The best k-pop (and not k-pop) albums of 2015. ♬♩

December 31, 2015

Hello sweethearts!
It've been really hard for me to choose the best of the best albums but I tried hard and here's what came out of my effort. I thought that this year was rather musically poor but then I went to my iTunes and all those albums fell on me.
There're actually two the bests CDs which'll be mention at the end and the rest is just equally good so I don't want to do any rating. Let's start!
Cześć kochani!
Ciężko było mi wybrać najlepszy album z najlepszych ale się starałam, a to co zobaczycie to efekt mojego trudu. Myślałam, że ten rok był raczej ubogi pod względem muzycznym, ale kiedy weszłam na iTunes, wszystkie te albumy przytłoczyły mnie swoją ilością.
Są tutaj właściwie dwa najlepsze CD, o których wspomnę na końcu a reszta jest równie dobra, więc nie będę robić żadnych rankingów. Zaczynajmy!

 • I want to start from SHINee's Jonghyun and his 1st Mini Album 'BASE'. He realized two albums this year, but the first one is the better one. Jonghyun is my ultimate bias and I love almost every song on this CD. I mean, the second one, Story Op.1 isn't bad. Is just too monotonous, perfect for rainy and lazy days with his amazing emotional voice. I just much more like the "bad boy" concept.
 • Chcę zacząć od albumu Jonghyuna z SHINee i jego pierwszego mini albumu 'BASE'. Wydał w tym roku dwie płyty, ale pierwsza jest tą lepsza. Jonghyun jest moim ultimate bias i kocham niemalże każdą piosenkę na tym albumie. Drugi, Story Op.1, oczywiście nie jest zły. Jest po prostu zbyt monotonny, idealny na deszczowe, leniwe dni z jego niesamowitym, pełnym uczucia głosem. Jednak dużo bardziej lubię ten image "niegrzecznego chłopca" • And when it comes to bad boys I need to mention Monsta X. They pretty much remind me of Block B, don't know why. They, just like Jonghyun realized two albums this year - Trespass and Rush. If I need to judge them by the title tracks, both'll be amazing. But if we look deeply. Rush wins. It's mostly like that because of Hero which was probably one of the best promoted song this year.
 • A jeżeli już jestem w temacie niegrzecznych chłopców, powinnam wspomnieć o Monsta X. Nie wiem dlaczego, przypominają mi oni Block B. Podobnie jak Jonghyun w tym roku wydali dwa albumy - Trespass i Rush. Jeżeli miałabym je oceniać ze względu na piosenki tytułowe, oba byłyby wspaniałe. Ale, jeżeli spojrzeć głębiej, Rush wygrywa. Jest tak głównie ze względu na Hero, które było prawdopodobnie jedną z lepiej promowanych piosenek tego roku.
 • Going by the rookies track, there's Seventeen with (also) two albums. I must admit, that I didn't really like them at the beginning. I mean, every new group usually is seen through the prism of older bands which we know, so Seventeen was like new younger version of EXO. Now I'm slowly getting into this band. They're quite cute and I'm totally in love with their Jam Jam. I don't know who wrote this song, but I'm singing this every time when I see my shower gel from Lush called Rose Jam. So yeah, be sure to check their first mini album 17 Carat.
 • Idąc tropem "rekrutów", mam dla was Seventeen z (również) dwoma albumami. Muszę przyznać, że na początku nie bardzo za nimi przepadałam. Każda nowa grupa zazwyczaj widziana jest przez pryzmat starszych zespołów, które znamy, więc Seventeen byli dla mnie nową młodszą wersją EXO. Teraz pomału wchodzę w ten zespół. Są całkiem słodcy i szaleję za ich kawałkiem Jam Jam. Nie wiem, kto napisał tę piosenkę, ale śpiewam ją za każdym razem gdy pod prysznicem używam żelu pod prysznic z Lusha o nazwie Rose Jam. Więc tak, z pewnością powinniście posłuchać ich albumu 17 Carat.

