KOJI Sushi - only one real sushi.

August 20, 2014
post is not sponsored.


At the beginning of the holiday for about two weeks I had the opportunity to work in a Japanese restaurant in the center of Krakow. Therefore, I note that the post isn't sponsored - my job was to promote the place, but only on the Krakow market and surrounding area.
There dragged me Ladie Quinnie, with whom contacted KOJI. All because we are lolitas, and the Japanese lolita is a great way to promote Japanese restaurant! I'm surprised that no one came up with this idea earlier. Or at least I didn't have the opportunity to see something like that.
Na początku wakacji przez jakieś dwa tygodnie miałam okazję pracować w japońskiej restauracji w centrum Krakowa. Dlatego zaznaczam, że post nie jest sponsorowany - moim zadaniem było promowanie miejsca, ale tylko na krakowskim rynku i okolicy.
Zaciągnęła mnie tam Ladie Quinnie, z którą skontaktowało się KOJI. Wszystko dlatego, że jesteśmy lolitami, a japońska lolita to świetny pomysł na promowanie japońskiej restauracji! Dziwię się, że nikt nie wpadł wcześniej na ten pomysł. A przynajmniej nie miałam okazji czegoś takiego widzieć.


The first day was one of the funniest, so allow me to focus on it. c:
We went like a lost lambs to the restaurant, associating it only from photos on facebook. There, we were very pleasantly greeted by Michał and Nomin. We talked about what all will rely on, and we had a quick tour around the restaurant. Its appearance is impressive, really.
Pierwszy dzień był jednym z najzabawniejszych, więc pozwólcie, że się na nim skupię. c:
Weszłyśmy jak zagubione owieczki do restauracji, kojarząc ją tylko ze zdjęć na facebooku. Tam zostałyśmy bardzo mile powitane przez Michała i Nomin. Porozmawialiśmy o tym, na czym wszystko będzie polegać, a także zostałyśmy oprowadzone po restauracji. Jej wygląd robi wrażenie, serio.

 


The great thing is that the staff do everything with passion. They're interested in Japan and are willing to talk about it if you just ask. And even if don't. c:
In total, we were in four (from left) - Quinnie, Siru, Lisa and Dolores. Picture taken from the KOJI Sushi fanpage.
Wspaniałe jest to, że pracownicy wszystko robią z pasją. Interesują się Japonią i chętnie o niej opowiedzą, jeżeli tylko zapytacie. A nawet, jak nie zapytacie. c:
Łącznie byłyśmy we cztery (od lewej) - Quinnie, Siru, Lisa i Dolores. Zdjęcie pobrane z fanpage KOJI Sushi.

 


Right from the start, on the first day when we went to the station for Quinnie, we were stopped by man who wanted to take us to the apartment. To look after us, yup.
On the way back we were attacked by a boy who worked in the restaurant next door. Oddly enough, later we tried to avoid this street. I wonder if that we were being interviewed in detail about our age, or perhaps also assigned by various proposals had something to do with it, huh.
But it was just the two not very pleasant situation. People mostly reacted very positive. c:
For sure I will long plesantly remember drunk Englishmen who tried to create with us a strange construction, lady, who always stood on the market as a golden statue, as well as nice ajummas that made the pictures with us, and then gave me that headband:
Już od początku, w pierwszy dzień, gdy szłyśmy na dworzec po Quinnie, zostałyśmy zaczepione przez pana, który chciał nas zabrać do mieszkania. Żeby się nami zaopiekować, tak.
W drodze powrotnej zostałyśmy natomiast napadnięte przez chłopaka, który pracował w restauracji obok. Dziwnym trafem, później starałyśmy się omijać tą ulicę. Ciekawe, czy to, że zostałyśmy szczegółowo przesłuchane co do naszego wieku, czy też może obdarzane różnymi propozycjami miało coś z tym wspólnego, hm.
Ale to były tylko te dwie niezbyt przyjemne sytuacje. Ludzie w większości reagowali na nas bardzo pozytywnie. c:
Na pewno długo będę mile wspominać pijanych anglików, którzy próbowali stworzyć razem z nami jakąś dziwną konstrukcję, panią, która zawsze stała na płycie rynku jako złoty pomnik, a także przemiłe ajummy, które zrobiły sobie z nami zdjęcia, a później jeszcze dały mi tą opaskę:

 


The restaurant has a very extensive menu. You''ll find there really anything. I was very pleasantly surprised, because they serve ramen there, and as a fan of Naruto I always wanted to try this dish. c:
More for the decor - it seems that everything has been imported from Japan. I'm starting to wonder, or sand and stones under glass in the floor by chance weren't also imported. :D
Restauracja ma bardzo obszerne menu. Znajdziecie tam naprawdę wszystko. Byłam bardzo mile zaskoczona, bo podają tam ramen, a jako fanka Naruto zawsze chciałam spróbować tej potrawy. c:
Jeszcze co do wystroju - wygląda na to, że wszystko zostało sprowadzone z Japonii. Zaczynam się aż zastanawiać, czy piasek i kamienie pod szkłem w podłodze przypadkiem też nie zostały importowane. :D

 

And here Sushi Chef - Michał during work.
Sure you'll be curious about prices - they aren't high. At least with respect to quality.
In addition, KOJI is available in Krakow and Zakopane, and in Krakow you can order something to your house.
A tutaj Sushi Chef - Michał podczas pracy.
Pewnie będziecie ciekawi cen - nie są wysokie. Przynajmniej w stosunku do jakości.
Ponadto, KOJI dostępne jest w Krakowie i Zakopanem, a na terenie Krakowa macie możliwość złożenia zamówienia do własnego domu.

 


I am a fool, and always after work I ate immediately, forgetting about taking pictures. _(_^_) _ So with trying to ice cream, ramen, bento, tori no karaage and sushi I only have pictures of two meals. ;;
Jestem sierotą i zawsze po pracy rzucałam się na jedzenie, zapominając o zrobieniu zdjęcia. _(_^_)_ Więc z próbowanych lodów, ramenu, bento, tori no karaage i sushi mam tylko zdjęcia dwóch posiłków. ;;


ramen.

tori no karaage.

In conclusion - if you have been with me for a long time, you know that I never was a big fan of sushi, and long time tried to convince to it. And KOJI Sushi totally killed me of ideality of this dish.
Oh, if you were interested in (after eating, because obviously everybody in the free time will come there ^-^), in Krakow, you have the opportunity to buy souvenirs from Japan.
Have a nice day! c:
Kończąc - jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że nigdy specjalnie nie przepadałam za sushi i długo starałam się do niego przekonać. A KOJI Sushi całkowicie zabiło mnie idealnością tego dania.
Oh, gdybyście byli zainteresowani (już po zjedzeniu, bo oczywiście wszyscy w czasie wolnym tam wpadniecie ^-^), to w Krakowie macie możliwość kupienia pamiątek prosto z Japonii.
Miłego dnia! c:


2 comments:

  1. Koniecznie muszę tam zajrzeć jak będę kiedyś w Krakowie! :D Jak cudownie, ze dodałaś ten wpis.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.