Haul from Italy.

May 08, 2015
To be honest, I went to Italy with the intention of going to Lush. I never had the chance to go to a stationary store, so the news that one is precisely in Venice, to which I could get by public transport, was amazing. Of course, I bought a few other things. Mainly some trinkets for friends, but they can not compare (by price, ekhm) to Lush. So let's get started.
Prawdę powiedziawszy, do Włoch pojechałam z zamiarem pójścia do Lusha. Nigdy nie miałam okazji wejść do sklepu stacjonarnego, więc wiadomość, że znajduje się on właśnie w Wenecji, do której mogłam dojechać komunikacją miejską, była niesamowita. Oczywiście, kupiłam też kilka innych rzeczy. Głównie jakieś drobiazgi dla znajomych, które jednak nie mogą się równać (cenowo, ekhm) do Lusha. Więc zaczynajmy.I left the shop with a big bag, so let's do a small unboxing.
Ze sklepu wyszłam z wielką torbą, więc zróbmy mały unboxing.
I had a small problem, because all to what I was watching was in Italian. Fortunately, the staff spoke English perfectly. I was surprised. And I was even praised that after a long analysis of the composition (also in Italian), finally came to that "L'avena Poetica" is "Oatifix". Yay!
Miałam mały problem, bo wszystko, na co patrzyłam, było w języku włoskim. Całe szczęście, personel idealnie mówił po angielsku. Byłam aż zaskoczona. Nawet zostałam pochwalona, że po długim analizowaniu składu (również po włosku) w końcu doszłam do tego, że "L'avena Poetica" to "Oatifix". Tyle wygrać!


Two balls are gifts for my friends, so just take a look at them and let's move on.
Dwie kule to prezenty dla znajomych, więc po prostu na nie spójrzmy i idźmy dalej.


In the shop was already plenty of previously prepared kits. I hesitated, but finally I decided that I need to take one of them, to later not regret. I chose a mid-priced, for 32 euros. But all the money I spent you'll see on the receipt at the bottom.
W sklepie było mnóstwo już wcześniej przygotowanych zestawów. Wahałam się, ale w końcu stwierdziłam, że muszę wziąć jeden z nich, żeby później nie żałować. Wybrałam taki średni cenowo, za 32 euro. Ale wszystkie ceny i tak zobaczycie na paragonie na dole.


And because of that I paid as much as I paid, I got a soap for a gift. Ah, but what you can do for the 
bath balls and soap, right? c':
A z racji tego, że zapłaciłam tyle, ile zapłaciłam, dostałam w prezencie mydło. Ah, ale czego się nie robi dla kul do kąpieli i mydeł, tak? c':
Moving away from fragrant Lush - I brought a little bit of juice. More specifically - aloe vera, pears and wine. Couldn't also miss a spaghetti sauces and something sweet for my brother.
Odchodząc od pachnącego Lusha - przywiozłam ze sobą troszkę soczków. Konkretniej - aloes, gruszki i wino. Nie mogło zabraknąć też sosów do spaghetti i czegoś słodkiego dla brata.While aloe vera was a little disappointing, I can say that on the way back I bought some cheap tea, which turned out to be an amazing surprise. It tastes exactly like bubble tea on green tea with lychee.
O ile aloesem się trochę zawiodłam, powiem, że na drogę powrotną kupiłam sobie jakąś tanią herbatkę, która okazała się niesamowitym zaskoczeniem. Smakuje dokładnie jak bubble tea na zielonej herbacie z liczi.


Ah, that Patricia was not sad, I'm also adding a picture of candle, which in the end I could pick up. You know, the one that I should get for my birthday. Thank you. c:
Ah, żeby Patrycji nie było smutno, wstawiam też zdjęcie świeczki, którą w końcu mogłam odebrać. Wiecie, tę, którą miałam dostać na urodziny. Dziękuję. c:

+ Do you remember the review of Oatifix? If not, I sent you directly to it (click). And if yes, I would send you directly to it anyway. Take a look at the consistency and color of that mask, and this here. I was surprised that the Italian one has such a dense texture, reminiscent of butter. But it's such curio, because it works exactly the same.
+ Pamiętacie jeszcze recenzję Oatifix? Jeżeli nie, to odsyłam was do niej (klik). A jeżeli tak, to i tak was do niej odsyłam. Przyjrzyjcie się konsystencji i barwie tamtej maseczki, a tej tutaj. Zaskoczyło mnie to, że ta z Włoch ma taką zbitą konsystencję, przypominającą masło. Ale to taka ciekawostka, bo zachowuje się dokładnie tak samo.

No comments:

Powered by Blogger.