Why are k-pop stars singing so perfectly?

January 25, 2015
Watching all the live performances, the recipient wonders how do they sing and dance at the same time, and in addition how do they do it so well.
For people who don't know k-pop, the first thought is "playback". They will not be mistaken at all at the end, but let's look a little closer on it.
Oglądając wszelkie występy na żywo, odbiorca zastanawia się, jak oni śpiewają i tańczą jednocześnie, a na dodatek robią to tak dobrze.
Dla ludzi nie znających k-popu, pierwszą myślą będzie "playback". Nie będą się mylić tak do końca, ale przyjrzyjmy się sprawie trochę bliżej."Dances, sings, plays... and all at one moment?" Don't forget that this is the Asians. Whatever you do, somewhere in the world will be Chinese child better than you. Well, at least that's adopted. Is something in it, but it's not about race, absolutely not. The problem stuck more in their approach to life and work. But today is not about that.
"Tańczy, śpiewa, gra... i to wszystko w jednym momencie?" Nie zapominajmy, że to Azjaci. Cokolwiek byś nie zrobił, gdzieś na świecie znajdzie się chińskie dziecko lepsze od Ciebie. No, przynajmniej tak się przyjęło. Coś w tym jest, ale nie chodzi o rasę, absolutnie nie. Sęk tkwi bardziej w podejściu do życia i do pracy. Ale dziś nie o tym.
Let's look at that playback. It's true that each performanse has imposed a soundtrack in the background. And it's not said that it must be without words. So vocalists support themself by recorded words, which at the moment they can not sing even though the choreography. Although here "can" or "can not" is a relative term. Later we'll take a look on it.
At the moment, just remember that what flies in the background must have been previously recorded by the singer and he is able to sing it. Not necessarily at that moment but still. And the fact that whole could be made by computer - yes, it could. But it wasn't. At least in the majority.
Spójrzmy na ten playback. Prawdą jest, że każdy występ ma nałożoną ścieżkę dźwiękową w tle. I nie jest powiedziane, że musi być ona bez słów. Wokaliści wspierają się więc nagranymi wcześniej przez siebie słowami, których w danym momencie nie mogą zaśpiewać chociażby przez choreografię. Choć tutaj czy "mogą" czy nie "mogą" jest kwestią względną. Później się temu przyjrzymy. Na chwilę obecną zapamiętajcie tylko, że to, co leci w tle musiało być nagrane wcześniej przez piosenkarza i on jest w stanie to zaśpiewać. Niekoniecznie w danej chwili, ale jednak. A to, że całość mogła zostać zrobiona komputerowo - owszem, mogła. Ale nie została. Przynajmniej w większości.And why not? Because the Korean music industry works differently than this in your country. There, to be a star you need to survive several years of training. But to get to these, you must first pass an audition. The same pass the audition and become a trainee do not guarantee success. At the scene get the best of the best, even if they don't look at these.
A dlaczego nie? Bo branża muzyczna w Korei działa zupełnie inaczej niż w Waszym państwie. Tam, żeby zostać gwiazdą trzeba przetrwać kilkuletnie treningi. Ale żeby się na takie dostać, wcześniej należy przejść przesłuchanie. Samo przejście przesłuchania i zostanie trainee wcale nie gwarantuje sukcesu. Na scenę dostają się więc ci najlepsi z najlepszych, nawet, jeżeli wcale na takich nie wyglądają.


When I wrote a post about "Fantastic" by Henry, I pointed out that in the second verse string band doesn't play, despite the fact that in the background you can hear them perfectly. So let's see how actually Henry was doing: click.
(unfortunately, there is no complete record, so I just paste the first part)
Everything comes out - with singing in general there is no problem, but the violin and two singing gentlemen are just decoration.
Kiedy pisałam post na temat "Fantastic" Henrego, zwróciłam uwagę, że w drugiej zwrotce zespół smyczkowy nie gra, mimo że w tle doskonale go słychać. Zobaczmy więc, jak w rzeczywistości radził sobie Henry: klik.
(niestety, nie ma pełnego nagrania, więc wklejam tylko pierwszą część)
Wszystko wychodzi - ze śpiewaniem ogólnie nie ma problemu, ale skrzypce i dwaj śpiewający panowie to tylko ozdoba.

So now all the rest. I'll start with such a completely normal performances, in which you can see that singers try hard, use a backing track as far as they must and give their best:
Więc teraz cała reszta. Zacznę od takich zupełnie normalnych występów, w których możecie zobaczyć, że wokaliści się starają, wykorzystują podkład na tyle na ile muszą i dają z siebie wszystko:


Moving on to those in which they rely too much on their own records...
Przechodząc do tych, w których zbyt bardzo polegają na swoim własnym nagraniu...
Now compare that with performers that even surprised me. Or at least the first two did it, what to 2NE1 - well, I really knew, what are they able to do.
Teraz porównajmy to z występami, które nawet mnie zaskoczyły. A przynajmniej dwa pierwsze to zrobiły, co do 2NE1, dobrze wiedziałam, do czego są zdolne.

So why are k-pop stars singing so perfectly? Because they are the singers. Some of them are only stars, but most of them are singers. They practiced for a long time, gave up for many things to achieve the goal and still give their best. They are sweating on stage, fliping, are supported by playbacks. But never that, to not sing. They respect their fans, and don't sell them live disc.
Więc dlaczego gwiazdy k-popu śpiewają tak idealnie? Bo są piosenkarzami. Niektórzy z nich są tylko gwiazdami, jednak większość z nich to piosenkarze. Długo ćwiczyli, rezygnowali z wielu rzeczy, żeby osiągnąć cel i wciąż dają z siebie wszystko. Pocą się na scenie, przewracają, wspierają playbackiem. Ale nigdy na tyle, żeby samym nie śpiewać. Szanują swoich fanów i nie sprzedają im płyty na żywo.

No comments:

Powered by Blogger.