A little bit about Jonghyun, my tattoo, books and other stuff.

December 30, 2017

A few days ago I asked you on my fanpage, would you rather read a summary of December or a summary of the year. Only my lovely Okcia Pokcia answered, choosing both. So there will be both. Let's go.
Kilka dni temu zapytałam was na fanpage'u, czy wolelibyście przeczytać podsumowanie grudnia, czy podsumowanie roku. Odpowiedziała mi tylko moja kochana Okcia Pokcia, wybierając oba. Więc będą oba. To lecimy.


Music.


I don't feel like I need to track new discs lately. Of course, I do it, but I don't pay much attention to anything. I assume that I become more critical with age. Without checking, I bet I have something around 5 songs for this month. Now, let's check it.
Nie mam ostatnio potrzeby śledzenia nowych płyt. Oczywiście, robię to, ale jakoś nic specjalnie nie zwraca mojej uwagi. Zakładam, że staję się bardziej krytyczna wraz z wiekiem. Nie sprawdzając, obstawiam, że mam jakieś 5 piosenek na ten miesiąc. A teraz sprawdźmy.

1. DAY6 - album Moonrise
Last DAY6's album for this year and for the next six months. They were releasing two singles every month. In June and December they collected them in whole albums (Sunrise and Moonrise), adding a few other, yet unknown songs. The album isn't amazing but it contains some great songs. Including two pieces which I'm going to mention just now.
Better Better is not as good as October's I Need Somebody but let's be honest, I wouldn't write about it if I wasn't listening to it over and over again.
Ostatni album DAY6 w tym roku i na najbliższe pół roku. Co miesiąc wydawali dwa single. W czerwcu i grudniu zebrali je w całe albumy (Sunrise i Moonrise), dorzucając po kilka innych, jeszcze nie znanych piosenek. Album nie jest niesamowity, ale zawiera kilka świetnych kawałków. W tym te dwa, o których zaraz będzie mowa.
Better Better nie jest tak dobre jak październikowe I Need Somebody, ale powiedzmy sobie, że nie pisałabym tu o tym, gdybym nie słuchała tego w kółko.I'm not going to talk about the songs already released in the last five months (ie ten out of eighteen). From the new ones, I also liked Colors (Final Ver.), 태양 처럼 (Final Ver.), 이상하게 계속 이래 (Final Ver.), 좋아 합니다 (I Like You) (a single for December, which is too boring for me but at least has some interesting accents). I also liked I Loved You (from September). The first three songs are only available on CD.
Nie poruszam tematu piosenek już wydanych w przeciągu ostatnich pięciu miesięcy (czyli dziesięciu z osiemnastu). Z nowych, spodobało mi się też Colors (Final Ver.), 태양처럼 (Final Ver.), 이상하게 계속 이래 (Final Ver.), 좋아합니다 (I Like You) (czyli singiel na grudzień, który jest dla mnie za nudny, ale przynajmniej ma ciekawe akcenty). Poniekąd polubiłam też I Loved You (z września). Trzy pierwsze piosenki dostępne są tylko na CD.


2. SM STATION (Eunhyuk, Heechul, Shindong, Solar) - 짬에서 나오는 바이브 (Charm of Life)
I'm particularly delighted with Eunhyuk's initial rap. It basicaly comes down to "ok, I came to you today, because I wanted to boast of cooperation that only idols can do, ok, this is Shindong, ok, this is Heechul, ok, it's Solar." Amazing.
Jestem szczególnie zachwycona początkowym rapem Eunhyuka. Tak w skrócie sprowadza się on do "ok, przyszedłem do was dzisiaj, bo się chciałem pochwalić współpracą, którą mogą robić tylko idole, ok, to jest Shindong, ok, to jest Heechul, ok, to jest Solar". Boskie.
3. The Used - Liar Liar (Burn in Hell), Hospital and Iddy Biddy

4. B.A.P - B.A.P 8th Single Album `EGO`
With an emphasis on Hands Up and Think Hole. Moondance is ok, but without revelations.
Z naciskiem na Hands Up i Think Hole. Moondance jest ok, ale bez rewelacji.


5. 20 Years of Age - On the Turn
I can't get it anywhere.
Nigdzie nie mogę tego dostać.To already mentioned songs, I'd like to add KARD'S INTO YOU, because it's better than their promoted song, PENTAGON'S RUNAWAY and Taemin's Door. I think that's all.
Do wspomnianych utworów dorzucę INTO YOU KARD, bo jest lepsze od ich promowanej piosenki, RUNAWAY PENTAGON i Door Taemina. Wydaje mi się, że to wszystko.SW & other deaths.