 • INFINITE did amazing job this year. Their Reality is just something that should be played to the end of the world. Ok, but to not exaggeration... It's the prettiest intro I've ever heard, and then after this there's Bad. INFINITE this year had the concert in Poland which was streaming online. It wasn't the best quality but was good enought to hear what song they were singing at that moment. And I had this luck to hear Bad
 • Referring to INFINITE, Kim Sung Kyu also realized a solo album called 27. What's funny, this album also has a pretty good intro track and the content is even more amazing that Reality's one. I mean, Reality has Bad and other songs are like supplement to this when in 27 every song is as important as title track (which actually isn't exist because 27 is the name of intro).
 • INFINITE dobrze spisali się w tym roku. Ich Reality to coś, co powinno być grane do końca świata. Ok, ale nie przesadzając... to najpiękniejsze intro, jakie kiedykolwiek słyszałam, a zaraz po nim jest Bad. INFINITE mieli w tym roku koncert w Polsce który był streamowany online. Nie było to łącze najlepszej jakości, ale było wystarczająco dobre, żeby usłyszeć piosenkę, którą śpiewali w danym momencie. A ja miałam to szczęście, żeby usłyszeć Bad.
 • Nawiązując do INFINITE, Kim Sung Kyu także wydał w tym roku album pod tytułem 27. Co śmieszniejsze, on także ma śliczne intro a zawartość jest jeszcze piękniejsza niż ta w Reality. W Reality jest Bad, a reszta piosenek jest jej dopełnieniem, natomiast w 27 każda piosenka jest równie istotna, jak piosenka tytułowa (nawet jeżeli ona nie istnieje, ponieważ 27 to nazwa intro).
I'd like to add video to every thing which I'm mentioning here but it's rather impossible, so let's go quickly through some other good albums.
Chciałabym dodać filmik do każdej rzeczy, którą tu wspominam, ale jest to raczej niemożliwe, więc przejdźmy szybko przez kolejne dobre albumy.
 • One of these is Escape to Hangover by JJY Band. The vocalist is Joon Jung Young who you may now from this year's drama The Lover. I really like his voice. Male k-pop idols has rather high voices when his is low, smooth and gentle. And this all in rock style.
 • I also feel that I should mention there Amber's Beautiful which is her first solo mini album, and Red Velvet's Ice Cream Cake and The Red. Both are good and I can not choose one.
 • But I can choose one when it comes to iKON, because they've realized only one album. It's new boys band which I also didn't really like at the beginning. Recently I started to cotton on. I mean, I've already known Bobby quite well but when they uploaded Rhythm ta, later Anthem and now What's wrong I completly fall for them and for all Welcome back album.
 • Jednym z nich jest Escape to Hangover autorstwa JJY Band. Wokalistą jest Joon Jung Young, który może być wam znany z tegorocznej dramy The Lover. Bardzo lubię jego głos. Mężczyźni w k-popie mają zazwyczaj wysokie głosy, kiedy jego jest niski, łagodny i delikatny. A to wszystko w brzmieniach rocka.
 • Mam wrażenie, że powinnam wspomnieć tu też o Amber i jej Beautiful, który jest jej pierwszym mini albumem, a także o Red Velvet Ice Cream Cake i The Red. Oba są dobrymi albumami i nie potrafię wybrać jednego.
 • Ale mogę wybrać, jeżeli w grę wchodzi iKON, ponieważ wydali tylko jedną płytę. To nowy zespół, za którym także początkowo nie przepadałam. Ostatnio jednak zaczęłam się wkręcać. To znaczy, dużo wcześniej kojarzyłam Boobiego, ale kiedy dodali Rhythm ta, później Anthem a teraz What's wrong, kompletnie zakochałam się w nich i w ich Welcome back.
Let's walk away from k-pop for a moment. I have three albums which are not connected by any way with Korea and which I clearly love. 
Odejdźmy teraz na chwilę od k-popu. Mam dla was trzy albumy, które w żaden sposób nie są powiązane z Koreą, a które szczerze kocham.
 • One is not from this year and it's X by Ed Sheeran. I was already writing about it at the beginning of this year. X is beautiful and Ed is so freakin talented. I can honestly say that's even better than Three Days Grace album about which I'm going to write. And you know that I'm Three Days Grace's fan since something like 2008. So yes, summing up - Sheeran's X, you have to listen to this.
 • The second one, as I already wrote is Human by Three Days Grace. It's new album with new vocalist. I was at their concert this year and I can say that Matt is good enough to replace Adam's place. And you can clearly hear it on the album. Maybe I did wrong that I wrote that Ed's CD is better because here and there there're different sounds. Sheeran is like swimming in a boat on the river in a beautiful sunny day when Three Days Grace takes you to the center of sea during a storm.
 • And finally the third album. You can guess it. Apocalyptica's Shadowmaker. I also was at their concert this year (which one is it already...?) and I thing that it was one of the best 2015 moments. I was so happy. You know, I went to this concert without even knowing this album, because I wanted them to surprise me. And they did so. The whole time I was like "omo, I know this song, I haven't heard it like for ages!" or "omo, what's the title of this song, is it on the new album? I love it!". Yeah. They're just amazing.
 • Jeden nie jest z tego roku i jest nim X Eda Sheerana. Już pisałam o nim na początku tego roku. X jest piękne a Ed jest niesamowicie utalentowany. Szczerze mogę przyznać, że jest to album lepszy nawet od albumu Three Days Grace, o którym zaraz napiszę. A wiecie, że fanką Three Days Grace jestem prawdopodobnie od 2008 roku. Więc tak, podsumowując - X Sheerana, musicie tego posłuchać.
 • Drugą pozycją, o której już wspomniałam jest Human Three Days Grace. To nowy album z nowym wokalistą. Byłam na ich koncercie w tym roku i mogę powiedzieć, że Matt jest wystarczająco dobry, żeby zastąpić Adama. I doskonale słychać to na tej płycie. Może źle zrobiłam stwierdzając, że album Eda jest lepszy, ponieważ to dwa zupełnie inne brzmienia. Sheeran jest jak pływanie w łodzi po rzece w piękny słoneczny dzień podczas gdy Three Days Grace zabierają słuchacza na środek morza podczas burzy.
 • I w końcu, album trzeci. Możecie go bez problemu zgadnąć. Apocalyptica i Shadowmaker. Także byłam na ich koncercie w tym roku (który to już...?) i był to jeden z moich najlepszych momentów w 2015 roku. Byłam szczęśliwa. Wiecie, poszłam na ten koncert bez znajomości ich nowego albumu, bo chciałam, żeby mnie zaskoczyli. Tak też zrobili. Cały czas byłam jak "omo, znam tę piosenkę, wieki jej nie słyszałam!" albo "omo, jaki jest tytuł tej piosenki, czy jest ona na nowym albumie? Jest piękna!" Tak. Są niesamowici. • Coming back - IU realized her Chat-Shire album and I like few songs from it, especially Zeze. She's like a female version of Jonghyun for me, they even write songs in similiar style so it's obvious that she's just like my ultimate bias.
 • When I already once again mentioned "Jonghyun", it's time for SHINee. They (I will not surprise you) realized two albums - Odd and Married to the music which is actually a repackage of the first one. I'm not counting Japanese or single. Both are not that perfect as Boys meet U, but I can not still compare every album to this one. It's SHINee so I can not say that I didn't like it. Especially when their comeback was such amazing because fans had some fun with analizing music video and its meaning. Minho also gained in my eyes for his role in Because it's the first time.
 • Wracając - IU wydała Chat-Shire i lubię kilka piosenek z tego albumu, szczególnie Zeze. IU jest dla mnie jak żeńska wersja Jonghyuna, nawet piszą piosenki w podobnym stylu, więc oczywistością jest, że traktuję ją jak ultimate bias.
 • Kiedy już po raz kolejny wspomniałam o Jonghyunie, nadszedł czas na SHINee. Wydali oni (raczej was nie zaskoczę) dwa albumy - Odd i Married to the music, który właściwie jest repackage pierwszego. Nie liczę japońskich płyt i singli. Oba albumy nie są tak perfekcyjne jak Boys meet U, ale nie mogę ciągle porównywać każdego ich albumu do tego jednego. To SHINee, więc nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobały. Zwłaszcza, gdy ich comeback był taki wspaniały, gdyż fani świetnie się bawili w analizowaniu teledysku i jego znaczenia. Minho także zyskał w moich oczach przez swoją rolę w Because it's the first time.There're three albums left and we can move to the best of the best.
Jeszcze trzy albumu i przenosimy się do najlepszych z najlepszych.

