How life in dorm looks like? [vol 2]

March 29, 2015
A year ago I wrote here, how life in dormitory looks like. Today, I'm going to update it all, hoping that in next year I will not have to write another part.
In a few days you will get bonus in the form of "how to effectively destroy the life of child". But quietly, without nerves, for now let's watch pictures of my room.

Już rok temu pisałam wam tutaj, jak wygląda życie w bursie. Dzisiaj to wszystko zaktualizuję, mając nadzieję, że w przyszłym roku nie przyjdzie mi pisać kolejnej części.

Za kilka dni dostaniecie jeszcze bonusy w formie "jak skutecznie zniszczyć dziecku życie". Ale spokojnie, bez nerwów, na razie pooglądajcie sobie zdjęcia mojego pokoju.This year I'm able to live in a double room with my classmate. It's a convenient solution. The only downside is that I have less space for clothes, cause last year I hid them in the wardrobe that was all mine. This year they gave us a shelf. Actually, two shelves, one for each.
W tym roku udało mi się zamieszkać w dwójce z koleżanką z klasy. Jest to wygodniejsze rozwiązanie. Minusem jest tylko, że mam mniej miejsca na ubrania, które w zeszłym roku chowałam w szafie, która cała była moja. Dorzucili nam za to półkę. A właściwie dwie półki, po jednej dla każdej.


Tickets, medical examination and dorm's gifts. Below table and said shelf.
Bilety, badania i bursiane prezenty. Pod spodem stół i wspomniana półka.When we moved in, my friend immediately left me this bed, knowing that I like to be isolated from the world, so the place behind wardrobe is ideal. While she lives in front of the door.
Gdy się wprowadzałyśmy, koleżanka od razu zostawiła mi to łóżko, wiedząc, że lubię być odizolowana od świata, więc miejsce za szafą będzie idealne. Ona natomiast żyje naprzeciwko drzwi.
Wardrobe like wardrobe, I do not see any point in showing what is inside, because there are only clothes. I'll just add that one of the shelves keep food supplies.
Szafa jak szafa, nie widzę sensu w pokazywaniu, co jest w środku, bo są to tylko ubrania. Tak bonusowo dodam tylko, że w jednej z półek trzymam zapasy jedzenia.


So that we arranged room for this year. Again, I narrowed it to my part, because I don't see any point in showing things of my roommate. Near the door is also a mirror in which I usually do images for Snapchata or other Instagram.
Ok, have a nice Sunday. c:
Tak właśnie urządziłyśmy się w tym roku. Znów ograniczyłam się tylko do mojej części, bo nie widzę sensu w pokazywaniu rzeczy współlokatorki. Koło drzwi jest jeszcze lustro, w którym zazwyczaj robię zdjęcia na snapchata, czy inne instagramy.
Ok, miłej niedzieli. c:

No comments:

Powered by Blogger.