How to play SMTOWN Superstar?

May 11, 2015
As soon as I turned on the new phone, I immediately installed a lot of applications for it and one game. Let's talk about it.
Gdy tylko włączyłam nowy telefon, od razu zainstalowałam na nim mnóstwo aplikacji i jedną grę. Porozmawiajmy o tym. O niej.


SMTOWN Superstar is available only in South Korea for the Korean fans of SM Entertaintment or rather its singers. But there is a way to tricked Mr. Lee Soo Man, what all are doing and what is even accepted in the settings when you select your country of origin. And there are many options. Even Poland.
The game can be acquired through QooApp. Download, install, download, install and play.
SMTOWN Superstar jest dostępne tylko w Korei Południowej dla koreańskich fanów SM Entertaintment, a raczej jej wokalistów. Jest jednak sposób na wykiwanie pana Lee Soo Mana, co wszyscy robią i co jest nawet przyjęte w ustawieniach, gdy wybiera się swój kraj pochodzenia. A tam tyle możliwości. Nawet Polska.
Grę można zdobyć dzięki QooApp. Pobieramy, instalujemy, pobieramy, instalujemy i gramy.

To start playing, you need to register. Just come up with a pretty name, select a picture, enter the email and password. That's all. You can also have more accounts than one. Unless you have several e-mails and you want it.
Okay, so this is, how it looks like when you log in:
(not really, when you start, just have more headphones, but zero ® and diamonds)
Żeby zacząć grać, należy założyć konto. Wystarczy wymyślić sobie ładną nazwę, wybrać obrazek, podać maila i hasło. To wszystko. Można mieć też kilka kont. O ile macie kilka e-maili i wam się chce.
Dobra, tak to wygląda, gdy się już zalogujemy:
(nie do końca, zaczynając macie tylko więcej słuchawek, ale zero ® i diamencików)


Most of the screen is taken by ranking, something about which we're gonna to talk at the end. On the right are all kinds of news - promotions, new songs, competitions or offers.
This handphones are your lifes. You lose a pair when each song is playing. You collect them when (you or someone else) ascend in rank, or by doing challange or buy them by diamonds.
® is a rhythm points. Such SMTOWN's money. You collect them after playing a song nicely. You can of course also purchased them by diamonds. You exchange rhythm points for the package of the cards that you really want.
Diamonds are kind of fat money. Possible to gain only by winning one of the three first places in the ranking or by buying it for Korean wons. SM sometimes kindly release a contest with the possibility to acquire one or two stones. Why are they so important? For diamonds you can buy headphones, pointsy and super cards. Thanks to them, you can also change your  name. They won't only let you meet the stars that you have on your icons.
Ok, besides this, on the upper left corner is your profile, at the bottom of all your cards, store, messages, help and moving to the songs.
So let's move.
Większość ekranu zajmuje ranking, czyli coś, czym zajmiemy się na końcu. Po prawej są wszelkiego rodzaju aktualności - promocje, nowe piosenki, konkursy czy oferty.
Słuchawki to życia. Tracicie parę przy każdej zagranej piosence. Zdobywacie je, gdy (wy lub ktoś inny) wznosicie się w rankingu, wykonujecie challange lub je kupujecie za diamenty.
® to rhythm points. Takie SMTOWNowe pieniądze. Zdobywacie je po każdej ładnie zagranej piosence. Możecie je też oczywiście kupić za diamenty. Rhythm points wymieniacie na paczki z kartami, których pragniecie.
Diamenciki to taki gruby pieniądz. Możliwy do zdobycia tylko przez zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w rankingu lub przez kupienie go za koreańskie wony. SM czasem dobrotliwie wypuści jakiś konkurs z możliwością zdobycia jednego czy dwóch kamieni. Dlaczego są one takie ważne? Za diamenty możecie kupić słuchawki, pointsy i super karty. Dzięki nim możecie też zmienić swoją nazwę. Nie pozwolą wam tylko spotkać gwiazd, które macie na ikonkach.
Ok, oprócz tego w lewym górnym rogu jest wasz profil, na dole wszystkie wasze karty, sklep, wiadomości, pomoc i przejście do piosenek.
Więc przejdźmy.