As you already know, on Thursday before Christmas I went with the gnomes to watch Star Wars. I marched to a screening with a SW shirt and food in my bag, as a true fan. I wrote about everything here. Ah, if some girl was commenting everything from the last row, it was me. Cheers.
Jak już wiecie, w czwartek przed świętami wybrałam się z gnomami na Gwiezdne Wojny. Pomaszerowałam na seans w koszulce ze SW i jedzeniem w torebce, jak na wiernego fana przystało. O wszystkim napisałam tutaj. Ah, jeżeli jakaś dziewczynka cały czas komentowała wam wszystko z ostatniego rzędu, to byłam ja. Pozdrawiam.


I'm recently being more aware of the fact that in two weeks my exams will start, and there are more  books to read (those for classes, I don't mention mine) than less every day.
Of those that I liked more, I can name Like Eating a Stone: Surviving the Past in Bosnia by Wojciech Tochman and Obwód głowy (I couln't find English title of that) by Włodzimierz Nowak. The first about the consequences of the war in Bosnia and Herzegovina (with focus on population resettlement and identification of bones), the second about Polish-German relations and the Germans themselves after the Second World War. They also didn't have easy.
Books by Tochman and Nowak are reportages. For half my life, I was told that reportiages are a difficult matter and I shouldn't even look at that. Surprise. The genre is very pleasant to read and write.
Jestem ostatnio mocno uświadamiana, że za dwa tygodnie zaczynają mi się egzaminy, a książek do przeczytania (tych na zajęcia, nie wspominam o moich) z każdym dniem jest więcej niż mniej.
Z tych, które jakoś bardziej mi się spodobały, mogę wymienić Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana i Obwód głowy Włodzimierza Nowaka. Pierwsze o konsekwencjach wojny w Bośni i Hercegowinie (ze skupieniem na przesiedlaniu ludności i identyfikowaniu kości), drugie o relacjach polsko-niemieckich i samych Niemcach po drugiej wojnie światowej. Oni też nie mieli łatwo.
Książki Tochmana i Nowaka to reportaże. Przez pół życia wmawiano mi, że reportaże to ciężkie sprawy i nie powinnam się za to brać. Niespodzianka. Gatunek jest bardzo przyjemny i do czytania, i do pisania.

These deaths in this part accidentally refer to the next part. I didn't do it on purpose.
Te śmierci w tej części przypadkowo nawiązują do następnej części. Nie zrobiłam tego celowo.

Ah, I would have forgotten! If you like the climate of films created by Tim Burton, be sure to watch this short animation!
Ah, całkiem bym zapomniała! Jeżeli lubicie filmy klimatu Tima Burtona, koniecznie obejrzyjcie tę krótką animację!

171218.


I'm still not ready to talk about it, because it's too unreal to me. Especially when SM released a song a moment ago, which Jonghyun took part in. And it's also well known that he has prepared a CD and a music video for his January comeback. However, it is not known what they will do about it.
But I know what I do every time when I'm hit by the idea that Jonghyun is gone. Or when I see SHINee.
Wciąż nie jestem w pełni gotowa rozmawiać na ten temat, bo jest to dla mnie zbyt nierealne. Zwłaszcza, gdy chwilę temu SM wypuściło piosenkę, w której Jonghyun brał udział. I też dobrze wiadomo, że przygotował płytę i teledysk na swój styczniowy comeback. Nie wiadomo natomiast, co z tym zrobią.
Ja natomiast wiem, co robię za każdym razem, gdy uderza mnie myśl, że Jonghyuna już nie ma. Albo gdy widzę SHINee.

Nobody officially knows about it, but it seems everyone already knows. Yes, I did a tattoo. Masia, my almost roommate at the time of high school, and now a tattoo artist, said that this is one of the most surprising events of this year. Why? Because I'm not getting close to needles. I'm afraid of them. And I'm sensitive to pain. I'm weak at the sight of blood.
Is it related to Jonghyun? Of course it is.
Niby jeszcze nikt o tym nie wie, ale wiedzą już wszyscy. Tak, zrobiłam sobie tatuaż. Masia, moja niemalże współlokatorka za czasów liceum, a obecnie tatuatorka, stwierdziła, że to jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń tego roku. Dlaczego? Bo ja się nie zbliżam do igieł. Boję się ich. I jestem wrażliwa na ból. Robi mi się słabo na widok krwi.
Czy ma to związek z Jonghyunem? Oczywiście.Life.


