Partnership

July 30, 2018
I am open to commercial collaboration such as sponsored entries and trips, contests or participation in organized events. This cooperation may involve my blog, facebook or instagram.
Jestem otwarta na współpracę komercyjną taką jak wpisy i wyjazdy sponsorowane, konkursy czy udział w organizowanych wydarzeniach. Współpraca ta może angażować mój blog, facebook lub instagram.

My blog is read mostly by women aged 18-24 who are interested in art, beauty and entertainment and half of them is living in Poland. Due to this fact blog is written in Polish and English, reaching a wider audience.
Czytają mnie głównie kobiety w wieku 18-24 lat interesujące się sztuką, urodą i rozrywką, z czego połowa z nich mieszka w Polsce. W związku z tym blog prowadzony jest w języku polskim i angielskim, trafiając w ten sposób do szerszego grona odbiorców.

Each action is priced separately, depending on its character.
Każda akcja wyceniana jest osobno w zależności od jej charakteru.

e-mail: lisakyasarintenshi@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.