How to order from Taobao.

July 09, 2014
Let's start with it, that Taobao works only in China. This's the problem.
Zacznijmy od tego, że Taobao działa tylko na terenie Chin. To jest ten problem.Writing, that it works only in China, I of course mean that seller is from China and ship only in China. To be able to do some shopping you'll need to have friends in this country. However, if you don't have it, it's not a problem.
On Taobao is everything. And all this is just cheap. But don't rejoice too soon. Although the prices are great, you'll have to pay large shipping costs.
Pisząc, iż działa tylko w Chinach, mam oczywiście na myśli to, że sprzedający są z Chin i wysyłają tylko na terenie Chin. Żeby móc zrobić zakupy trzeba więc mieć znajomych w tym państwie. Jeżeli jednak ich nie macie, to żaden problem.
Na Taobao jest wszystko. I to wszystko jest po prostu tanie. Ale nie cieszcie się na zapas. Mimo, iż ceny są wspaniałe, będziecie musieli zapłacić dość duże koszty przesyłki.

Let's start.
1. First you have to choose the products. We go to taobao.com and are looking. Everything is in Chinese, but if you have google chrome, you can turn on the interpreter. If not, the translator will come to the rescue. What to type individual words (it's obvious that you can't do that in Polish ><) - you can translte short words to the Chinese. But I wrote everything in English.
2. You must find Shopping Service. These are wonderful people who will take care of your order. They live in China. They take your order, you give them money, the products come to them, they are packaged and shipped. In Poland, the Shopping Service is Tofu Rangers (it works but only in the area of ​​lolita, gyaru, etc). I don't know how in other countries, but it would be better if you find people from your own country. You'll have a much better opportunity to communicate and they be able to help you better. What about such general shopping service, I found two - taobaoring.com and yoybuy.com. In any case spaces service fee - is fee for granted assistance. It varies depending on the person, but usually doesn't exceed 10% and is calculated on the price of products.
3. What to charge for shipment. You'll pay it when everything is weighed and packaged, or immediately, together with payment for products and service fee. In the second case, you may have a refund of some amount when the shipment has already been sent. Typically, the amount charged is higher, so they just don't worry, that's not enough for the shipment. And that is why there are returns.
4. Wait for your package. c:
Zaczynamy.
1. Na początku należy oczywiście wybrać produkty. Wchodzimy na taobao.com i szukamy. Wszystko jest po chińsku, ale jeżeli macie google chrome, możecie włączyć tłumacza. Jeżeli nie, translator przyjdzie z pomocą. Co do wpisywania poszczególnych haseł (oczywiste jest, że nie możecie tego robić po polsku ><) - krótkie słowa tłumaczycie na chiński. Ja jednak wszystko pisałam po angielsku.
2. Musicie znaleźć Shopping Service. Są to wspaniałe osoby, które zajmą się waszym zamówieniem. Mieszkają w Chinach. Odbierają Wasze zamówienie, Wy przelewacie im pieniądze, produkty przychodzą do nich, są pakowane i wysyłane. W Polsce takim Shopping Service jest Tofu Rangers (działa on jednak tylko na obszarze lolita, gyaru itp). Nie wiem jak w innych krajach, ale lepiej byłoby, gdybyście znaleźli ludzi z własnego państwa. Będziecie mieli o wiele lepszą możliwość kontaktu i będą mogli Wam lepiej pomóc. Co do takich ogólnych Shopping Service, znalazłam dwa - taobaoring.com i yoybuy.com. W każdym przypadku obowiązuje service fee, czyli opłata za udzielaną pomoc. Jest ona różna w zależności od osób, ale zazwyczaj nie przekracza 10% i naliczana jest od ceny produktów.
3. Co do opłaty za przesyłkę. Będziecie ją płacić, gdy wszystko zostanie zważone i zapakowane, lub od razu, wraz z opłatą za produkty i service fee. W drugim przypadku, możecie mieć zwrot jakiejś kwoty, gdy przesyłka zostanie już wysłana. Zazwyczaj naliczana jest większa kwota, żeby po prostu nie martwić się, że nie starczy na przesyłkę. I dlatego zdarzają się zwroty.
4. Czekajcie na swoją paczkę. c:

I can't say how works taobaoring and yoybuy, so here you have a few short tips.
It would be helpful if you ask your friends, or look online for a reliable seller. As always, there are scammers, and that you have no idea about the Chinese, you'll buy a cat in a bag. Therefore, drew attention to the prices. Check how much more or less yuan costs in your country and estimate the prices. Yes, they're attractive, but the shoes for 4,5$ looks suspicious.
So how do you know if the auction is real?
Ask people. Not me, I don't know. Before buying contact with Shopping Service, check the seller profile, read reviews about him (if you can).
Trudno mi powiedzieć, jak działa taobaoring i yoybuy, więc tutaj kilka krótkich rad.
Dobrze byłoby, gdybyście zapytali znajomych, ewentualnie poszukali w internecie sprawdzonych sprzedawców. Jak zawsze, zdarzają się oszuści, a że nie macie pojęcia o chińskim, kupujecie kota w worku. W związku z tym, zwracajcie też uwagę na ceny. Sprawdźcie, ile mniej więcej kosztuje u was yuan i oszacujcie ceny. Owszem, są one atrakcyjne, ale buty za 20zł wyglądają podejrzanie.
W jaki więc sposób wiedzieć, czy aukcja jest prawdziwa?
Pytajcie ludzi. Nie mnie, ja nic nie wiem. Przed zakupem skontaktujcie się z Shopping Service, sprawdźcie profil sprzedawcy, przeczytajcie opinie na jego temat (jeżeli dacie radę).

That's it. Briefly, but I tried to include all the necessary information. ^-^
To tyle. Krótko, ale starałam się zawrzeć wszystkie potrzebne informacje. ^-^

No comments:

Powered by Blogger.