 • First one is UP10TION. I really don't know why. They are so so. But when I first saw their choreography to So, Dangerous I thouhg "wow". That's all. They also realized two albums (wow) - Top Secret and Bravo! Both are similiar, but I think I prefer the second one.
 • I almost forgot about Boyfriend even if I have their poster next to my bed. I got it at their concert which took place this year in Warsaw. Well, I don't know what to think about whole Boyfriend in Wonderland but Bounce is a nice song. I shouldn't write there about something which is not that good, right? Yeah. But I did this to remind you about their concert.
 • And of course kings, so Super Junior's Donghae and Eunhyuk. Not about Super Junior itself but about those two boys. The whole k-pop world get crazy about the chok chok dance which is super duper cute, but I can say that the whole The beat goes on is fantastic! Totally my style. Every single song on the album.
 • Pierwszym zespołem jest UP10TION. Naprawdę nie wiem, dlaczego. Są całkiem całkiem. Ale kiedy po raz pierwszy zobaczyłam choreografię do So, Dangerous, pomyślałam "wow". To wszystko. Również wydali 2 albumy (wow) - Top Secret i Bravo! Są do siebie podobne, ale raczej preferuję ten drugi.
 • Prawie zapomniałam o Boyfriend, nawet jeżeli ich plakat wisi obok mojego łóżka. Zdobyłam go na ich koncercie, który miał miejsce w Warszawie w tym roku. Cóż, nie wiem co myśleć na temat całego Boyfriend in Wonderland ale Bounce to dobra piosenka. Nie powinnam tu pisać o czymś, co nie jest najlepsze, prawda? Tak. Ale zrobiłam to tylko po to, żeby przypomnieć wam o koncercie.
 • I oczywiście królowie, czyli Donghae i Eunhyuk z Super Junior. Nie o samym Super Junior, ale właśnie o tych dwóch chłopcach. Cały świat k-popu zwariował na punkcie chok chok dance, który jest super słodki, ale całe The beat goes on jest przecież fantastyczne! Bardzo w moim stylu. Każda piosenka na płycie.


