Kaminomoto - came back faster than BigBang.

March 08, 2015
The last time I had Kaminomoto in my hands two years ago. I was charmed by this tonic then. I decided to return to it, cause did such a great work. Of course, this is not the end of testing, because as soon as I had some excess money, I will order another bottle. And as already about money - two years ago I paid for it 125 PLN. Currently the price is exactly the same, or at least my parents paid that much.
Kaminomoto miałam ostatnio w rękach dwa lata temu. Byłam wtedy oczarowana tą wcierką. Zdecydowałam się do niej powrócić, skoro tak świetnie działała. Oczywiście to jeszcze nie koniec testowania, bo jak tylko będę miała jakieś pieniądze na zbyciu, zamówię kolejną butelkę. A jak już o pieniądzach - dwa lata temu zapłaciłam za nią 125zł. Obecnie cena wynosi dokładnie tyle samo, a przynajmniej tyle zapłacili moi rodzice.Again, I decided to gold version that is designed to expedite hair growth and reduce hair loss. I have no problem with the length of my hair, and even if I had - they grow so fast, as if I swallow 10 tablets of yeast every day. Well, almost. Again, I wanted to reducing hair loss and density. I have very thin hair and there are few of them, and still my hobby is to torture them, so it's obvious that precisely I would like to focus on on this.
Anther reason why I decided to have this version is the fact that I didn't want to experiment but take something I already know. Although on the market appeared some complete new varieties which price is coming down even up to 80 PLN. Look suspicious, so I preferred to invest in proven tonic. Well, not me, in the end it was a gift.
Znów zdecydowałam się na złotą wersję, która ma przyspieszać porost włosów i zmniejszyć ich wypadanie. Nie mam problemu z długością moich włosów, a nawet gdybym miała - rosną one tak szybko, jakbym codziennie połykała 10 tabletek drożdży. No, prawie. Znów bardziej zależało mi na zmniejszeniu wypadania i zagęszczeniu. Mam bardzo cienkie włosy i jest ich mało, a jeszcze moim hobby jest ich torturowanie, więc to oczywiste, że właśnie na tym chciałabym się skupić.
Powodem, dla którego jeszcze zdecydowałam się na tą wersje jest fakt, że nie chciałam eksperymentować, a wziąć się za coś, co już znam. Mimo, że na rynku pojawiły się jakieś zupełne nowe odmiany w cenie schodzącej nawet do 80zł. Wyglądają podejrzanie, więc wolałam zainwestować w sprawdzoną wcierkę. No dobrze, nie ja, w końcu to był prezent.

I applied Kaminomoto exactly as I did it two years ago - 2.5 ml in a cup, and from there on the scalp. It's a bit low, but I went with the assumption that less and regulary is better. With this regularity in the end it didn't worke, because I didn't want to carry a glass bottle to home, so I was makin free weekends. What does not change the fact that a few times I forgot to apply the product. Suppose, however, that the tonic I was using 5 days a week.
Kaminomoto aplikowałam dokładnie tak, jak robiłam to dwa lata temu - 2,5ml do kubeczka, a stamtąd na skalp. To trochę mało, ale wyszłam z założenia, że lepiej mniej, a regularnie. Z tą regularnością nie do końca się udało, bo nie chciałam wozić ze sobą szklanej butelki, dlatego weekendy robiłam sobie wolne. Co nie zmienia faktu, że kilka razy zapomniałam zaaplikować produkt. Załóżmy jednak, że wcierkę używałam 5 dni w tygodniu.I will surprise you - I didn't notice any effects. Certainly not after a week.
Lastly I really felt that strengthen of the hair. Have you ever had contact with Asian hair? They are thick, hard, rough. I'm writing about such strengthen. This time I did not notice anything.
Zaskoczę Was - nie zauważyłam żadnych efektów. Na pewno nie po tygodniu.
Ostatnio naprawdę czułam to wzmocnienie włosa. Mieliście kiedyś kontakt z azjatyckimi włosami? Są grube, twarde, szorstkie. O takim wzmocnieniu piszę. Tym razem niczego nie zauważyłam.

Of course, the hair has grown, but my friends every time when they see me, tell me that my hair really grow quite quickly, so I do not know if Kaminomoto affect to the length.
Undeniably had an impact to a baby hair, which appeared in an average amount. I write that in the average, because there are some of them, but not that much to do some halo on my head. They can not be even seen, because in the end I have fringe.
Of course, the smell of the product still knocks me off my feet. I love it. If I could, I would use it as a perfume. Unfortunately, the smell does not stay on the hair.
Oczywiście włosy urosły, ale moje znajome za każdym razem jak mnie widzą, uświadamiają mi, że moje włosy naprawdę rosną dość szybko, więc nie wiem, czy Kaminomoto miało wpływ na długość.
Niezaprzeczalnie miało jednak wpływ na baby hair, które pojawiły się w średniej ilości. Piszę, że w średniej, bo trochę ich jest, ale nie na tyle, żeby robiły mi na głowie jakąś aureolę. Ich nawet nie widać, w końcu mam grzywkę.
Oczywiście zapach preparatu wciąż zwala mnie z nóg. Uwielbiam go. Gdybym mogła, używałabym go jako perfum. Niestety, zapach nie utrzymuje się na włosach.

So the reaction after a month - Kaminomoto in fact came back to me faster than BigBang had make a comeback, but after all BigBang will make it more spectacular. If will actually make it.
I need to say that I'm a little disappointed, though - like two years ago - when I'm writing this post, I try to see the results. But I think that in spite of everything it's too early. If I succeed, I will return to you in a year, maybe sooner, maybe later, and then we'll see what came out. Meanwhile, I'm adding compare to you and I'm going to sleep. Good night. c:
Więc reakcja po miesiącu - Kaminomoto faktycznie wróciło do mnie szybciej niż BigBang zdążyło zrobić comeback, ale mimo wszystko BigBang zrobią to bardziej spektakularnie. O ile faktycznie zrobią.
Nie powiem, trochę się zawiodłam, mimo że - podobnie jak dwa lata temu - dopiero pisząc tego posta, staram się dostrzec efekty. Myślę, że mimo wszystko jest na nie jeszcze za wcześnie. Jeżeli się uda, wrócę do Was za rok, może wcześniej, może później i wtedy zobaczymy, co z tego wyszło. Tymczasem wstawiam Wam zestawienie i idę spać. Dobranoc. c:


No comments:

Powered by Blogger.