On the way to Copenhagen [Szczecin]

June 19, 2014
Ok, direction Szczecin chosen. It took long to me, right? Who cares. Szczecin, Szczecin, Szczecin. And actually, only cathedral dedicated to St. James the Apostle in Szczecin, little bit of Swinoujscie and even some interior of ferry.
Ok, kierunek Szczecin obrany. Coś długo mi to zajęło, prawda? Co tam. Szczecin, Szczecin, Szczecin. A tak właściwie to tylko Katedra p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, trochę Świnoujścia a nawet wnętrze promu.

The funny thing is that people's calling me, writing and asking if I'm in the country. Yes, I am. I came back on May 28. So I tell you it now, to have already assured.
I have delay. And it's even quite large. But this's only because the exams, fixes, you know, such a situation. Decided I wanted a music school. But, coming back! Other photos of the Cathedral:
Śmieszne jest to, że ludzie dzwonią do mnie, piszą i pytają czy jestem w kraju. Tak, jestem. Wróciłam 28 maja. Tak mówię, żebyście mieli już pewność.
Opóźnienie mam. I to nawet dość duże. Ale to tylko dlatego, że egzaminy, zaliczenia, poprawki, wiecie, taka sytuacja. Zachciało mi się szkoły muzycznej. Ale, wracamy! Dalsze zdjęcia Katedry:

And now the answer to another question: why in the middle of year I ride don't know where, don't know why? Remember the post about the inspiration for the spring/summer? You had there presented Disneyland. It was the place that I had to go, but there were small problems and a trip was postponed to the Bakken. Sadness, pain and despair, but what to do. Don't go? How could I.
A teraz odpowiedź na inne pytanie: czemu w środku roku jeżdżę sobie nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co? Pamiętacie post o inspiracjach na wiosnę/lato? Mieliście tam przedstawiony Disneyland. To właśnie tam miałam jechać, jednak wystąpiły małe problemy i wycieczka została przełożona do Bakken. Smutek, ból i rozpacz, ale cóż zrobić. Nie jechać? Jakżebym mogła.
In Szczecin, we were really only for a moment. We drove to Swinoujscie and waited for the ferry. It was my first, far (Poland - Sweden) cruise. Was funny to look at all these kids who were so excited. I'm just wondering how I'll feel in the open sea, taking into account that I can't swim and I'm afraid of water.
W Szczecinie byliśmy naprawdę tylko na chwilę. Dojechaliśmy do Świnoujścia i czekaliśmy na prom. To był mój pierwszy, dalszy (Polska - Szwecja) rejs. Śmiesznie było patrzeć na te wszystkie dzieci, które były tak bardzo podekscytowane. Ja tylko zastanawiałam się, jak będę się czuć na otwartym morzu, biorąc pod uwagę, że nie umiem pływać i boję się wody.

We went through the briefing, the crew sent us to our cabins, we threw the bag in the corner, and Lisa began to take pictures. More pictures. Even more pictures.
Przeszliśmy przez odprawę, załoga skierowała nas do naszych kajut, rzuciliśmy torby w kąt, a Lisa zaczęła robić zdjęcia. Więcej zdjęć. Jeszcze więcej zdjęć.

I'll tell you that the journey had passed very quietly. We were also pretty tired (all day we traveled by bus), so we quickly went to sleep. But! How can just go to sleep before seeing the deadly Baltic Sea? And to look at them, you must first find in the maze of corridors, check that no one is looking and go through the door on the outside. But can I say "outside"? ._.
Powiem Wam, że podróż minęła bardzo spokojnie. Byliśmy też dość zmęczeni (cały dzień jechaliśmy autobusem), więc szybko poszliśmy spać. Ale! Jakże tak pójść spać przed zobaczeniem śmiercionośnego Morza Bałtyckiego? A żeby na nie spojrzeć, najpierw należy odnaleźć się w labiryncie korytarzy, sprawdzić, czy nikt nie patrzy i przejść przez drzwi na dwór. O ile mogę rzec na dwór. ._.
Beautiful water, our faces just as great as hairstyles, so they're censored. Temperature positive. Little positive, but still. Wind.. well, the sea breeze, it's understandable. And to see the sea i's enough to lean out over the railing with the soft breeze and look down. What an emotions. <3
Woda piękna, nasze miny równie wspaniałe jak fryzury, dlatego ocenzurowane. Temperatura tak na plusie. Niewiele na plusie, ale jednak. Wiatr.. cóż, bryza morska, to zrozumiałe. A żeby dostrzec morze wystarczy wychylić się przez barierki przy tej delikatnej bryzie i spojrzeć w dół. Cóż za emocje. <3

And Lisa takes pictures.
A Lisa robi zdjęcia.

No comments:

Powered by Blogger.