November Favorites [2014]

December 03, 2014


This is the favorite song of every November. It can not be otherwise. Probably you subconsciously know what it is. And they say that in November it's not raining.
To jest ulubiona piosenka każdego listopada. Nie może być inaczej. Pewnie podświadomie wiecie, co to jest. A mówią, że w listopadzie nie pada deszcz.Exceptionally, I will start from the song. Though I actually already started from song. So continuing - this month Slashwas in Cracow. No, this time I didn't go to the concert. I could, but oh well. Instead, I was sitting alone and listened to all  his discs. And so, in November Favorites is The Unholy. It reminds me of November Rain, because at the end comes the most interesting part. Something beautiful.
Wyjątkowo, zacznę od piosenki. Choć właściwie już od niej zaczęłam. Więc kontynuując - Slash w tym miesiącu był w Krakowie. Nie, tym razem nie wybrałam się na koncert. Mogłabym, ale cóż. Zamiast tego siedziałam i w samotności przesłuchiwałam wszystkie płyty. I tak oto ulubieńcem listopada zostało The Unholy. Kojarzy mi się z November Rain, bo na końcu wchodzi najciekawszy kawałek. Coś pięknego.
And now, the products that you have seen on the photo.
In November horribly deteriorated the state of my skin. I don't know why, so I started det aside all cosmetics and now I gradually back to them. I worry that the culprit is Hadalabo (don't really know how), so I guess I will look for a new home for him. Meanwhile, to help came this product:
A teraz produkty, które widzieliście na zdjęciu.
W listopadzie strasznie pogorszył się stan mojej cery. Nie wiem, dlaczego, więc zaczęłam odstawiać wszystkie kosmetyki i teraz stopniowo do nich wracam. Martwię się, że winowajcą jest Hadalabo (naprawdę nie wiem, jakim cudem), więc pewnie będę szukać dla niego nowego domu. Tymczasem, na pomoc przyszedł ten produkt:


Completely forgot that I had such a small sample at home. Without thinking too much, just applied the cream topically, for a place that looked terrible. And it  helped. Dries the skin, has a yellow color, so it's suitable only for a night, but it works. If I have a very problematic skin, I'll probably buy a full-sized version, but that only once in a while I will get pimple, I don't see the need.
Całkiem zapomniałam, że mam taką małą próbkę u siebie. Nie zastanawiając się zbytnio, po prostu nakładałam ten krem miejscowo, na miejsca, które wyglądały strasznie. I cóż, pomógł. Wysusza skórę, ma żółty kolor, więc nadaje się tylko na noc, ale działa. Gdybym miała bardzo problematyczną skórę, pewnie zakupiłabym wersję pełnowymiarową, ale że zaledwie raz na jakiś czas pojawi mi się jakiś pryszcz, nie widzę takiej potrzeby.

You know that lately I bought a couple of Yankee Candle's waxes, but I couldn't stand the fact that they have a Halloween sale, so a moment later I also bought a few samplers.
Wiecie, że ostatnio kupiłam sobie kilka wosków z Yankee Candle, ale nie mogłam znieść faktu, że mają wyprzedaż Halloweenową, więc chwilę później zakupiłam też kilka samplerów.


Ghostly Treats smells like marshmallows. These delicious, sweet, white marshmallows. I don't have really big room, so you could feel the smell all over. I cann't imagine that I would burn the candle eternally because it's really sweet, but once in a while wouldn't hurt.
Ghostly Treats pachnie jak pianki. Takie pyszne, słodkie, białe pianki. Nie mam zbyt wielkiego pokoju, więc zapach czuć było w nim całym. Nie wyobrażam sobie, żebym miała palić tą świeczkę wiecznie, bo jest naprawdę słodka, ale raz na jakiś czas nie zaszkodzi.

I don't know how I could live without this brush. Just like that. I am able to do my make-up very quickly and immediately blend all.
Nie mam pojęcia jak ja mogłam żyć bez tego pędzla. Po prostu. Makijaż jestem w stanie wykonać bardzo szybko i od razu wszystko rozetrzeć.Manga Annarasumanara was already mentioned in a separate post. But it seems to me that it is worth noting that, yes, it is worth the everyone's attention.
O mandze Annarasumanara mowa była już w osobnym poście. Ale wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że owszem, jest ona warta uwagi każdego.


In addition, in November I read Strobe Edge. It's a typical manga for girls. There are plenty of these on the market (even Dengeki Daisy, Ao Haru Ride, Kaichou wa Maid-sama!), But each is placed in a different location. Well, maybe not exactly, because they all take place mostly in schools. But some circumstances and threads are different from each other. And basically it's probably everything.
Strobe Edge tells the story of a girl who falls in love with the star of the school. Her ideal, of course, has a girlfriend, and even though starting to feel something for the heroine, doesn't intend to break his promise to his beloved. Although people often get angry at him because of his stupidity, I think is a great hero who lasts in his decisions by the end, just to not hurt anyone.
Oh, I want to point out that this manga is from Ao Haru Ride author's brush. Although I think you'll notice this.
Oprócz tego w listopadzie przeczytałam Strobe Edge. To taka typowa manga dla dziewczyn. Jest ich mnóstwo na rynku (chociażby Dengeki Daisy, Ao Haru Ride, Kaichou wa Maid-sama!), ale każda umieszczona jest w innym miejscu. No dobrze, może nie do końca, gdyż one wszystkie w większości rozgrywają się w szkołach. Ale jakieś okoliczności i wątki poboczne różnią je od siebie. I to chyba w zasadzie tyle.
Strobe Edge opowiada o dziewczynie, która zakochuje się w gwieździe szkolnej. Jej ideał oczywiście ma dziewczynę i mimo, iż zaczyna czuć coś do bohaterki, nie ma zamiaru złamać obietnicy złożonej swojej ukochanej. Pomimo, iż ludzie raczej złoszczą się na niego z powodu jego głupoty, według mnie jest świetnym bohaterem, który trwa w swoich postanowieniach do końca, żeby tylko nikogo nie skrzywdzić.
Oh, zaznaczę, że ta manga jest pędzla autorki Ao Haru Ride. Choć myślę, że zauważylibyście to.I have a terrible weakness for Disney movies. But this old, not new. In addition to this, I can not pass by any soudtracks of these films, especially near Hans Zimmer. So circling on internet, I found this track:
Mam straszną słabość do kina Disneya. Ale tego starego, nie nowego. Oprócz tego, nie mogę przejść obojętnie obok wszelkich soudtracków z tych filmów, a szczególnie koło Hansa Zimmera. Tak więc krążąc po internetach, trafiłam na ten utwór:


