Wanna be a Wannable - I'M BACK.

9/01/2017

When you read this post I'm probably sleeping after a tiring trip, or I'm lying on the beach with a drink in my hand. There are only two options. And how many other options awaits me in the coming days! What a great feeling to be unemployed again! And what a wonderful feeling to write for you a new post with the knowledge that I have actually nothing to write, because in August I hadn't have life even more than in July!
But I'll surprise you a little bit. There'll be a lot of music.
W momencie, w którym czytacie ten post, ja pewnie śpię po męczącej podróży, albo leżę na plaży z drinkiem w dłoni. Są tylko dwie możliwości. A ile możliwości czeka na mnie w najbliższych dniach! Cóż to za wspaniałe uczucie, być znów bezrobotnym! Cóż za wspaniałe uczucie móc pisać dla was posta ze świadomością, że w sumie nie mam o czym pisać, bo w sierpniu nie miałam życia jeszcze bardziej niż w lipcu!
Ale trochę was zaskoczę. Będzie dużo muzyki.

Music.

What happened this month in the music world was indeed a  shock. The boys from season two of Produce 101 started debuting - already at the beginning there was Samuel. Of course, Wanna One. The boy who sang SHINee's song (Yoo Hoe Seung) and later I started to liked him, came to N.Flying. Little boy (Woojin) also set up a kid's band (TheEastLight). Ah, HOTSHOT, just like NU'EST W had their comebacks as well. Who else? I'm sure that I omitted someone who also appeared in a new band. WHAT A MESS. But going chronologically:
To, co się działo w tym miesiącu w świecie muzycznym, to doprawdy szok. Chłopcy z drugiego sezonu Produce 101 zaczeli debiutować - już na wstępie Samuel. Oczywiście Wanna One. Chłopak, który śpiewał SHINee (Yoo Hoe Seung) i potem jednak go polubiłam, pojawił się w N.Flying. Mały chłopiec (Woojin) też założył jakąś dziecięcą kapelę (TheEastLight). Ah, HOTSHOT, podobnie jak i NU'EST W oczywiście mieli comeback. Kto jeszcze? Jestem pewna, że kogoś pominęłam, a też pojawił się w nowym zespole. URWANIE GŁOWY. Ale idąc chronologicznie:

1. AKMU - Dinosaur
At first I wasn't convinced at all to this song because it's not so Akdong Musician style. I prefer them in the classic version. But there is no denying that Dinosaur is catchy. And the music video is done very nicely.
Na początku w ogóle nie byłam przekonana do tej piosenki, bo jest tak bardzo nie w stylu Akdong Musician, że trochę nie wiedziałam o co chodzi. Wolę ich w klasycznej wersji. Ale nie da się zaprzeczyć, że Dinosaur jednak wpada w ucho. I teledysk jest bardzo ładnie zrobiony.2. SNUPER - album 유성 (SNUPER 4th Mini Album Repackage) 

3. ONF - ON/OFF
Pretty good debiut. Simply.
Całkiem w porządku debiut. Po prostu.

4. The Rose - Sorry
Even better debut. I'm glad that more bands like DAY6 are debuting. Plus the song is great. I really love it. Really really.
Jeszcze lepszy debiut. Cieszę się, że powstaje więcej kapel w stylu DAY6. Plus piosenka jest świetna. Kocham bardzo. Bardzo bardzo.5. Wanna One - album 1x1=1 (TO BE ONE)
My love for Ong Seongwoo is serious and true. I don't know where this boy was hiding for the whole time with such appearance.
Moja miłość do Ong Seongwoo to rzecz poważna i prawdziwa. Nie wiem, gdzie ten chłopak chował się z takim wyglądem.6. Weki Meki - I don't like your girlfriend
So another great debut! And again, related to Produce 101, because one of the singers in Weki Meki are my favorite Choi Yoojung and her colleague Kim Doyeon. I heard there's a small drama because Yoojung and Doyeon are the most popular and fans are only interested in them. But there's nothing wrong about this, since the girls were members of IOI, selected from 101 participants? Absolutely nothing. For me at the moment only they count, but it's because Yoojung was my favorite girl in the first season of PD101.
Czyli kolejny wspaniały debiut! I znów w temacie Produce 101, bo do Weki Meki należy moja ulubiona Choi Yoojung i jej koleżanka Kim Doyeon. Obiło mi się o uszy, że jest mała drama, bo Yoojung i Doyeon są najbardziej popularne i tylko nimi interesują się fani. Ale co jest w tym dziwnego, skoro dziewczyny były członkiniami IOI, wybranymi z 101 uczestników? Absolutnie nic. Dla mnie na chwilę obecną też liczą się tylko one, ale to dlatego, że Yoojung była moją ulubioną uczestniczką pierwszego sezonu.7. JJ Project - On&On내일, 오늘

