October Favorites [2014]

November 02, 2014

Hello! c:
A month ago I wrote that September was the most depressing month. Well, it isn't equal at all to October. And that's why I did a survey regard to age. To be able to move "deeper" topics. But honestly, it doesn't give me anything. _(_^_)_
So favorites. Let me start by hand cream and protective lipstick. During the summer, I have no problems with my hands, but when it gets cold, they start to dry up. That's why I always wear gloves, and in backpack keep cream. And the fact, that this is probably the last year's collection of Etude House, is pure coincidence.
Dzień dobry! c:
Miesiąc temu napisałam, że wrzesień był najbardziej depresyjnym miesiącem. Cóż, nie równa się on w ogóle z październikiem. I właśnie dlatego zrobiłam ankietę odnośnie wieku. Żeby móc poruszać "głębsze" tematy. Ale szczerze mówiąc, nic mi ona nie dała. _(_^_)_
Więc ulubieńcy. Zacznę od kremu do rąk i pomadki ochronnej. Latem nie mam problemów z dłońmi, ale gdy robi się zimno, zaczynają się przesuszać. Dlatego zawszę noszę rękawiczki, a w plecaku krem. A to, że jest z bodajże zeszłorocznej kolekcji Etude House, to czysty przypadek.

Next thing has more sense. I'm outside of dormitory all day, and have set up lesson plan that I rarely haven't got time to eat. Therefore I carry to school a container for bento with lunch, sandwiches, vegetables, or fruits. It has two parts, one with insert partition, and to this chopsticks. And yet everything is with Rilakkuma. It's one of my better life purchases. ^-^
Następna rzecz już ma więcej sensu. Całe dnie jestem poza bursą, a plan lekcji mam ustawiony tak, że rzadko mam czas coś zjeść. Dlatego więc do szkoły noszę ze sobą pojemnik na bento z jakimś obiadem, kanapkami, warzywami, czy owocami. Ma dwie części, jedną z wkładaną przegródką, a do tego pałeczki. I jeszcze wszystko jest z Rilakkumą. To jeden z moich lepszych życiowych zakupów. ^-^About this movie I've already was writing. "Bogowie" - so everyone has heard, but anyone has seen. You don't have to watch it, but since it's in favorites, you must. :D And seriously, not wanting to repeat - there's only a few (if not none) Polish movies which gets to me, and this movie deal with it..
O tym filmie już Wam pisałam. "Bogowie" - czyli każdy słyszał, ale nie każdy widział. Nie musicie go oglądać, ale skoro znalazł się w ulubieńcach, to w sumie jednak musicie. :D A tak na poważnie, nie chcąc się powtarzać - mało który (o ile żaden) polski film do mnie trafia, a temu się udało.

For some time I feel like a machine, which gets up in the morning, does what it has to do, goes to school, returns, learns until late and again repeats the same scheme. And what kept me in all of this, was a song of Three Days Grace - I am machine. I didn't think that I would like it, because it's not sung by Adam. For example, I still don't know the text of Painkiller. And here, I know everything. And every time I tell myself, "Lisa, you're a machine, you can do it."
Od jakiegoś czasu czuję się jak maszyna, która wstaje rano, robi to, co ma zrobić, idzie do szkoły, wraca, uczy się do późna i znów powtarza schemat. I to, co mnie w tym wszystkim trzymało, to piosenka Three Days Grace - I am machine. Nie sądziłam, że mi się spodoba, bo przecież nie śpiewa jej Adam. Przykładowo, tekstu Painkiller jeszcze nie znam. A tutaj znam wszystko. I za każdym razem powtarzam sobie "Lisa, jesteś maszyną, dasz radę".
                                                                                                                                                     

