How have I got my BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF tickets?

February 27, 2019

Together with my ARMY squad (half of WAKEY Dance Crew and Olasbannanas, that is a total of 4 people), just after the announcement of the world tour (and the world in which Europe does exist!) by BTS in 2018, we unanimously decided to go to one of those concerts. Initially, we thought about Berlin, because it's closer and easier to arrange transport, but my love for London probably convinced the rest of the group and eventually we decided to fight for England as well. And the fight was long and unjust, nobody cared about our decision. Even we didn't.
Razem z moim ARMY squadem (liczącym połowę WAKEY Dance Crew i Olasbannanas, czyli łącznie aż 4 osoby), tuż po ogłoszeniu światowej (i to świata, w którym istnieje Europa!) trasy koncertowej przez BTS w 2018 roku, jednogłośnie postanowiłyśmy pojechać na któryś z koncertów. Początkowo myślałyśmy o Berlinie, bo jest bliżej i łatwiej załatwić transport, ale moja miłość do Londynu chyba przekonała resztę grupy i ostatecznie zdecydowałyśmy się także walczyć o Anglię. A walka była długa i niesprawiedliwa, więc nikogo nie obchodziły nasze postanowienia. Nawet nas przestały.

The situation was quite clear - three of us tried to book specific tickets from my two accounts on the ticketmaster. I can't tell you which one exactly, but it was purely about financials. We came up with the idea that we'd like to spend a maximum of 700PLN (or something like that), so we targeted the two best sectors at these prices. Me on my one account, the other two on the other account of mine. Fal used her own profile.
Everything happened exactly on June 1, nine months ago, so you have to forgive me if I accidentally mess up something because I don't have that intention. I just suck a little bit with regularity and should deal with the topic a long time ago at first place. But look, the new BTS LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF tour is also a good reason to publish these antiques!
Sprawa była dość jasna - trzy z nas próbowały z moich dwóch kont na ticketmasterze zarezerwować konkretne bilety. Nie powiem wam już, które konkretnie, ale chodziło czysto o sprawy finansowe. Wymyśliłyśmy sobie, że wydajemy maks. 700zł (czy jakoś tak), więc celowałyśmy w dwa najlepsze sektory w tych cenach. Ja na jednym koncie, pozostała dwójka na drugim. Fal korzystała ze swojego własnego profilu.
Wszystko miało miejsce dokładnie 1. czerwca, czyli dziewięć miesięcy temu, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli przez przypadek coś pomieszam, bo nie miałam takiego zamiaru. Po prostu trochę ssę z regularnością i powinnam zająć się tematem już dawno temu. Ale popatrzcie, nowa trasa koncertowa BTS LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF to także dobry powód do publikacji tych staroci!


As I mentioned - sales started on June 1 (probably) at 9 in the UK and 10 in the rest of the European world. So for me, in Germany. We bravely fought for our tickets, but when we couldn't get anything for London, and the page with tickets to the concert in Berlin was refreshed the hundredth time, the motivation in the group started falling. The group crumbled, returned to their daily duties, and I just watched how tickets worth 170 pounds suddenly started being resolded for three times this sum. I think we gave up.
However, all the time I supervised the situation. I followed threads on twitter, checked if someone was re-solding tickets, or if the ticketmaster didn't drop the next seats. And attention - after a full day of waiting and tension, sitting in the bus from my charming town to Krakow, Fal wrote to me that there was a drop. I quickly went to the website, chose two tickets, AND IT TURNED OUT THERE INDEED WERE TWO TICKETS WAITING FOR ME, I didn't even wonder how much they cost, where they are and whether we can afford it, I only quickly paid and kept my fingers crossed so that my internet wouldn't disappear . Here is the story of my heroic fight for tickets.
Jak wspomniałam - sprzedaż ruszała 1. czerwca (bodajże) o godzinie 9 w UK i o 10 w reszcie świata europejskiego. Czyli dla mnie w Niemczech. Dzielnie walczyłyśmy o nasze bilety, ale gdy nie udało nam się nic zdobyć na Londyn, a stronę z wejściówkami na koncert w Berlinie odświeżałyśmy już setny raz, motywacja w grupie spadała. Grono nam się wykruszało, wracało do swoich codziennych obowiązków, a ja tylko obserwowałam, jak nagle bilety warte 170 funtów, odsprzedawane są za trzykrotność tej sumy. Chyba się poddałyśmy.
Cały czas jednak nadzorowałam sytuację. Śledziłam wątki na twitterze, sprawdzałam, czy ktoś przypadkiem nie odsprzedaje biletu, albo czy ticketmaster nie zrobił dropa z kolejnymi miejscami. I uwaga - po całym dniu pełnego oczekiwania i napięcia, siedząc już w busie z mojej uroczej miejscowości do Krakowa, napisała do mnie Fal, że był drop. Szybciutko weszłam na stronę, wybrałam dwa bilety, OKAZAŁO SIĘ, ŻE FAKTYCZNIE, SĄ DLA MNIE DWA BILETY, nawet nie zastanawiałam się, ile one kosztują, gdzie są i czy nas stać, tylko szybciutko zapłaciłam i trzymałam kciuki, żeby nagle nie zniknął mi zasięg. Oto opowieść mojej bohaterskiej walki o bilety.

