My top 8 songs from Glee.

October 24, 2017

Glee has ended centuries ago, and if you multiply centuries with 6 seasons, then you'll get the number of songs sung on the show. Some are weaker, others are better. And yet, rest are the pearls that live in my heart and I can not throw them away. Of course, there are many more covers that I like to listen to (like Sing by My Chemical Romance or Fix it sung by Coldplay). There are also those that I would like to post, but I can't include them by their emotional load (everything included in Finn's death episode, especially Rachel's song). Glee is a beautiful series, so let's look at the top 8 equally beautiful songs.
Glee skończyło się już wieki temu, a jeżeli pomnożycie wieki przez 6 sezonów, to wyjdzie wam ilość piosenek zaśpiewanych w serialu. Jedne są słabsze, inne lepsze. A jeszcze inne, to perełki, które zamieszkały w moim sercu i nie potrafię ich wyrzucić. Oczywiście, jest dużo więcej coverów, których lubię słuchać (chociażby Sing My Chemical Romance czy Fix it Coldplaya). Są też takie, które chciałabym zamieścić, ale nie jestem w stanie ich włączyć przez ich ładunek emocjonalny (wszystko zawarte w odcinku ze śmierci Finna, zwłaszcza piosenka Rachel). Glee to piękny serial, więc spójrzmy na top 8 równie pięknych piosenek.


#8.

A song written specifically for Glee, featured in the finale of the second season. Singed by Rachel and Finn. At that time, the plot revolved around this relationship.
Piosenka napisana specjalnie na potrzeby Glee, zamieszczona w finale drugiego sezonu. Zaśpiewana przez Rachel i Finna. Wtedy jeszcze fabuła kręciła się głównie wokół tego związku.
#7.

William Schuester and Holly Holiday's duo (with Artie and New Directions). At that time, I knew more or less the correct lyrics of Rihanna and where Singin in the rain came from. I couldn't dislike this mashup.
Duet Williama Schuestera i Holly Holiday (z Artie'm i New Directions). Już wtedy mniej więcej wiedziałam, jaki jest poprawny tekst utworu Rihanny i skąd pochodzi Singin in the rain. Nie mogłam nie polubić tego mashupu.
#6.

The series has always been up to date with all the news, and I remember that I wasn't disappointed. Of course, it's romance-breakup themed again, this time with the involvement of four couples. It's impossible to hide that Rachel always had problems. And beautiful voice.
Serial zawsze był na bieżąco z wszelkimi nowościami i pamiętam, że tym mnie nie zawiódł. Oczywiście, znów podłoże romantyczno-breakup'owe, tym razem z zaangażowaniem aż czterech par. Nie da się ukryć, że Rachel zawsze miała jakieś problemy. I piękny głos.
#5.

I'm a fan of Grease, and especially this song. Again, a lot of references to the "earlier generation" of the notorious choir. Well... you better shape up, cause I need a man.
I personally prefer the Finn and Rachel's version, and the shots from the first episode of the first season even more keep my satisfied.
Jestem fanką Grease, a w szczególności tej piosenki. Znów mnóstwo nawiązań do "wcześniejszego pokolenia" osławionego chóru. Cóż... you better shape up, cause I need a man.
Osobiście wolę wersję Finna i Rachel, a przebitki z pierwszego odcinka pierwszego sezonu jeszcze bardziej keep my satisfied.#4.

A little ironic is that Demi Lovato herself appeared in the show. But it was in the fifth season, so after the cover's release, but still. Of course, sung by Rachel, watched by Finn.
Trochę ironiczne jest to, że w serialu pojawiła się sama Demi Lovato. Dopiero w piątym sezonie, więc po wydaniu coveru, ale wciąż. Oczywiście, śpiewane przez Rachel, obserwowane przez Finna, a jakże.#3.

One of the saddest songs, though not sad at all. I have such associations with it. I remember one of the characters from The House of Night series committed suicide listening to this cover. True, I don't remember if it was a suicide, or if some dark powers accidentally forced him to do so. I'm sorry if you just read a spoiler.
Jedna ze smutniejszych piosenek, choć wcale smutna nie jest. Mam z nią po prostu takie skojarzenia. Pamiętam, że jedna z postaci z cyklu Dom Nocy popełniła samobójstwo przy tym coverze. Co prawda, nie pamiętam, czy było to samobójstwo, czy jakieś ciemne moce przypadkiem jej do tego nie zmusiły. Przykro mi, jeżeli właśnie przeczytaliście spoiler.#2.

Treasure of the second season. Thanks to this song I learned what MAC is. Not to mention that you have to love yourself the way you are. And tell me that the series doesn't teach the youth.
Skarb drugiego sezonu. Dzięki tej piosence dowiedziałam się, czym jest MAC. Nie wspominając o tym, że trzeba kochać siebie takim, jakim się jest. I powiedzcie mi, że seriale nie uczą młodzieży.#1.

And finally my absolute favorite. Inside I probably just love boysbands. Especially old ones, and those things two in one. And you know what? I'm more of a Finn and Will than NSYNC and Backstreet Boys fan. Or maybe it's just Glee in general?
I w końcu mój absolutny ulubieniec. Wewnętrznie chyba po prostu kocham boysbandy. Szczególnie takie stare, a już w ogóle takie dwa w jednym. I wiecie co? Jestem większą fanką Finna i Willa niż NSYNC i Backstreet Boys. A może generalnie Glee?And what are your favorite covers made by Glee? Of course, except for the ones I have already mentioned, because I'm sure you love them too.
A jakie są wasze ulubione covery zrobione przez zespół Glee? Oczywiście oprócz tych, o których już wspominałam, bo jestem pewna, że też je kochacie.

No comments:

Powered by Blogger.