8. Dreamcatcher - Wake Up

9. Maroon 5 - In Your Pocket

10. N.Flying - R U Ready? & 짠해
K-dramas.

I managed to finish only one drama and it's the Suspicious Partner, which is the production staring Ji Chang Wook, a famous Healer. As for a mature woman, I'll take the whole thing very seriously: Ji Chang Wook is really handsome. Should I write about it? Probably not. But that's exactly why I was watching this drama - to look at Healer. Or our attorney aka the prosecutor.
The whole thing was all right. I wasn't bored (not counting the last episode, which was actually about nothing). In the background and more than once in the leading role there were some serious crimes that made it into more than just a romance.
I give it such nice 7/10, that is exactly how much each decent drama gets from me. I try not to fall below 5 out of respect for creators who have worked hard on creating, and 10 get only best of the bests. For example Blood. Or Goblin.
Udało mi się skończyć tylko jedną dramę i jest nią Suspicious Partner, czyli produkcja w której główną rolę odegrał Ji Chang Wook - wspaniały Healer. Jak na dojrzałą kobietę przystało, całość ocenię bardzo poważnie: Ji Chang Wook jest naprawdę przystojny. Czy powinnam o tym pisać? Pewnie nie. Ale tak właśnie było, oglądałam tą dramę, żeby popatrzeć sobie na Healera. Czy też pana adwokata aka pana prokuratora.
Całość była całkiem w porządku. Nie nudziło mi się (nie licząc ostatniego odcinka, który był właściwie o niczym). W tle i niejednokrotnie w roli pierwszoplanowej pojawiały się poważne zbrodnie, które robiły z tego coś więcej niż tylko romansidło.
Daję temu takie mocne 7/10, czyli dokładnie tyle, ile dostaje ode mnie każda przyzwoita drama. Staram się nie schodzić poniżej 5 z szacunku dla twórców, którzy ciężko pracowali nad tworzeniem, a 10 dostają tylko i wyłącznie perełki. Taki Blood. Czy Goblin.
Youtube.

With the successive running after freshly released albums, I try to monitor youtube. And so here are a few things that I would like to share with you.
Firstly, definitely Ahn Jung Jae, who appeared in I Can See Your Voice and totally enchanted me. Not only me, but probably all the female part of the audience. Who knows, maybe male as well. See for yourself.
Ah, Jung Jae also recorded a few covers (including John Mayer's Neon) and released a piece with the famous guitarist Sung Ha Jung.
Wraz z sukcesywnym gnaniem za świeżo wydanymi albumami, starałam się monitorować youtube. I tak oto uzbierało się kilka rzeczy, którymi chciałabym się z wami podzielić.
Po pierwsze, zdecydowanie, Ahn Jung Jae, który pojawił się w I Can See Your Voice i całkowicie mnie oczarował. Zresztą nie tylko mnie, a pewnie całą damską część widowni. Kto wie, może i męską. Zresztą sami zobaczcie.
Ah, Jung Jae nagrał też kilka coverów (w tym Neon Johna Mayera) czy wypuścił kawałek ze znanym gitarzystą Sung Ha Jungiem.


And besides, the classic 1MILLION Dance Studio. This time two choreographies, but with the fact that one is actually the performance of the boyband to their own song.
A poza tym, klasycznie 1MILLION Dance Studio. Tym razem dwie choreografie, z tym, że jedna to właściwie występ zespołu do ich własnej piosenki.
Drama, guys, drama.