At the beginning I wrote that there were four of us, but Fal was buying tickets on her own. And I don't know how she did it, but she got it for a concert in London and for Berlin as well. Bravo! I, however, panicked a little when I could make any choice. I was scared that the system would go crazy. I was afraid there won't be even two tickets left! Blindly, I chose two tickets and I managed to  to buy them. One of us didn't go to concert, but at least she saw BTS when the boys were still bulletproof.
Na początku napisałam, że byłyśmy w tym we cztery, jednakże Fal kupowała wejściówki na własną rękę. I nie wiem, jak ona to zrobiła, jaki pakt z kim i kiedy zawarła, ale udało jej się kupić bilety i na koncert w Londynie, i na koncert w Berlinie. Brawo! Ja natomiast trochę spanikowałam, gdy zauważyłam, że mogę dokonać jakiegokolwiek wyboru. Przestraszyłam się, że system zwariuje i nie znajdzie trzech miejsc obok siebie. Balam się, że nie będzie takich nawet dwóch! W ciemno strzeliłam w dwa miejsca i właśnie dwa bilety udało mi się kupić. Jedna z nas nie pojechała na koncert, ale przynajmniej widziała BTS, gdy chłopcy wciąż jeszcze byli kuloodporni.


But it's time for advice, because you may be going to buy tickets for the first time and you don't know about some things c:
Ale czas na rady, bo może rzucacie się na kupowanie biletów po raz pierwszy i nie wiecie, o niektórych sprawach c:

1. Use ONLY OFFICIAL sites. Ticketmaster is okay, Stubhub is very not okay.
2. Set up your account in advance and if it's possible - add your address and payment method right away. If you can enter the number of your card, don't hesitate. It saves you time and nerves that you will write something wrong and lose your reservation.
3. Keep in mind that site will crack, and when it starts working again, all tickets are sold out. I'm not joking.
4. To at least secure a little bit in regards t point three, use at least two different electronic devices (computer, phone, tablet, etc), preferably connected to different internet. And minimize data transfer by closing all tabs. You want everything to flutter like a razor on shaved legs.
5. The limit of tickets that can be purchased at one time will probably be 4, although it should be announced earlier.
1. Korzystajcie TYLKO z OFICJALNYCH stron. Ticketmaster jest okay, Stubhub jest bardzo nie okay.
2. Załóżcie sobie wcześniej konta, a jeżeli istnieje taka możliwość - od razu dodajcie swój adres i metodę płatności. Jeżeli możecie wpisać numer swojej karty płatniczej, to się nie wahajcie. Oszczędzi wam to czasu i nerwów, że coś źle przepiszecie i stracicie rezerwację.
3. Nastawcie się na to, że strona się zawiesi, a jak znów zacznie działać, wszystkie bilety będą wyprzedane. Nie żartuję.
4. Żeby choć trochę zabezpieczyć się przed punktem trzecim, korzystajcie z przynajmniej dwóch różnych urządzeń elektronicznych (komputer, telefon, tablet, etc), najlepiej podpiętych do różnych internetów. I zminimalizujcie przesyłanie danych przez zamknięcie wszystkich kart. Chcecie, żeby wszystko wam śmigało jak maszynka po ogolonych nóżkach.
5. Limit biletów, które można jednorazowo zakupić, zapewne będzie wynosił 4, choć powinno być to wcześniej ogłoszone.

