May Favorites [2014]

June 14, 2014
Ok, I'm so sorry for such a long break. Only a few more days and I'll be at your full disposal. Meanwhile, I have a favorites for you.
Ok, strasznie Was przepraszam za tak długą przerwę. Jeszcze tylko kilka dni i będę do Waszej pełnej dyspozycji. Tymczasem przychodzę z ulubieńcami.As you can see - the first favorite is definitely Feel album by Sleeping With Sirens. I don't know why now, but who cares. The most I like Satellites, Free Now and Deja Vu. But what I'm saying, the whole album is great and you have to listen to it. And by the way - Kellin's English is sometimes so strange that I have an incredibly listen, to understand what he's singing. TT
And as we're in music, another great album is Kkot-Galpi (꽃갈피): A flower bookmark by IU. I'm not a big fan of IU, but I think she's the sweetest creature in the world, and the Meaning of You (너의 의미) singing with Kim Chang Wan is so beautiful. Simply, like IU is. No unnecessary decorations, fireworks, gently and concretely.
Jak możecie zauważyć - pierwszym ulubieńcem zdecydowanie jest album Feel Sleeping With Sirens. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz, ale tak właśnie wyszło. Najbardziej spodobały mi się SatellitesFree Now i Deja Vu. Ale co ja tu będę wyróżniać, cała płyta jest świetna i musicie jej posłuchać. A tak na marginesie - angielski Kellina jest czasem tak dziwny, że muszę niesamowicie wsłuchiwać się, żeby zrozumieć o czym śpiewa. TT
A jak już jesteśmy w muzyce, to kolejnym wspaniałym albumem jest Kkot-Galpi(꽃갈피): A flower bookmark IU. Nie jestem niesamowicie wielką fanką IU, ale uważam ją za najsłodszą istotę na świecie, a Meaning of You (너의 의미) śpiewane z Kim Chang Wan'em jest piękne. Prosto, bo taka właśnie jest IU. Bez zbędnych ozdób, fajerwerek, delikatnie i konkretnie.


I'm ending music here, so only mention MR.MR's (미스터미스터) BIG MAN (빅 맨). And this I'll finish, because the song just caught the ear. But the choreography surprised me so much that I started to wonder if guys in general can dance. ><
Kończę już sprawy muzyczne, więc tylko wspomnę o MR.MR(미스터미스터) BIG MAN(빅 맨). I na tym zakończę, bo piosenka tylko wpadła w ucho. Ale choreografia tak bardzo mnie zadziwiła, że zaczęłam zastanawiać się, czy panowie w ogóle potrafią tańczyć. ><

Absolute favorites of may have been bananas. No, I'm not kidding. Bananas solo, banana milk, banana cocktail, banana bubble tea, banana candy, banana cosmetics, all with banana. The funny thing is that I shouldn't eat bananas for health reasons. I'm a bad kid. _(_^_)_
Absolutnym ulubieńcem maja zostały banany. Nie, nie żartuję. Banany solo, mleko bananowe, koktajl bananowy, bananowe bubble tea, bananowe słodycze, bananowe kosmetyki, wszystko z bananem. Najśmieszniejsze jest to, że nie powinnam jeść bananów ze względów zdrowotnych. Jestem złym dzieckiem. _(_^_)_

And last favorites. Finally something cosmetic. In May, for the first time for a long time the sun appeared, so my friend has been sunscreens. If you want to know which exacly, this were the two creams from Missha's series All-Around Safe Block with SPF 30 and 50. We like each other already from last year and I din't want to ruin our relationship. Besides, don't you think that sunscreen is something amazing? Normal cream but fighting for you with the harmful effects of the sun. Such personal ninja.
I ostatni ulubieńcy. Wreszcie coś kosmetycznego. W maju po raz pierwszy na dłuższy czas pojawiało się słońce, więc moim przyjacielem zostały filtry przeciwsłoneczne. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie konkretnie, to były to dwa kremy od Misshy z serii All-Around Safe Block o SPF 30 i 50. Lubimy się już od zeszłego roku i szkoda mi niszczyć tej więzi. Poza tym, czy nie sądzicie, że filtry przeciwsłoneczne to coś niesamowitego? Zwykły krem a walczy dla Was z szkodliwym wpływem słońca. Taki osobisty ninja.

1 comment:

Powered by Blogger.