So... the big two.
Więc... wielka dwójka.

♬♩ BTS.

It's obvious, right? Last year I wrote that it was the year of BTS. Well, I have to write exactly the same thing here. I love them and their two albums which were realized this year - In the mood for Love and In the mood for Love pt. 2. Those CDs are made in that way that they match together perfectly. Also MVs are about the same story.
To oczywiste, prawda? W tamtym roku napisałam, że był to rok BTS. Cóż, w tym muszę napisać dokładnie to samo. Kocham ich i ich dwa albumy, które wydali - In the mood for Love i In the mood for Love pt. 2. Te płyty są wydane w taki sposób, że idealnie ze sobą współgrają. Teledyski także mówią o tej samej historii.♬♩BIGBANG.

Everyone was waiting for that comeback. And here it is. With M, A, D and E. Everything was so perfectly planned, they were adding two songs with two MVs with every other letter. And each one was good. I'm not going to add there 8 music videos and it's super hard to choose one of them so forgive me.
Każdy czekał na ich comeback. I oto są. Z M, A, D i E. Wszystko doskonale zaplanowane, nowe dwie piosenki z teledyskiem z każdą nową literą. I wszystkie dobre. Nie mam zamiaru dodać tu ośmiu teledysków a jest też ciężko wybrać jeden czy nawet kilka z nich więc wybaczcie mi.

So yes, that's all when it comes to the best k-pop (and not k-pop) albums of 2015. Hope you like it. ^-^
Więc tak, to wszystko jeżeli chodzi o najlepsze k-popowe (i nie k-popowe) albumy z 2015 roku. Mam nadzieję, że się wam podobało. ^-^

No comments:

Powered by Blogger.