6. It's hard to say whether it's better to refresh the page or wait for it to refresh itself - everyone has their own opinion on this topic. As for me, you can boldly refresh.
7. Don't buy tickets on "authorized sites" for resale. The companies buy gigantic pools of places, and then sell them at least twice more on portals like ebay or so. I also don't recommend searching on eBay or anywhere else like that actually. Buying second-hand tickets is generally very dangerous. If you want to play with it, do a good research, keep up to date with all the photos and offers uploaded to the internet and look mainly on twitter and Facebook events. There are also people who will be able to help you - don't be afraid to ask anything, if you are worried that someone may be trying to trick you.
8. Referring to the seventh point - all transactions on paypal to strangers have ALWAYS to be done by goods & services, not by friends & family. In the first case, in the event of a fraud you will be able to appeal and recover money (I don't know if the entire amount, but certainly a significant part of it!). When it comes to friends & family - you'll probably lose all your money.
9. Do not set yourself for any specific seats. Life will verify your plans and funds on your account.
10. A small request from me - don't hate anyone just because he managed to buy tickets and you didn't. And vice versa.
6. Ciężko powiedzieć, czy lepiej odświeżać stronę, czy czekać, aż sama się odświeży - każdy ma w tym temacie swoją własną opinię. Jak dla mnie, śmiało możecie odświeżać.
7. Nie kupujcie biletów na "autoryzowanych stronach" do sprzedawania biletów z drugiej ręki. Firmy wykupują gigantyczne pule miejsc, a potem sprzedają je przynajmniej dwukrotnie drożej na portalach typu nasze polskie Allegro. Nie polecam też szukania na ebayu czy gdziekolwiek indziej. Kupowanie biletów z drugiej ręki jest ogólnie bardzo niebezpieczne. Jeżeli już chcecie się w to bawić, zróbcie porządny research, bądźcie na bieżąco z wszystkimi zdjęciami i ofertami wrzucanymi do internetu i szukajcie głównie na twitterze i fejsbukowych wydarzeniach. Tam też są ludzie, którzy będą w stanie wam pomóc - nie bójcie się o nic pytać, jeżeli martwicie się, że ktoś próbuje was oszukać.
8. Nawiązując do punktu siódmego - wszelkie transakcje na paypalu do nieznajomych ZAWSZE wykonujcie przez goods & services, nie przez friends & family. W pierwszym przypadku, w razie oszustwa będziecie w stanie się odwoływać i odzyskać pieniądze (nie wiem, czy całą kwotę, ale na pewno jej znaczną część!). Jeżeli chodzi o friends & family - prawdopodobnie stracicie wszystkie swoje pieniądze.
9. Nie nastawiajcie się na żadne konkretne miejsce. Życie zweryfikuje wasze plany i środki na koncie.
10. Mała prośba ode mnie - nie hejtujcie nikogo tylko dlatego, że jemu udało się kupić bilety, a wam nie. I odwrotnie.

This year I'm not going to a BTS concert in England neither in France, because... I fly to Korea a month later. It would be difficult to combine financially. But I keep my fingers crossed for all of you who are going to fight this Friday, March 1!
W tym roku nie wybieram się na koncert BTS w Anglii czy Francji, gdyż... lecę miesiąc później do Korei. Ciężko byłoby to połączyć finansowo. Ale trzymam kciuki za was wszystkich, którzy mają zamiar stanąć do walki już w ten piątek, 1. marca!


my bts in berlin experience

No comments:

Powered by Blogger.