In the game are three levels. Easy, medium and hard. I'm a loser and only play at easy, even though the medium has a nicer stars.
W grze są trzy poziomy. Easy, medium i hard. Jestem ofiarą i gram tylko na easy, mimo, że medium ma ładniejsze gwiazdki.
At the beginning you have to go by missions. You just have to unlock all of the songs. They are not much of them. In a moment about what happens when you ulock all, while now, how Superstar looks like.
Na początku należy kierować się według misji. Po prostu musicie odblokować wszystkie piosenki. Nie jest ich tak dużo. Za chwilę do tego, co się stanie, gdy już wszystkie odblokujecie, tymczasem do tego, jak wygląda Superstar.It's such a mobile guitar hero, but with k-pop. Case is simple - you have to hit the screen perfectly and score as many points as you can. And you gain points thanks to the cards and to your reflex. Let's start with the latter.
There are three options. And actually four if we count that you can be such an orphan, that you can't hit anything. Such things only in the third level. Green good, that is fine, but you're hopeless. Yellow perfect, that you handle it, maybe something will come of this. And gray perfect, that is great, you probably know this song. Depending on what caption appears, you get as many points. I don't know how it looks percentage, but probably gray gives you 100% of card abilities, yellow 75, and the green some of 50. Just shooting.
About cards later, now about what happens when you finished tapping the screen.
There will be prizes. At every completed mission are points and the new card, but that I already unlocked all the songs you can see here only points. Sad life.
To takie komórkowe guitar hero, tylko że z kpopami. Sprawa jest prosta - musicie idealnie uderzać w ekran i zdobywać jak najwięcej punktów. A punkty zdobywacie dzięki kartom i waszemu refleksowi. Zacznijmy od tego drugiego.
Są trzy opcje. A właściwie to cztery, jeżeli liczyć, że można być taką sierotą, żeby nie trafiać. Takie rzeczy tylko w trzecim poziomie. Zielone good, czyli jest dobrze, ale jesteś beznadziejny. Żółte perfect, czyli radzisz sobie, może coś z tego będzie. I szare perfect, czyli wspaniale, prawdopodobnie znasz tę piosenkę. W zależności od tego, jaki napis się pojawi, tyle punktów dostajecie. Nie wiem, jak to wygląda procentowo, ale prawdopodobnie szare daje 100% możliwości karty, żółte 75, a zielone jakieś 50. Tak tylko strzelam.
Do kart później, teraz o tym, co się stanie, gdy skończycie stukać w ekran.
Pojawią się nagrody. Przy każdej ukończonej misji są to punkty i nowa karta, ale że już odblokowałam wszystkie piosenki, widzicie tutaj tylko punkty. Smutne życie.As a consolation from time to time appear challenges. But only if you have unlocked all the songs. Challenge are wonderful and for me only they could exist because all you have to do is get the amount of points you have previously given (and one that is possible to get with your card) and you get an incredible amount of rhythm points, headphones, and even bonus card. Live, not die.
Na pocieszenie od czasu do czasu pojawiają się challenge. Ale tylko, gdy macie odblokowane wszystkie piosenki. Challenge są wspaniałe i mogłyby istnieć tylko one, gdyż jedyne co musicie zrobić, to zdobyć ilość punktów, którą macie wcześniej podaną (a taką, która jest możliwa przy waszym kartach), a dostajecie niesamowitą ilość rhythm points, słuchawki, a w bonusie jeszcze kartę. Żyć, nie umierać.

Ok, closeup for the shop and let's move to cards.
Ok, zbliżenie na sklep i przechodzimy do kart.


They have different colors and letters that represent their strength, power and authority. Generally level. From the weakest: blue C, red B, purple A, yellow S, and at the end yellow R.
If you now go back to the screen from the center of the game, you will see that the place to press is purple, like a card on top of the screen. All these card of band, in which song you play, are spinning around at the top and, depending on their color, change the color of threshold. It is also possible that you don't have some cards - then the visible color is green.
For collecting cards of every team member you get extra points, just like for a group grade and most of the cards from one album, which is group theme.
Mają one inne kolory i litery, które oznaczają ich siłę, moc i władzę. Ogólnie level. Od najsłabszych: niebieskie C, czerwone B, fioletowe A, żółte S i na samym końcu żółte R.
Jeżeli wrócicie teraz do screena z samego środka gry, zobaczycie, że miejsce do naciskania jest fioletowe, zupełnie jak karta na górze ekranu. Wszystkie te karty zespołu, w którego piosenkę akurat gracie, kręcą się tam u góry i w zależności od ich koloru, zmieniają kolor progu. Jest też możliwość, że nie macie jakiejś karty - wtedy widoczny kolor to zielony.
Za zebranie karty każdego członka zespołu dostajecie dodatkowe punkty, podobnie jak za group grade i większość kart z jednego albumu, czyli group theme.


As you can see, each card has a different number of stars. Soon I will come to that, but to do that I need to purchase new cards.
Jak widzicie, każda z kart ma inną liczbę gwiazdek. Zaraz do tego dojdę, ale żeby to zrobić, potrzebny będzie zakup nowych kart.


As you can see, only for diamonds you can buy a super cards. It is true that even though in card packs should be "all grade", there are only a C cards, possibly B. Premium pack don't give such things, but how much you have to work on it.
Ok, we take a five-pack, because we can, and open it.
Jak widziecie, tylko za diamenty kupicie super karty. Prawdą jest, że mimo iż w card packach powinny być "all grade", znajdują się tam tylko karty C, ewentualnie B. Premium pack nie wciskają takich rzeczy, ale ile to trzeba się na nie napracować.
Ok, bierzemy pięciopak, bo na to nas stać i otwieramy.


So what's going on with those stars? It is a sub-level, o. You see, even C can advance to B. Simply, if it will have five stars and connects to a five-star card of the same level and the same singer. And we do upgrade like that:
Więc o co chodzi z tymi gwiazdkami? To podpoziom poziomu, o. Bo wiecie, nawet C może awansować na B. Wystarczy, że będzie miała pięć gwiazdek i połączy się z pięciogwiazdkową kartą tego samego poziomu i tego samego wokalisty. A upgradujemy w taki sposób:


At the bottom you have "chance of successful". The truth is that even if there is "high", it can go wrong. C can improve another C or B. I would rather not recommend A.
Na dole macie "chance of successful". Prawdą jest, że nawet jeżeli znajduje się tam "high", to może się nie udać. C możecie ulepszyć inną C lub B. Nie polecam od A w górę.And at the end the ranking. It is quite interesting, because there aren't counting all the songs that you played, but only the top five. And the five from different singers. Are counted, give you a result and also some place in the ranking.
Ah, you don't have to worry that you will be thrown immediately into deep water. You start with beginners. Later there will be only worse.
I na koniec ranking. Jest całkiem ciekawy, bo nie liczą się wszystkie piosenki, które zagraliście, a jedynie pięć najlepszych. I to pięć różnych wykonawców.  Są zliczane, dają wam wynik i dzięki temu jakieś tam miejsce w rankingu.
Ah, nie musicie się martwić, że od razu zostaniecie rzuceni na głęboką wodę. Zaczynacie z początkującymi. Później jest tylko gorzej.


No comments:

Powered by Blogger.