest and at the same time feel that I'm doing something developing and don't wasting this time.
So?
U mnie wygląda to tak, że na całe wakacje mam zaplanowane dwa wyjazdy. Pierwszy za tydzień na warsztaty artystyczne, na których będę pomagać wychowawcom i mam w planach nauczyć też dzieci prostego układu do składanki stworzonej m.in. z B.A.P czy G-Dragona. Drugi to biesiada kajakowa nad Czorsztynem. Tyle.
Oczywiście mam też kilka obowiązków. Rozczytanie programu na fortepian, przeczytanie kilku książek, chodzenie do pracy.
Ale oprócz tego też jestem człowiekiem, chcę odpocząć i jednocześnie czuć, że robię coś rozwijającego i nie tracę tego czasu.
Więc?

While the overall lists are hopeless and we've already known that, a wonderful thing are the notes for the next day. Not only during the holidays, but also during our busy school days. Short information saved on your phone or ordinary paper, containing two or three points that we need to do the next day. It does not matter whether it's watering flowers or learn forty pages of Pan Tadeusz by heart. It's you who choose the goals.
But to don't be so boring - what then is productive and what's not? Theoretically, these are all things that make you feel that you are developing, learn something new, do not stand in one place. So this is very subjective.
O ile ogólne listy są beznadziejne i już wszyscy o tym wiemy, czymś wspaniałym są notatki dotyczące następnego dnia. Nie tylko podczas wakacji, ale i w ciągu naszych zapracowanych szkolnych dni. Krótkie informacje zapisane na telefonie czy zwykłej kartce, zawierające dwa czy trzy punkty, które musimy wykonać dnia następnego. Nie ważne, czy to podlanie kwiatków czy nauczenie się czterdziestu stron Pana Tadeusza na pamięć. Sami wybieracie swoje cele.
Ale żeby nie było tak nudno - co w takim razie jest produktywne, a co nie? Teoretycznie są to wszelkie rzeczy, dzięki którym macie wrażenie, że się rozwijacie, uczycie czegoś nowego, nie stoicie w miejscu. Więc to coś bardzo subiektywnego.

I have absolutely no vision of my upcoming days, except that I'm going to finish the choreography, but I guess what I can do to be self satisfied:
Nie mam absolutnie żadnej wizji swoich następnych dni, oprócz tego, że mam zamiar dokończyć układ, ale domyślam się, co mogę robić, żeby mieć z siebie satysfakcję:

Jump up and jump down.
I'm hopeless at sport and all manner of movement. I don't like to get tired and sweat, and consequently - to workout. The only thing I can do is dance, because it gives me pleasure. And why not combine business with pleasure? Here I add you a few videos, which often gave me a lot of fun, and doesn't need to have any special skills.
(on the internet is so much material that anyone easily can find something for yourself)
Skok w górę i skok w dół.
Jestem beznadziejna w sporcie i wszelakim ruchu. Nie lubię się męczyć i pocić, a co za tym idzie - ćwiczyć. Jedyne co jestem w stanie robić, to tańczyć, bo to jako jedyne daje mi przyjemność. A dlaczego by nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Tutaj wstawiam wam kilka filmików, które niejednokrotnie dostarczyły mi dobrej zabawy, a wcale nie potrzeba mieć do nich żadnych specjalnych umiejętności.
(w internecie jest tyle materiałów, że każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie)
"In the universe of the earthworm, milky cow seeking pliers is not something unusual"
A lot of books are waiting for me. Not only school reading, but also those which I did not have time to read earlier. I'm glad I finally find time for them.
"We wszechświecie dżdżownicy mleczna krowa poszukująca obcęgów nie jest niczym niezwykłym"
Czeka na mnie mnóstwo książek. Nie tylko lektur, ale też tych, których nie miałam czasu wcześniej przeczytać. Cieszę się, że w końcu znajdę dla nich czas.

Heart Attack.
I have so nice job that I can watch what I want. As a consequence - in the end I can finish already begun drama and anime, watch the latest movies, and keep up with comebacks. Btw, this song is so annoying and also so catchy.
Heart Attack.
Mam o tyle fajną pracę, że jestem w stanie oglądać co tylko chcę. Co za tym idzie - w końcu mogę dokończyć zaczęte dramy i anime, obejrzeć najnowsze filmy, i być na bieżąco z comebackami. Tak btw, ta piosenka jest taka denerwująca, a tak szybko wpada w ucho.
And most of all - I can finally get back to my blog. I despised all those who abandoned their websites, and I was forced to do it too, eh.
I przede wszystkim - w końcu mogę wrócić do bloga. Gardziłam wszystkimi, którzy porzucali swoje strony, a sama byłam zmuszona to zrobić, eh.

I wish you a successful holiday. Those, that want to have, not those imposed by the surroundings to you! c:
Życzę wam udanych wakacji. Takich, które chcecie mieć, nie takich, jakie narzuca wam otoczenie! c:

No comments:

Powered by Blogger.