Stanley Kubrick in Krakow.

September 12, 2014

When I came yesterday to the dormitory, I got the question "what's up?". I replied that I just returned from the museum. I was called a nerd. But when I watch a movie, I get the same question and answer truthfully, suddenly I'm lazy. And what if, in both cases, admires the work of Kubrick? Am I a lazy nerd then?
Kiedy przyszłam wczoraj do bursy, dostałam pytanie "co tam?". Odpowiedziałam, że właśnie wróciłam z muzeum. Zostałam nazwana kujonem. Kiedy natomiast oglądam film, dostaję to samo pytanie i odpowiadam zgodnie z prawdą, nagle jestem leniem. A co, jeżeli w obu przypadkach podziwia się twórczość Kubricka? Zostaje się leniwym kujonem?

Before moving I had a similar approach. Every museum was boring, evil, a waste of time. I went to them only on trips, where the main attraction and so was a cinema and shopping.
Of this ignorance I could accuse my parents, teachers, but most of all - myself. I'm not saying that now I'm running on all possible exhibitions. Of course not. However, I certainly have a different approach, not like "oh, painting, painting, painting again... can I sit down?".
Przed przeprowadzką miałam podobne podejście. Każde muzeum było nudą, złem, stratą czasu. Jeździłam do nich tylko na wycieczkach, których główną atrakcją i tak było kino i zakupy.
Mogłabym o tą ignorancję oskarżyć rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim siebie. Nie twierdzę, że teraz biegam na wszystkie możliwe wystaw. Skądże. Jednakże na pewno mam inne podejście nie polegające na "oh, obraz, obraz, znów obraz... mogę usiąść?".Dad said that he would like to go to the National Museum, while he drove me to the dormitory. I asked what is so interesting in it. When I got the answer, I found that we can go together on Thursday, because I just finish earlier.
I admit without hitting that I didn't watch Kubrick, even though it's a classic. I have a feeling that there was something I associate from childhood, but I never turned on anything of my own accord. However, this didn't prevent me during the exhibition.
We expected that it'll be a little exposure. Such wrong we were. Move through the whole took us almost 2.5 hours.
Tata powiedział, że chciałby pójść do Muzeum Narodowego podczas, gdy odwoził mnie do bursy. Zapytałam, co jest w nim ciekawego. Kiedy dostałam odpowiedź, stwierdziłam, że możemy iść razem w czwartek, bo akurat kończę wcześniej.
Przyznam się bez bicia, że Kubricka nie oglądałam, mimo iż to klasyka. Mam wrażenie, że coś tam kojarzę z dzieciństwa, ale nigdy nie włączyłam niczego z własnej woli. Jednakże nie przeszkodziło mi to ani trochę podczas wystawy.
Spodziewaliśmy się, że będzie to malutka ekspozycja. Tak bardzo się myliliśmy. Przejście całości zajęło nam prawie 2,5h.


I really liked the fact that the whole was presented in chronological order. On entering to the room, we saw youth of Stanley. His interest in photography, and the first short films. It's all in one place.
Going forward, we heard singing girls and we went to the red room.
The whole exhibition was a presentation of all the Stanley's works. Even those uncreated. And each of these films had their own space, description, documents, posters. For some, was designated the whole hall, for others only the wall, and yet for others, they created little rooms.
Bardzo spodobało mi się to, że całość została przedstawiona w sposób chronologiczny. Wchodząc na salę, widzieliśmy młodość Stanleya. Jego zainteresowanie fotografią, a następnie pierwsze filmy krótkometrażowe. To wszystko umieszczone w jednym miejscu.
Idąc dalej, słyszeliśmy śpiew dziewczyny i weszliśmy do czerwonego pomieszczenia.
Cała wystawa była przedstawieniem wszystkich dzieł Stanleya. Nawet tych niestworzonych. I każdy z tych filmów miał swoją własną przestrzeń, opis, dokumenty, plakaty. Dla niektórych wyznaczona była cała sala, dla innych tylko ściana, a jeszcze dla innych, stworzono małe pokoiki.And every part of the exhibition in the appropriate climate. I got scared when I walked into this room, because I didn't have the pleasure to know Clockwork Orange, so what I saw was a shock for me. After all, this part was one of the best equipped part. While I can say that a place dedicated to The Shining, 2001: A Space Odyssey and Eyes Wide Shut has also been well developed.
A każda część wystawy w odpowiednim klimacie. Przestraszyłam się, gdy weszłam do tego pomieszczenia, bo Mechanicznej Pomarańczy nie miałam przyjemności znać, więc to co zobaczyłam, było dla mnie szokiem. Mimo wszystko, właśnie ta część była jedną z najlepiej urządzonych. Choć nie powiem, miejsce przeznaczone na Lśnienie, 2001: Odyseja Kosmiczna czy Oczy szeroko zamknięte również zostało doskonale zagospodarowane.