In August, unfortunately, two unpleasant things happened in the kpop world. I'm not even talking about breakup of main characters in Weightlifting Fairy (though I'm not sure it happened this month, or maybe earlier) but something completely different and very touching. Onew from SHINee has been accused of sexual harassment. Of course, the charges were dismissed and the boy cleaned up, because it eventually came out that he did nothing more but get drunk and catch a girl by the leg. Because she was dancing on some platform and he was trying to sit down.
Am I trying to justify him? Yes. I should have listened to the victims, but I sincerely believe that Onew wouldn't be able to touch anyone in public so in the club. You can tell me I don't really know him and I'm not able to say what he would do and what he wouldn't do. And that's ok, you are right. But how much has he suffered because the media made that simple case into SEXUAL HARASSMENT? He resigned from the role in k-drama, was removed from the group's recordings, and will not appear at the Tokyo Dome concerts. I'm really so sorry for him. Terribly. Tofu Leader and #SHINeesfive.
W sierpniu niestety wydarzyły się dwie nieprzyjemne rzeczy w kpopie. Nie mowa nawet o zerwaniu pary z Weightlifting Fairy (choć nie jestem pewna, czy to było w tym miesiącu, czy może jednak wcześniej), a o czymś zupełnie innym i bardzo bardzo dotykającym. Onew z SHINee został oskarżony o molestowanie seksualne. Oczywiście zarzuty zostały oddalone a chłopak oczyszczony, bo ostatecznie wyszło, że nie zrobił nic, oprócz upicia się i złapania jakiejś dziewczyny za nogę. Bo akurat tańczyła na podniesieniu, a on próbował usiąść.
Czy go usprawiedliwiam? Tak. Powinno słuchać się pokrzywdzonych, ale szczerze wierzę, że Onew nie byłby zdolny obmacywać kogokolwiek tak publicznie w klubie. Powiedzcie mi, że tak naprawdę go nie znam i nie jestem w stanie powiedzieć co by zrobił, a czego by nie zrobił. I bardzo dobrze, macie racje. Tylko ile on już wycierpiał z tego powodu, że media z prostej sprawy zrobiły MOLESTOWANIE SEKSUALNE? Zrezygnował z roli w k-dramie, został usunięty z nagrań zespołu, a ponadto nie pojawi się na koncertach w Tokyo Dome. Jest mi go naprawdę bardzo szkoda. Okropnie. Tofu Leader i #SHINeesfive.

Another surprising news is Hoya's sudden departure from Infinite. The rest of the boys decided to extend their contracts, only he didn't. It was depressing because he was the only boy I was interested in. Mainly through his participation in Hit The Stage and this beautiful performance with Choi Hyojin from 1M Dance Studio.
Kolejna zaskakująca wiadomość to nagłe odejście Hoya (nie odmieniam, bo głupio brzmi) z Infinite. Reszta chłopaków postanowiła przedłużyć swoje kontrakty, tylko on się wyłamał. To przygnębiające, bo był jedynym chłopakiem, którym w jakiś sposób się interesowałam. Głównie przez jego uczestnictwo w Hit The Stage i tym pięknym występem z Choi Hyojin z 1M Dance Studio.Life.

As I wrote in the beginning - in August not much happened. I was too busy with my work to work on anything else. Actually, during my last day at work I counted that in August I had a total of 5 days off. Five days. And for example I worked non-stop 9 days in a row. Well... about the work I will write about it again later. Yes, to regularly remind myself of the pain and suffering, and to enjoy my freedom.
I managed to go to my cousin's birthday which was held in a forester's lodge, where I was playing in LARP when I was much younger. Girls as usual were too good for me and I felt like I it was my birthday tbh.
And that's all about it. I promise that I'll come to you with more and more interesting posts! See ya next time!
Jak już napisałam na początku - w sierpniu wiele się nie działo. Byłam zbyt zajęta pracą, żeby zajmować się czymkolwiek innym. Właściwie w trakcie mojego ostatniego dnia policzyłam, że w sierpniu miałam całe 5 dni wolnego. Pięć dni. A przykładowo pracowałam non-stop 9 dni pod rząd. Cóż... o pracy jeszcze kiedyś będę pisać. Tak, żeby sobie regularnie przypominać ten ból i cierpienie, oraz cieszyć się wolnością.
Udało mi się jednorazowo wyrwać na urodziny kuzynki, które organizowane były w leśniczówce, w której za młodych lat grywałam w LARPa. Dziewczyny jak zwykle były dla mnie zbyt dobre i czułam się, jakbym to ja miała urodziny. 
I to właściwie tyle. Obiecuję, że będę do was przychodzić z coraz to ciekawszymi postami! Do następnego!

No comments:

Powered by Blogger.