IX Czorsztyńska Biesiada Kajakowa.

August 04, 2014
Annyeong~ ^-^
I know that my friends come here to look for posts about my life. And then they linger, that there're only a few of them. So today, something with I'm related for a long time - kayaking revel. I go there every year since I was about 9. I don't know how it happened. ^-^ "In any case, it always was associated with a lot of emotion. Much has happened, I met a lot of people, dramas took place. And as I returned home, everyone got a detailed report.
Annyeong~ ^-^
Wiem, że moi znajomi wchodzą tu w poszukiwaniu postów dotyczących mojego życia. A później marudzą, że jest ich tak mało. Więc dziś coś, z czym jestem związana już od dłuższego czasu - biesiada kajakowa. Jeżdżę tam co roku, od kiedy miałam jakieś 9 lat. Sama nie wiem, jak to się stało. ^-^" W każdym razie zawsze wiązała się ona z mnóstwem emocji. Dużo się działo, poznawałam wiele osób, toczyły się dramy. A jak wracałam do domu, każdy dostawał szczegółowe sprawozdanie.
I left this event year ago. I didn't want to see people. Somehow I especially don't regret, but it makes that with someone I haven't seen a good two years. So I still hear that I'm terribly skinny, pale, and I have nice hair. In connection with the latter - friends wanted to comb me. So they did it..
Opuściłam tą imprezę rok temu. Nie chciałam widzieć się z ludźmi. Jakoś specjalnie nie żałuję, ale to sprawia, że z niektórymi nie widziałam się dobre dwa lata. Ciągle więc słyszałam, że jestem strasznie chuda, blada i że mam ładne włosy. W związku z tym ostatnim - koleżanki chciały mnie czesać. Więc czesały.

 

I felt strangely, looking at us all. Until recently, we were such children, and now almost all of this group are of legal age. Times have changed, parties also.
One thing hasn't changed - every encounter with my cousin completes photos. ^-^"If you have me in friends on facebook, you've seen one of the resulting images. On days I'll try to throw some more interesting here. Because to not prolong, I will not do that now. c:
Dziwnie czułam się patrząc na nas wszystkich. Jeszcze niedawno byliśmy takimi dziećmi, a teraz niemalże wszyscy z tego towarzystwa są pełnoletni. Czasy się zmieniły, imprezy też.
Nie zmieniło się jedno - każde spotkanie z kuzynką zakończy się zdjęciami. ^-^" Jeżeli macie mnie w znajomych na facebooku, widzieliście już jedno z powstałych zdjęć. Na dniach postaram się wrzucić jakieś ciekawsze tutaj. Bo żeby nie przedłużać, nie będę tego robić teraz. c:

Unfortunately, this year I could come only for less than three days. It was to be Friday - Sunday. But a friend from Gdansk had probably appear on Sunday evening. So what? We changed the plans for Saturday - Monday. Unfortunately, he didn't arrive. Sadly, once I rode for him. Now I wasn't that much upset. We'll see each other not after two but three years. ^-^"
Niestety, w tym roku mogłam wpaść tylko na niecałe 3 dni. Miał to być piątek - niedziela. Ale znajomy z Gdańska miał się prawdopodobnie pojawić w niedzielę wieczorem. Więc? Zmieniliśmy plany na sobotę - poniedziałek. Niestety, nie przyjechał. Smutne, kiedyś jeździłam specjalnie dla niego. Teraz aż tak bardzo mnie to nie zmartwiło. Zobaczymy się nie po dwóch, a po trzech latach. ^-^"

Probably for the first time I didn't go to the kayak. But it's nothing. In fact, for three years I swam with the guys who forbid me to paddle. And tell to sunbathe and relax. Take pictures, sing, sleep, eat, bewitch. I guess I'm spoiled.
Chyba po raz pierwszy nie wsiadłam do kajaka. Ale to nic. Właściwie od trzech lat pływałam z chłopakami, którzy zabraniają mi wiosłować. A każą opalać się i odpoczywać. Robić zdjęcia, śpiewać, spać, jeść, czarować. Chyba jestem rozpieszczana.

so pale.Well, this year didn't happen so much, sorry. There won't be an incredibly exciting and hot story. But this's only because I was there definitely too short. Barely I left, I got a message that I should come back. Friends fed me with bacon, and parents with sausage. I played the judge, when the rest was playing volleyball. I hid under an umbrella, to not get tanned. I was swimming (considering that I don't know how) in the lake. I lay for an hour in a wooden structure (whatever it actually is). Ah, and I slept in tent with dog.
Cóż, w tym roku wiele się nie działo, wybaczcie. Nie będzie niesamowicie ciekawych i gorących historii. Ale to tylko dlatego, że byłam zdecydowanie zbyt krótko. Ledwo wyjechałam, a już dostałam wiadomość, że powinnam wrócić.
Znajomi karmili mnie boczkiem, a rodzice kiełbasą. Bawiłam się w sędzie, kiedy reszta grała w siatkówkę. Chowałam się pod parasolem, żeby się nie spalić. Pływałam (biorąc pod uwagę, że tego nie umiem) w jeziorze. Leżałam przez godzinę w drewnianej konstrukcji (czymkolwiek ona w rzeczywistości jest). Ah, no i spałam z psem.

 It was nice to come and meet a few new people.
Next year supposedly everything has to be moved to another location. Just when I'm going to bring friends. We'll not get there. ^-^"
Miło było przyjechać i poznać jeszcze kilka nowych osób.
Za rok ponoć wszystko ma być przeniesione w inne miejsce. Akurat wtedy, gdy mam zamiar zabrać ze sobą znajomych. Chyba nie dotrzemy na miejsce. ^-^"

 


1 comment:

Powered by Blogger.