I guess I will never understand how someone can write something so beautiful. Obeisances to Phil Collins.
But since I reminded about this tale, which of course is Brother Bear, I had to see it.
Chyba nigdy nie zrozumiem, jak można napisać coś tak pięknego. Pokłony dla Phil'a Collins'a
Ale skoro już przypomniałam sobie o bajce, którą oczywiście jest Mój brat niedźwiedź, musiałam ją obejrzeć.I was surprised that this animation takes only a little over an hour and it really focuses on one thread. It's not my favorite Disney fairy tale, perhaps even I not particularly liked it when I was young. I preferred to watch cartoons with princesses and love (so why I can not live without The Lion King? ;;), So the story of bears wasn't so interesting. Meanwhile, looking at it now, I cried like a fool, and then I used the theme of transformation in the task for spoken matura exam.
Zaskoczył mnie fakt, że ta animacja trwa tylko trochę ponad godzinę i tak naprawdę skupia się na jednym wątku. Nie jest ona moją ulubioną bajką Disneya, chyba nawet za nią specjalnie nie przepadałam gdy byłam młoda. Wolałam oglądać bajki o księżniczkach i miłości (dlaczego więc nie potrafię żyć bez Króla Lwa? ;;), więc historia o misiach nie była już taka ciekawa. Tymczasem, oglądając ją teraz, płakałam jak głupia, a później użyłam motywu z transformacji w zadaniu na maturę ustną.

I'll go from fairy tales, to musicals. Namely, two musicals, with the same name. What? Of course Kuroshitsuji (it must already be boring, to month after month hear constantly about the same ><). As you know from the post about the film Black Butler Kuroshitsuji Live Action Movie, there are two musicals online in this series. Both relate to some murders, mysteries and irrational character.
Kuroshitsuji Musical 1, ie That Butler, Friendship is well elaborated performance. Ideally shown the teality of history. In the second musical, or The Most Beautiful Death, they tried to create something more for public. So this show is much more funny.
Przejdę z bajek, do musicali. A mianowicie dwóch musicali, o takiej samej nazwie. Jakiej? Oczywiście Kuroshitsuji (to musi być już nudne, miesiąc w miesiąc słuchać ciągle o tym samym ><). Jak wiecie z posta dotyczącego filmu Black Butler: Kuroshitsuji Live Action Movie, online dostępne są dwa musicale z tej serii. Oba dotyczą jakichś morderstw, zagadek i irracjonalnych postaci.
Kuroshitsuji Musical 1, czyli That Butler, Friendship jest świetnie dopracowanym przedstawieniem. Idealnie pokazano w nim realia historii. W drugim musicalu, czyli The Most Beautiful Death, starano się stworzyć coś bardziej pod publikę. To przedstawienie jest więc zdecydowanie bardziej zabawne.


In the second part they also changed actor playing Ciel. I think I more liked this from the earlier part. But Sebastian (played by Yuya Matsushita) remained the same. Fortunately, because I have a weakness for him.
And here two songs from both musicals. You can see difference, right?
W drugiej części zmieniono też aktora grającego Ciela. Chyba bardziej podobał mi się ten z wcześniejszej części. Za to Sebastian (którego zagrał Yuya Matsushita) pozostał ten sam. Całe szczęście, bo mam do niego słabość.
A tutaj dwie piosenki z obu musicali. Widzicie różnicę, prawda?And finally, the point of the program, which is millions of songs. I don't know how it happens that I can like so much in a month. >< To not extend, just simply mention them. Maybe you'll just like the title, or without reason will turn them on.
I wreszcie punkt programu, czyli miliony piosenek. Nie wiem, jak to się dzieje, że aż tyle jest w stanie mi się spodobać w ciągu miesiąca. >< Żeby nie przedłużać, po prostu je wymienię. Może akurat spodoba Wam się tytuł, albo od tak, zechcecie którąś włączyć.
Lovelyz - Candy Jelly Love,
HI SOHYUN - I'm different,
BTS feat. THANH - Danger (Mo-Blue-Mix),
GOT7 - Stop, stop it,
AOA - 사뿐사뿐 (Like a cat),
SPICA - Ghost,
Zico - Tough Cookie,
Yoon Hyun Sang feat. IU - When would it be,
Hotshot - Take a shotand deserves even more attention DO with Crying Out and Lee Ji Soo with Ending from the same movie - click, click. And to top it all, you guessed, GD and Taeyang with Good Boy. <3
i zasługujący na jeszcze większą uwagę D.O z Crying Out oraz Lee Ji Soo z Ending, z tego samego filmu - klik, klik. A do tego wszystkiego, jak się domyślacie, GD i Taeyang z Good Boy. <3


Thank you for your time and to the next. c:
Dziękuję za Wasz czas i do następnego. c:

No comments:

Powered by Blogger.