And now the k-pop. Do you know my list of biases? Probably not, becauce even I don't know it. But surely there is a wonderful IU, which together with Seo Taiji released Sogyeokdong. It's terribly monotonous songs. You could listen to it for 10 hours, not knowing in which moment you're exactly. But I like it. In addition, the song is sung by ​​IU and Seo Taiji himself. So after seeing the MV of vocalist, you can also watch Taiji's MV. The whole story presented in the video will be then a little bit brighter.
A teraz k-pop. Znacie moją listę biasów? Pewnie nie, sama jej nie znam. Ale na pewno znajduje się tam wspaniała IU, która razem z Seo Taiji wydała Sogyeokdong. Jest to strasznie monotonna piosenka i mogłoby się jej słuchać przez 10 godzin, nie wiedząc, w którym momencie jest się dokładnie. Ale to w niej lubię. Ponadto, piosenkę tę wykonała IU, jak i sam Seo Taiji. Więc po obejrzeniu MV wokalistki, możecie obejrzeć też MV wokalisty. Cała historia przedstawiona w teledysku wyda się wtedy choć trochę jaśniejsza.
And again, Super Junior. Simply, they are the best. And came up even to release a new album with the title song taken from their previous album. And to that, recorded two MVs. And as if that were not enough, a video of course has been made ​​to This is Love, and the other to Evanesce, which (as you know from previous favorites) is a song that I could listen to over and over again. But it's not the end of attraction. To create a new album, they had to record a new songs. And they did it. Recorded 중 (... ing), Hit Me Up and Don't Leave Me, by which I lay down and get up, because it's so perfect.
But could it just end up like that? No. In This is Love we have dancing EuHae duet, while in Evanesce is crying Donghae (it breaks my heart) and Eunhyuk with the dancer.
Znów Super Junior. Po prostu są najlepsi. I jeszcze sobie wymyślili, żeby wydać nowy album z piosenką tytułową zabraną z poprzedniego albumu. A do tego nagrali dwa MV. I jakby tego było mało, jeden teledysk oczywiście został zrobiony do This is Love, drugi natomiast do Evanesce, co (jak wiecie z poprzednich ulubieńców) jest piosenką, którą mogłabym słuchać w kółko. Ale atrakcji nie koniec. Żeby powstał nowy album, musieli nagrać nowe piosenki. I zrobili to. Powstało 중 (…ing), Hit Me Up i Don't Leave Me, przy którym się kładę i wstaję, bo jest tak bardzo idealne.
Ale czy to tak mogłoby się skończyć? Nie. W This is Love mamy tańczący duet EunHae, natomiast w Evanesce płaczącego Donghae (co łamie serce) i Eunhyuka z tancerką.Ah, I think I forgot to mention that the album came out in exactly as many versions as currently has Super Junior. c': This is my current purpose. I want yhe version of Donghae or Eunhyuk. With Leeteuk I also won't say no..
Ah, chyba zapomniałam wspomnieć, że płyta wyszła dokładnie w tylu wersjach, ilu obecnie liczy Super Junior. c': Do tego, jest moim obecnym celem. Pragnę wersji z Donghae lub Eunhyukiem. Leeteukiem też nie pogardzę.
Don't Leave Me:The next album I listened to mainly due to Jonghyun, who really appreciates Epik High. I didn't expect anything special, so I was very surprised. Usually I don't listen to such music. I'm able to compare it only with the work of G-Dragon, because I don't know anything else. Epik High I associate only from cooperation with Park Bom and Taeyang.
See for yourself, the same look of the album is beautiful. Song also are beautiful. AMOR FATI with the text "you try to run away, run away from the world, but then you run away, run away from yourself and you don't know the way home", or Born Hater "I hate my hater obviously" "man fuck you, ani fuck your ID, ani fuck your IP, man I'm sick of your geeks". These are two songs that I listened to the most, but all of from album are really good.
Następny album przesłuchałam głównie ze względu na Jonghyuna, który bardzo ceni sobie Epik High. Nie spodziewałam się niczego specjalnego, więc bardzo się zdziwiłam. Zazwyczaj nie słucham takiej muzyki. Jestem w stanie porównać ją tylko z twórczością G-Dragona, bo nic innego nie znam. A samo Epik High kojarzę tylko z współpracy z Park Bom i Taeyangiem.
Sami zobaczcie, sam wygląd albumu jest piękny. Piosenki też ma piękne. Chociażby AMOR FATI z tekstem "you try to run away, run away from the world, but then you run away, run away from yourself and you don't know the way home", lub Born Hater "I hate my hater obviously", "man fuck you, ani fuck your ID, ani fuck your IP, man I'm sick of your geeks". To dwie piosenki, których słuchałam najczęściej, choć wszystkie z albumu są naprawdę dobre.And something new, so S(에스). The band in which sings Kangta, Shin Hye Sung from Shinhwa, and Lee Ji Hoon. SM wrote that it is their comeback after 11 years. Apparently we should fall in love with their album Autumn Breeze. I just fell in love with only 세상 속 으로 (Utopia), but believe that this is true love, almost as strong as to Don't Leave Me.
I coś zupełnie nowego, czyli S(에스). Zespół w którym śpiewa Kangta, Shin Hye Sung z Shinhwa i Lee Ji Hoon. SM napisało, że to ich comeback po 11 latach. Ponoć powinniśmy się zakochać w ich albumie Autumn Breeze. Ja jedynie zakochałam się tylko w 세상 속 으로 (Utopia), ale uwierzcie, że jest to prawdziwa miłość, niemal tak silna jak do Don't Leave Me.

Song Ji Eun also released a new album, but it was not better than song that showed up in September. I mean Don't Look At Me Like That (쳐다 보지마). It's slow, sad song with beautiful video. Live sounding as perfectly as on record
Song Ji Eun również wydała nowy album, ale nie pobił on piosenki, która pokazała się we wrześniu. Mam na myśli Don't Look At Me Like That (쳐다 보지마). To wolna, smutna piosenka z pięknym teledyskiem. Brzmiąca równie idealnie na żywo jak i na nagraniu.And the last song. Although not really a song, but video. Because about the song I have written in holidays favorites.
BTS play in Super Junior, just don't come back with the album, that contains the three new songs, but confine themselves to the MV for the song from the last album. 호르몬 전쟁 (The War of Hormone) already has choreography, which the boys showed on the showcase when promoted Danger, so all in all why they would not give us a new MV. I wasn't prepared for it.
I ostatnia piosenka. Choć właściwie nie piosenka, co teledysk. Bo o utworze pisałam już w ulubieńcach wakacji.
BTS bawią się w Super Junior, tylko nie wracają z albumem, w którym znajdują się trzy nowe piosenki, a poprzestają na MV do utworu z ostatniej płyty호르몬 전쟁 (The War of Hormone) miała już swoją choreografię, co chłopcy pokazali na showcase, gdy promowali Danger, więc w sumie dlaczego mieliby nie wydać MV. Nie byłam na to przygotowana.Things go wrong. I have millions of favorite songs, while so little of rest. I promise I will improve in the next time. ^-^"
Don't forget that inherent October favorites is also a Halloween. <3 Relation soon, now I'm waiting for a few more photos.
Have a nice day. c:
Źle się dzieje. Mam miliony ulubionych piosenek, podczas gdy tak mało reszty. Obiecuję, że poprawię się następnym razem. ^-^"
Nie zapominajmy, że nieodłącznym ulubieńcem października jest też Halloween. <3 Relacja już wkrótce, obecnie czekam jeszcze na kilka zdjęć.
Miłego dnia. c:No comments:

Powered by Blogger.