Make your own k-pop calendar! ♬

January 26, 2016

Annyeong!
Some time ago the season for buying Season's Greetings, or in other words packages straight from music labels with calendars, schedulers, photobooks and other goods for 2016, began. And all this with the logo of our beloved group and faces of bias on every other side. The price of such packets is about 30 dollars so a little bit more than 120 PLN. Of course + delivery costs from South Korea.
Every year I tell myself that the next time I'll definitely invest in a box of SHINee, but when later I see that SM has once again used the same template for all of its artists, I'm giving up.
Annyeong!
Jakiś czas temu zaczął się sezon na kupowanie Season's Greetings, czyli paczek prosto od wytwórni muzycznych z kalendarzami, terminarzami, photobookami i innymi goodsami na 2016 rok. A wszystko to z logiem ukochanego zespołu i twarzami biasa na co drugiej stronie. Cena takiej paczuszki to około 30 dolarów, czyli trochę ponad 120zł. Oczywiście + koszty przesyłki z Korei Południowej.
Co roku wmawiam samej sobie, że następnym razem definitywnie zainwestuję w pudełko od SHINee, ale gdy później widzę, że SM po raz kolejny zastosowało identyczny szablon dla wszystkich swoich artystów, rezygnuję.

Fortunately, the content of each of these packets is fairly readily available on the internet and people often before buy the box, check what they can expect. Few of them, however, falls on it to take advantage of available materials and create own calendar.
You guessed it, we will do SHINee's one tonight. For each month there were two pictures, so I chose the ones that I liked more.
What do we need?
Na szczęście, zawartość każdej z tych paczek jest dość szybko dostępna w internecie i ludzie często przed zakupem, sprawdzają czego mogą się spodziewać. Niewielu z nich jednak wpada na to, żeby wykorzystać udostępnione materiały i stworzyć swój własny kalendarz.
Jak się domyślacie, zajmiemy się SHINee. Na każdy miesiąc przeznaczono dwa zdjęcia, więc wybrałam te, które bardziej mi się podobały.
Czego będziemy potrzebować?Musicians have plenty of binded music notes that on 98% they will not need anymore and hence I took a little harder piece of paper and foil and as you'll see later - also rings, which are used to bind.
Ribbon of course was matched to the color of fandom and as I already mentioned - 12 sheets of twelve months have been chosen very subjectively and they come from Season's Greetings for 2016. You'll also need scissors, hole punch, optional adhesive tape, a marker, something to decorate (here stickers), and the rest of the paper is the sequel to the organization for this year. c:
Muzycy mają mnóstwo zbindowanych nut, których na 98% nie będą nigdy więcej potrzebować i stąd właśnie wzięłam trochę twardszą kartkę i folię, a jak później zobaczycie - także kółka, które używane są do bindowania.
Wstążka oczywiście została dopasowana do koloru fandomu i jak już wspomniałam - 12 kartek z dwunastoma miesiącami wybrałam bardzo subiektywnie i pochodzą one z Season's Greetings na 2016 rok. Potrzebne także będą nożyczki, dziurkacz, opcjonalnie taśma klejąca, marker, coś do ozdoby (tutaj naklejki), a reszta papierów to ciąg dalszy organizacji na ten rok. c:
In all helped me my brave assistant, because I'm hopeless in creating beautiful things, it happens.
The first thing we do is of course make holes by puncher on sheets from both sides. We made two holes overlapping to each other to be able later put in there rings to make everything turn.
We wszystkim pomogła mi moja dzielna pomocnica, bo jestem beznadziejna w tworzeniu ładnych rzeczy, bywa.
Pierwszą rzeczą jaką robimy jest oczywiście podziurawienie kartek dziurkaczem z dwóch stron. Zrobiłyśmy dwie dziurki nachodzące na siebie, żeby móc później wsadzić w nie oczka na których wszystko będzie się obracać.


Don't forget about foil and cardboard in front and back!
Nie zapomnijcie o folii i kartonie z przodu i z tyłu!Decorations.
The foil has absolutely no important role there and if you want, you can skip this. We, however, decided to make it the title page of work "Why do we have to pose again on the beach" and by the previously made holes we passed ribbon, made knots at both ends. We also glued cutted rings to make sure that they will not open later.
Ozdoby.
Folia nie pełni tu absolutnie żadnej ważnej roli i jeżeli chcecie, możecie ją pominąć. My jednak zdecydowałyśmy się zrobić z niej stronę tytułową dzieła "Dlaczego znów musimy pozować na plaży" i przez już wcześniej wykonane dziury przewlekłyśmy wstążkę, robiąc supełki na obu końcach. Odcięte oczka skleiłyśmy też taśmą, żeby mieć pewność, że przypadkiem się nie otworzą.


Then, that you couldn't see the tape, the whole we carefully wrapped by ribbon.
Następnie, żeby nie było widać taśmy, całość dokładnie owinęłyśmy wstążką.

Two pieces of ribbon pass through the rings and tied in a bow at the top so that the calendar can by hanged. Do you know that we are almost at the end?
Dwa kawałki wstążki przewlekłyśmy przez oczka i związałyśmy u góry w kokardkę tak, żeby móc później powiesić kalendarz. Wiecie, że jesteśmy już prawie na końcu?Decorations, decorations, decorations. Thematically - SHINee.
Ozdoby, ozdoby, ozdoby. Tematycznie - SHINee. You shouldn't forget about the important dates. Members birth dates are already marked by labels, but everything else you need to do personally, eh.
Nie należy też zapomnieć o ważnych datach. Urodziny członków zespołu są już zaznaczone przez wytwórnie, ale wszystko inne musicie zrobić własnoręcznie, eh.And this is how the whole looks like!
There are two options for the functioning of the calendar - the "front page" can be considered as important thing and only with time you can tear out pages or regular solve the bow to be able to turn the page back. The choice is left to you. But I think I'll stay with the second option to not destroy what I've done. ^-^
A tak prezentuje się całość!
Są dwie opcje funkcjonowania kalendarza - możecie jednak uznać, że "strona tytułowa" jest ważna i tylko wraz z upływem czasu wyrywać kartki z kolejnymi miesiącami lub regularnie rozwiązywać kokardkę, żeby móc przewrócić stronę do tyłu. Wybór należy do was. Ja chyba jednak zostanę przy drugiej opcji, żeby nie niszczyć tego, co zrobiłam. ^-^
Ah, these two little things, of course, are cards allocated to the list of things to do in this 2016 year and to books which I'm going to read.
Have a nice day!
Ah, te dwie zguby to oczywiście kartki przeznaczone na listy rzeczy do zrobienia w tym 2016 roku jak i na przeczytane książki.
Miłego dnia!

No comments:

Powered by Blogger.