To the National Museum were brought several original storyboards. They were behind glass, but the copies have become just next door. Viewing them was amazing.
In addition, has been made available even the collection of lenses, cameras, machines for mounting, so the most my subjects.
There were a couple of reproduction, however, the number of originals was really big.
Do Muzeum Narodowego przywieziono kilka oryginalnych scenopisów. Były one za szkłem, lecz ich kopie stały tuż obok. Przeglądanie ich było niesamowite.
Oprócz tego, został udostępniony chociażby zbiór obiektywów, kamery, maszyny do montowania, więc jak najbardziej moja tematyka.
Było kilka reprodukcji, jednakże ilość oryginałów była naprawdę duża.


In addition, functioned a lot of household appliances. For each of the films tried to do the soundtrack, and on the walls were hung TVs with short documents about each production. In the picture above you can see me with my dad when we played on an artificial film set. ^-^ Oh, for the purposes of The Shining, was opened the white door, in which was inserted the TV again, this time with bloody visions of the boy.
Oprócz tego, funkcjonowało mnóstwo sprzętów AGD. Do każdego z filmów starano się podłożyć ścieżkę dźwiękową, a na ścianach wisiały telewizory z krótkimi dokumentami na temat poszczególnych produkcji. Na zdjęciu powyżej widzicie mnie z tatą, gdy bawiliśmy się na sztucznym planie filmowym. ^-^ Oh, na potrzeby Lśnienia, otworzono białe drzwi, w które wstawiono kolejny telewizor, tym razem z krwawymi wizjami chłopca.


And at the end we got a dose of Stanley's wife images. And also director's awards. Original.
Ah, and a poster, flyer, postcard. And dad decided to buy me a book. But you've already seen it on facebook. c:
A na zakończenie dostaliśmy dawkę obrazów żony Stanleya. A także nagrody reżysera. Oryginalne.
Ah, i plakat, ulotki, pocztówki. A tata zdecydował się kupić mi książkę. Ale to już widzieliście na facebooku. c:


People, who follows me on instagram, were attacked by photographs. And I have for you, unfortunately, only so much and in such quality. After all, I hope that you'll come to this exhibition. Lasts only until Sunday (14.09), but visiting hours have been extended to 20:00 on the weekend. Everyone can find something for themselves. I personally don't like historical films, so only peeked at it, while on Lolita, and 2001: A Space Odyssey I spent a really long time.
Osoby, które obserwują mnie na instagramie, zostały zaatakowane zdjęciami. A ja mam dla Was niestety tylko tyle i to takiej jakości. Mimo wszystko, mam nadzieję, że sami przyjdziecie na tą wystawę. Trwa tylko do niedzieli (14.09), ale godziny zwiedzania zostały wydłużone do 20:00 w ten weekend. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście nie przepadam za filmami historycznymi, więc na nie tylko zerkałam, podczas, gdy przy Lolicie, czy 2001: Odyseja kosmiczna spędziłam naprawdę dużo czasu.

No comments:

Powered by Blogger.