I have already written that this month I danced with WDC-S on Xmascon. Link here, of course. But this wasn't the end of December, not even the the beginning.
Napisałam już, że w tym miesiącu zatańczyłam razem z WDC-S na Xmasconie. Link tutaj, oczywiście. Ale nie tym się grudzień kończył, a tym bardziej nie tym zaczynał.

Because December started with the MediaTory's gala. Mana was supposed to write a post about it, but something's not going on.
MediaTory are Student Journalism Awards, so as the name suggests, awarded by students to the best Polish journalists. A very inspiring and interesting event. I managed to get a great place, just behind the nominees, thanks to the fact that Mana was in the organization. But she still didn't write about it. I don't understand.
Bo grudzień rozpoczął się galą MediaTory. Mana miała o tym napisać post, ale coś jej nie idzie. 
MediaTory to Studenckie Nagrody Dziennikarskie, jak nazwa wskazuje, przyznawane przez studentów najlepszym polskim dziennikarzom. Bardzo inspirujące i ciekawe wydarzenie. Udało mi się dostać super miejsca, tuż za nominowanymi, dzięki temu, że Mana była w organizacji. Ale dalej nie napisała o tym posta. Nie rozumiem.Looking at the calendar, the next interesting events may be trips to hospitals scattered around Krakow, visits to the court, libraries, birthday meetings and rehearsals. December was so full of all that I don't know when I found time for myself.
And, in addition, to record Christmas carols! You can listen to them on my and Kamila's fanpage. I recommend it, because why should I not recommend it. c:
For this, I normally worked, I normally went to classes and normally tried to prepare for exams. It will only get worse. It stresses me a little bit. And I rarely complain about anything.
Patrząc w kalendarz, następnymi ciekawymi wydarzeniami mogą się okazać wyjazdy do szpitali porozrzucanych po Krakowie, wizyty w sądzie, bibliotekach, spotkania urodzinowe i próby. Grudzień miałam tak napakowany tym wszystkim, że nie wiem, kiedy znalazłam czas dla siebie.
A ponadto, na nagrywanie kolęd! Możecie sobie ich posłuchać na fanpage'u moim i Kamili. Polecam, bo czemu miałabym nie polecać. c:
Do tego, normalnie pracowałam, normalnie chodziłam na zajęcia i normalnie starałam się przygotowywać na zaliczenia. Będzie tylko gorzej. Trochę mnie to stresuje. A ja rzadko się żalę.

December was hard. Three people died in my surroundings. One is gone. The exams began. The long strokes of the razor ached. I'm waiting for the end of this year. And I remain positive, because only so I will be able to survive.
Grudzień był ciężki. Trzy osoby w moim otoczeniu umarły. Jedna odeszła. Zaczęły się zaliczenia. Dłuższe pociągnięcia maszynki bolały. Czekam na koniec tego roku. I pozostaję pozytywna, bo tylko tak będę w stanie sobie poradzić.


I didn't want the ending to sound so depressing. D:
I'm not hiding that, indeed, December was like that. The first week I was banging my head against the wall, the second one all happy I was going for candy coffee, in the third I lost my will to live, and in the fourth I didn't even have time to think about how I feel. It won't be more private.
Nie chciałam, żeby to zakończenie brzmiało tak depresyjnie. D:
Nie ukrywam, że jednak grudzień taki był. Pierwszy tydzień waliłam głową w ścianę, drugi cała w skowronkach chodziłam na cukierkową kawę, w trzecim straciłam chęci do życia, a w czwartym nie miałam nawet czasu pomyśleć nad tym, jak się czuję. Bardziej prywatnie już nie będzie.

Taking advantage of the opportunity, I'd like to wish you all the best in the new, coming 2018. A year ago, I decided that 2017 will be a breakthrough year, because I will eventually grow up with my twenty years. Was it? Definitely was. But I'll write about it in the summary of the year. I'll take care of it right after finishing these sentences, because ordering all this will take me a few hours. And because we're seeing each other for the last time, have fun tomorrow. I hope we'll meet again. c:
Korzystając z okazji, chciałabym wam jednak życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym, nadchodzącym 2018 roku. Rok temu postanowiłam sobie, że rok 2017 będzie przełomowy, bo w końcu będę dorosła ze swoimi dwudziestoma latami. Czy był? Zdecydowanie tak. Ale o tym napiszę w podsumowaniu roku. Zabiorę się za nie zaraz po skończeniu tych zdań, bo uporządkowanie tego wszystkiego zajmie mi kilka godzin. A z racji tego, że widzimy się już po raz ostatni, bawcie się dobrze jutro. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. c:

No comments:

Powered by Blogger.